Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska mają pomysły na publiczne przestrzenie w 35 dzielnicach

Gotowy jest już katalog Gdańskich Przestrzeni Lokalnych (GPL), a więc dokumentów, które podpowiadają w jaki sposób można zagospodarować publiczne przestrzenie w gdańskich dzielnicach. To tereny zazwyczaj "zapomniane" lub takie, obok których mieszkańcy na co dzień przechodzą obojętnie, a które mogą stać się przyjemnym miejscem na spędzanie choćby czasu wolnego. Katalog dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska.
29.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu fragment parku, widać wytyczone ścieżki spacerowe, rosnące zielone drzewa, kilka urządzeń zabawowych dla dzieci, po prawej fragment budynku
Tak obecnie prezentuje się Park Uphagenów przy ul. Piecewskiej w Pieckach -Migowie
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Atrakcyjny Park Uphagenów

W połowie października informowaliśmy, że w sercu dzielnicy Piecki - Migowo, przy ul. Piecewskiej, powstała atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców. Można tam poćwiczyć, pobawić się z dziećmi, lub po prostu posiedzieć na ławce w cieniu drzew. Dotychczas był to zielony, mocno zarośnięty teren, raczej omijany przez mieszkańców. Dzięki współpracy specjalistów z Biura Rozwoju Gdańska (BRG) i Rady Dzielnicy Piecki - Migowo opracowano dla tego miejsca właśnie jeden z dokumentów nazywanych Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi. Zaproponowano konkretne propozycje i rozwiązania dla tego obszaru. Podpowiedzi okazały się pomocne. Mieszkańcy skorzystali z nich i zgłosili projekty związane z terenem, którego oficjalna nazwa to Park Uphagenów, przez kilka edycji Budżetu Obywatelskiego. Środki na zagospodarowanie tego miejsca przeznaczyła też Rada Dzielnicy Piecki - Migowo.

To najmłodsza, ale nie pierwsza realizacja zagospodarowania przestrzeni opracowanej przez BRG.

- W maju 2019 roku zrealizowany został pierwszy etap GPL dla dzielnicy Matarnia, opracowany dla rejonu ulicy Radarowej. W ramach realizacji tego projektu powstał ogród deszczowy na skrzyżowaniu ulic Radarowej i Radiowej - przypomina Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska. - Pojedyncze elementy zaczerpnięte z Gdańskich Przestrzeni Lokalnych powstały również w innych dzielnicach - dodaje.
na zdjęciu zielony skwer z drzewami, wokół niego widać fragmenty budynków i ulicy, zdjęcie wykonane dronem
Tak wyglądał Park Uphagenów jeszcze kilka miesięcy temu
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Prace nad GPL od siedmiu lat

Prace nad takimi mini planami dla dzielnicowych przestrzeni rozpoczęły się w 2016 roku. Na pierwszy ogień poszły obszary objęte programem rewitalizacji, a więc Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. W drugim etapie urbaniści pochylili się nad tzw. obszarami zdegradowanymi, czyli Angielską Groblą, Brzeźnem – osadą rybacką, Przeróbką Mieszkaniową oraz Stogami Mieszkaniowymi.

W trzecim etapie zajęto się pozostałymi lokalizacjami - na początek przyjęto pewien porządek. Dzielnice pogrupowano najpierw według "dzielnic urbanistycznych" (to określenie używane przez specjalistów z BRG), czyli: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Południe, Zachód i Port. Co ważne, w każdej z 35 dzielnic Gdańska wyznaczono i opisano przynajmniej jedną przestrzeń, z propozycją jej zagospodarowania. 

Biuro Rozwoju Gdańska właśnie opublikowało katalog, liczący ponad 200 stron, z wszystkimi opracowanymi dotąd GPL. Możecie go znaleźć na stronie BRG

Istotne jest to, że na tym praca gdańskich urbanistów nie kończy się. Właśnie pracują nad kolejnymi takimi dokumentami. Katalog ten będzie więc, z miesiąca na miesiąc, coraz większy.

Współpraca urbanistów z radnymi dzielnic

Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska, które zajmuje się m.in. opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczyli w ostatnich latach, wspólnie z radami dzielnic, ponad 100 przestrzeni lokalnych, które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. Gotowe, opracowane GPL trafiają później właśnie do radnych poszczególnych dzielnic. Warto więc skontaktować się z nimi w tej kwestii. Warto też zajrzeć na stronę, do której wyżej linkujemy.

GPL jest świetną podpowiedzią dla mieszkańców, którzy chcą np. złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego dotyczący danego, opracowanego terenu, ale nie do końca wiedzą, co zgłosić mogą. 
grafika przedstawia zielony teren z drzewami i ławkami, widać kilku ludzi
To wizja zagospodarowania terenu deptaka na Suchaninie, w sąsiedztwie wysokich bloków, a także domów jednorodzinnych
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

Jak powstaje GPL?

Prace nad przestrzenią lokalną rozpoczynają się za każdym razem od wizji w terenie i inwentaryzacją, podczas której analizowane są wartości przestrzenne, ale też wyzwania występujące w danym miejscu.

Przestrzenie lokalne mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców w realizowaniu ich codziennych potrzeb, dlatego analizowana jest również ich aktywność w danym miejscu. Ważnym aspektem, branym pod uwagę, jest powiązanie miejsca z otoczeniem. Dlatego urbaniści z BRG sprawdzają również dojścia piesze do ważnych obiektów czy miejsc rekreacji, weryfikują wygodę powiązań i ich bezkolizyjność. Takie informacje są podstawą do określenia potencjałów dla rozwoju przestrzeni lokalnej, a następnie do stworzenia wytycznych do jej zagospodarowania. Każda Karta GPL składa się z trzech podstawowych stron:

  • tytułowa z opisem lokalizacji,
  • z potencjałami rozwoju,
  • z wytycznymi do zagospodarowana.

Przykłady opracowanych Gdańskich Przestrzeni Lokalnych

Dzielnica urbanistyczna Śródmieście obejmuje m.in. dzielnicę Suchanino. W niej urbaniści opracowali kartę Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla rejonu ulic Paganiniego i Beethovena. Znajduje się tam deptak łączący dwie części dzielnicy, tereny rekreacyjne po jego obu stronach, obszar punktów usługowych na odcinku ulicy Beethovena i Noskowskiego oraz teren zielony przed szkołą. Obszar wymaga uporządkowania i zagospodarowania. Specjaliści dostrzegli potencjał w kompozycji deptaka, który stanowi swego rodzaju "kręgosłup" tej części dzielnicy. Proponują m.in. na odcinku południowym deptaka modernizację jego nawierzchni i wprowadzenie elementów małej architektury sprzyjających rekreacji i integracji.

Na odcinku północnym proponują natomiast spójne urządzenie: jego nawierzchni, oświetlenia odcinka pomiędzy deptakiem, ulicą Beethovena a odcinkiem południowym oraz budowę wyniesionych przejść pieszych przez ul. Paganiniego i Beethovena dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Warto też urządzić tereny zielone sąsiadujące z deptakiem, z podziałem na strefy, m.in. rekreacyjno - sportową i parkową.
mapka na której różnymi kolorami wskazano budynki, zieleń i drogi oraz chodniki
3
To fragment GPL dla rejonu ulic Paganiniego i Beethovena
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska
Dzielnica urbanistyczna Wrzeszcz obejmuje m.in. dzielnicę Zaspa Młyniec. Tutaj specjaliści zajęli się obszarem przy pawilonie usługowym w rejonie al. Jana Pawła II, gdzie planowana jest zabudowa wielorodzinna z towarzyszącymi jej usługami. Chodzi o teren bezpośrednio w otoczeniu pawilonów - od strony ulicy aż do zielonego terenu pomiędzy istniejącymi blokami mieszkaniowymi. Brakuje tu urządzonych przyjaznych miejsc do odpoczynku, zwłaszcza na styku terenów zieleni i powierzchni placów oraz ciągów w rejonie lokali usługowych. BRG zaproponowało dla tej przestrzeni m.in. wykreowanie placu prowadzącego od przejścia dla pieszych z zakomponowaną nawierzchnią, miejscami do siedzenia i zielenią w donicach. Do tego stworzenie placu w miejscu istniejącego terenu z nawierzchnią bitumiczną, zagospodarowanie elementami małej architektury. Zwrócono też uwagę na możliwość zagospodarowania terenu przed kościołem jako mini plac, a teren od strony jezdni - do urządzenia z zielenią i wkomponowanymi istniejącymi ścieżkami.
mapka z różnymi kolorami określającymi budynki, ulice, zieleń
zaspa2
To propozycje GPL dla rejonu al. Jana Pawła II
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska
 
Dzielnica urbanistyczna Oliwa obejmuje m.in. dzielnicę Przymorze Małe. Tutaj przyjrzano się rejonowi ul. Śląskiej, gdzie działa Dom Kultury Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze, i przestrzeni między tym ośrodkiem kultury a obiektami usługowymi, jak również odcinkowi ulicy i placowi przy kościele. W granicach opracowania znajdują się również dwa parkingi. BRG proponuje, by główny plac między obiektami usługowymi, jak również plac przed przychodnią, zostały urządzone i wyposażone w małą architekturę. Zaleca też, by wprowadzić zewnętrzne ekspozycje prac stworzonych w domu kultury. Jest też propozycja wprowadzenia przestrzeni współdzielonej, wyniesienia jezdni do poziomu chodnika i uporządkowanie miejsc postojowych, oraz połączenia terenów zieleni w park linearny. 
mapka z kolorowymi oznaczeniami
Co można zrobić w okolicach ul. Śląskiej? Podpowiada GPL
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska
przymorze2
Propozycje dla jednego z obszarów Przymorza Małego
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska
 
Dzielnica urbanistyczna Port obejmuje m.in. dzielnicę Nowy Port. GPL został opracowany dla rejonu ul. Wyzwolenia, w sąsiedztwie tzw. falowca. Jest tam deptak, lokale usługowe i zieleniec wzdłuż budynku mieszkalnego. Deptak łączy lokalne centrum usługowe ze szkołą podstawową położoną po drugiej stronie falowca - jest ważnym powiązaniem pieszym. BRG proponuje wykreowanie przestrzeni lokalnej w postaci urządzonego deptaku prostopadłego do budynku tzw. falowca wraz z wyniesioną częścią ul. Wyzwolenia. Wyniesiony fragment ulicy umożliwi płynne połączenie części północnej i południowej deptaku oraz zwiększy bezpieczeństwo i dostępność dla pieszych poprzez uspokojenie ruchu

kołowego. Zaproponowano również spójne urządzenie linearnego parku rekreacyjnego wzdłuż falowca oraz kontynuację nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Wyzwolenia, a także urządzenie przestrzeni sprzyjającej "zatrzymaniu" i integracji mieszkańców np. poprzez budowę tarasu, zadaszenia, siedzisk, wprowadzenia elementu sztuki lub wody.
mapka z kolorowymi oznaczeniami budynków, zieleńców i ulic
Są też pomysły na tereny wokół falowca w Nowym Porcie
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska
np2
To propozycje BRG dla ul. Wyzwolenia i jej okolic
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim