• Start
  • Wiadomości
  • Trzeci Wiek w Zdrowiu. Nowatorski projekt wspierania zdrowia gdańskich seniorów

Trzeci Wiek w Zdrowiu. Nowatorski projekt wspierania zdrowia gdańskich seniorów

W Gdańsku rozpoczął się pilotaż programu "Trzeci Wiek w Zdrowiu", promującego zdrowy styl życia osób we wczesnym wieku senioralnym. Program jest bezpłatny, a przystępująca do niego osoba objęta jest kompleksowym wsparciem specjalistów, takich jak: pielęgniarka, psycholog, dietetyk, trener aktywności fizycznej oraz geriatra.
( Publikacja: 02.10.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W sobotę, 1 października, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, w Gdańsku tradycyjnie już seniorom poświęcamy nie jeden dzień, a cały miesiąc. Podczas całego miesiąca dla swoich najstarszych mieszkańców Gdańsk przygotował wiele propozycji kulturalnych, sportowych , edukacyjnych i rekreacyjnych. Nie przypadkowo więc rozpoczęcie pilotażu programu Trzeci wiek w zdrowiu zaplanowano na październik. Ten innowacyjny program łączący promocję zdrowego stylu życia i opieki medycznej jest czymś wyjątkowy w skali całego kraju.

- Program „Trzeci wiek w zdrowiu” skierowany jest do mieszkańców Gdańska, którzy są na emeryturze i chcieliby, jak najdłużej, zachować sprawność, by realizować swoje pasje i marzenia. Trzeci wiek nie musi oznaczać wyłączenia się z aktywności. Czas, który nagle zyskujemy możemy przeznaczyć na realizację swoich „uśpionych” zamierzeń i działań na rzecz społeczności lokalnej, na które do tej pory nie mieliśmy czasu - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Poprzez program „Trzeci wiek w zdrowiu” chcemy pokazać, że zdrowy styl życia w tym aktywność fizyczna nie muszą być determinowane przez wiek. A co więcej dzięki nim seniorzy będą mieć więcej siły na realizację swoich pasji i zainteresowań.


Na czym polega projekt

Projekt zakłada szeroką współpracę Ośrodka Promocji Zdrowia z gdańskimi podmiotami leczniczymi, w szczególności ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. Współpraca interdyscyplinarna specjalistów różnych dziedzin jest niezbędna dla całościowego odniesienia się do problemów pacjenta, które rzutują na jego stan zdrowia.

Wiedza na temat stylu życia, stanu psychicznego, warunków: środowiskowych, opiekuńczych, a często także finansowych pozwala bardziej efektywnie zarządzać ochroną zdrowia i procesem terapeutycznym. Poszczególne etapy projektu realizowane będą z podmiotami z obszaru wellness: Strefą Aktywną, Calypso, FinessFitback, AWFiS oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Seniorom biorącym udział w projekcie zostanie zaprezentowana także oferta świadczona przez różne instytucje miejskie i lokalnych interesariuszy (np. pomoc psychologiczna, terapeutyczna czy prawna). Szczególne słowa zachęty skierowane do seniorów zostaną przez Regionalne Centrum Wolontariatu.


Cele projektu

W wymiarze społecznym celem głównym programu jest zmniejszenie zdrowotnych i ekonomicznych skutków procesu starzenia się populacji, co w wymiarze indywidualnym oznacza zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu. Cele te możliwe są do osiągnięcia poprzez interwencje służące:

  • uznaniu osobistej odpowiedzialności za zdrowie przejawiające się przestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia,
  • zwiększeniu wiedzy na temat procesu starzenia się organizmu oraz stosowaniu metod opóźnianie jego przebiegu i utrzymywania sprawności psycho – fizycznej,
  • przyjęciu współodpowiedzialności za proces leczenia w formie ścisłego przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i stosowania metod leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności.

Wsparcie merytoryczne dotyczące interwencji prozdrowotnych realizowanych w ramach programu "Trzeci Wiek w Zdrowiu" zapewniają partnerzy merytoryczni: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.


Udział uczestnika w programie przebiega w kilku etapach

Aby trafić do programu, konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, który decyduje o możliwości udziału seniora w Programie. To lekarz rodzinny, zna możliwości i ograniczenia pacjenta i to on decyduje o możliwości jego udziału w zajęciach. Z każdą zgłoszoną osobą zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu umówienia pierwszego spotkania.

Podczas pierwszej wizyty w Ośrodku Promocji Zdrowia zostanie ustalony dla każdego uczestnika indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkania z pielęgniarką, dietetykiem specjalistą aktywności fizycznej i psychologiem.

Wsparciem w realizacji Planu będzie uczestnictwo w drugim etapie, edukacyjno-treningowym, przez kolejnych 8 tygodni. W tym etapie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać ośmiu wykładów prowadzonych przez specjalistów na co dzień pracujących z seniorami.

Tematyka wykładów będzie obejmowała zagadnienia z zakresu prozdrowotnego stylu życia, procesu starzenia się, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa i higieny życia, stresu i relacji społecznych, substancji psychoaktywnych oraz relacji pacjent - lekarz. Ponadto w etapie tym uczestnicy wezmą udział dwa razy w tygodniu w zajęciach z aktywności fizycznej, podczas której dowiedzą się, jak w sposób dopasowany do ich możliwości i ograniczeń korzystać z ruchu w domu i na świeżym powietrzu.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, aby po skończonym udziale w programie każdy mógł indywidualnie lub w klubach fitness kontynuować dbanie o swoje zdrowie poprzez właściwie realizowaną aktywność fizyczną.


Osiem tygodni i co dalej

Osiem tygodni edukacji i treningu zostanie podsumowane podczas wizyty końcowej ze specjalistami w tym samym składzie, jak podczas pierwszej wizyty, czyli z pielęgniarką, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej i psychologiem. Każdy uczestnik programu będzie mógł stwierdzić jak udział w programie przyczynił się do zainicjowania pozytywnych zmian w jego stylu życia. Zakończeniem wizyty będzie wydanie karty badania z informacjami dla lekarza rodzinnego na temat zachowań zdrowotnych uczestnika programu.

Osoby, które będą wymagały dodatkowego wsparcia np. w rzuceniu palenia, leczeniu depresji lub rozwiązaniu innych problemów będą skierowane do instytucji nastawionych na pomoc w danym obszarze.

Aby zachęcić do dalszej aktywności tych, którzy skończyli udział w zajęciach i chcą pozostać aktywnymi fizycznie i społecznie zostanie przedstawiona oferta klubów działających w różnych dzielnicach, w których odbywają się spotkania i zajęcia dedykowane seniorom. Po zakończeniu programu również będzie istniała możliwość zaangażowania się w działalność wolontaryjną.

- Mamy nadzieję, że udział w programie "Trzeci Wiek w Zdrowiu" stworzy seniorom szansę na realizację tego, co zawsze sprawiało im przyjemność - mówi Marek Jankowski, dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia. - Wiedza o procesie starzenia, prawidłowym odżywianiu, przyjmowaniu leków, nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych oraz ruch przyczynią się do poprawy ich stanu zdrowia oraz samopoczucia. Warto zauważyć, że jest to innowacyjna próba włączenia promocji zdrowego trybu życia w nurt opieki zdrowotnej nad seniorami.


Korzyści także dla lekarzy

Udział seniora w programie ma także przynieść wymierne korzyści dla lekarzy. Pacjent prowadzący zdrowy styl życia, potrafiący właściwie przygotować się do wizyty lekarskiej, komunikować się w sprawach stanu zdrowia oraz przestrzegający zaleceń terapeutycznych i biorący współodpowiedzialność za proces leczenia, zwiększa szansę na szybką i właściwą diagnozę oraz skuteczne i efektywne leczenie.

Program Trzeci Wiek w Zdrowiu to pierwsza praktyczna inicjatywa Ośrodka Promocji Zdrowia, która powinna wpisać się kolejne działania systemowe dla seniorów wynikające z całościowej oceny geriatrycznej ich potrzeb.


W październiku rusza pilotaż programu

W rozpoczętym pilotażu weźmie udział 50 seniorów. Rekrutacja do programu prowadzona jest w wybranych placówkach Nadmorskiego Centrum Medycznego. Pilotaż potrwa do grudnia 2016 r. Koszt realizacji akcji pilotażowej programu "Trzeci wiek w zdrowiu" to około 20 tys. zł. W roku 2017 nastąpić ma wdrożenie programu, który obejmie swoją opieką kolejnych 250 seniorów.

Program realizowany jest przez Ośrodek Promocji Zdrowia w partnerstwie z Nadmorskim Centrum Medycznym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Strefą Aktywną, Calypso, FinessFitback, Regionalnym Centrum Wolontariatu, AWFiS.


Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej projektu