Tereny dawnej Gedanii – śledztwo prokuratury i petycja

W dniu 2 sierpnia 2017 roku złożone zostało w Urzędzie Miejskim pismo pod nazwą „Petycja przeciwko budowie osiedla mieszkaniowego na historycznym stadionie KKS Gedania Gdańsk. Postulująca przywrócenie tego miejsca społeczności Wrzeszcza i Gdańska, jako miejsca sportu i rekreacji”. Do pisma załączonych było szereg podpisów (czytelnych i nieczytelnych).
06.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tak dziś wygląda teren byłego klubu sportowego Gedania w Gdańsku

Pismo to stanowi petycję zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, jednak zawiera poważne braki, które uniemożliwiają jej rozpatrzenie:
1) nieoznaczenie osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, który jest grupą osób fizycznych, (art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o petycjach)
2) niewskazanie adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję, który jest grupą osób fizycznych, (art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy o petycjach)
3) niepodpisanie petycji przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, którym jest grupa osób fizycznych. z (art. 4 ust. 4  ustawy o petycjach).

Przypomnijmy, że procedurę składania petycji określa Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. To krótki dokument, zawierający zaledwie kilkanaście artykułów, który szczegółowo wyjaśnia jej formę i konieczność wskazania osób reprezentujących wnoszących petycję, adresu do korespondencji i podpisanie jej przez osobę wnoszącą petycję.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w zakładce „Petycje” znajdują się wszystkie niezbędne informacje – podstawy prawne, a także przykładowy wzór petycji: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Petycje-podstawa-prawna,a,42459
Dziwi, że grupa osób, składającą w dniu 2 sierpnia 2017 roku pismo, nie znała tych podstawowych wymogów. Tym bardziej, że wśród tych osób był prawnik, zatrudniony na kierowniczym stanowisku w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- Z powodu niespełnienia wymogów określonych w art.4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy, petycja nie mogła być niestety rozpatrzona – mówi rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. – Jednak, szanując głosy mieszkańców, za pośrednictwem mediów chcielibyśmy wszystkim zainteresowanym losami tego ważnego dla gdańszczan miejsca odpowiedzieć.

Odpowiedź dla podpisujących

Zakładając, że wiele osób podpisało petycję w dobrej wierze i z troski o tereny dawnej Gedani, Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że nie zostało wydane pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych dla sprzedanej przez Klub Gedania SA nieruchomości, na której znajduję się zdewastowane boisko.

Informujemy również, w dniu 29 stycznia 2009 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXXII/887/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 52, poz. 996), który to plan obejmuje także nieruchomość, która została zbyta przez Klub Gedania SA. Zgodnie z planem, ta nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę usługową, usługi sportu, rekreacji, turystyki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami. Ochronie podlega również historyczny sposób zagospodarowania wnętrza terenu Klubu Gedania w postaci boiska sportowego. Zgodnie z zapisami planu, nie było i nie jest więc możliwe wydanie decyzji pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jako niezgodnej z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który to plan jest prawem miejscowym.

Prokuratura wszczyna śledztwo

W maju Prezydent Miasta Gdańska w związku z nowymi okolicznościami (sprzedaż terenów dawnej Gedanii), złożył dwa wnioski: jeden o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tych terenów i powrót ich do zasobu gruntów Skarbu Państwa, drugi w formie „Zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez przedstawicieli KKS Gedania (a następnie Gedania SA).

W związku ze złożonym przez Prezydenta Miasta Gdańska w maju br. „Zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez przedstawicieli KKS Gedania (a następnie Gedania SA), Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w dniu 27 lipca 2017 roku wszczęła śledztwo pod sygnaturą PR3Ds106.2017 w sprawie „doprowadzenia Prezydenta Miasta Gdańska do niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa o wartości 4 198 011 zł, poprzez zawarcie w dniu 16.05.2005 roku w Gdańsku umowy o oddanie Kolejowemu Klubowi Sportowemu Gedania Gdańsk w użytkowanie wieczyste działek grunt nr 441 i nr 443, położonych w Gdańsku przy ul. Kościuszki i ul. Legionów i sprzedaży znajdujących się na nich budynków, budowli i urządzeń z pominięciem procedur przetargowych i na preferencyjnych warunkach, za pomocą wprowadzenia Prezydenta Miasta w błąd, co do planowanego sposobu wykorzystania nieruchomości wyłącznie na cele sportowo-wychowawcze, tj. o czyn z art. 286& 1 kk w zw. Z art. 294 & 1 kk”.

Wniosek o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tych terenów i powrót ich do zasobu gruntów Skarbu Państwa, złożony do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (organu, który jest właściwy ustawowo i reprezentuje Skarb Państwa przed sądem w sprawach majątkowych), nie został do chwili obecnej rozpatrzony – Prokuratoria nie podjęła działań w tej sprawie.

Obydwa wnioski zostały złożone w związku z wystąpieniem nowych okoliczności: w dniu 18 kwietnia 2017 roku Gedania Spółka Akcyjna sprzedała za 16.5 miliona złotych (z olbrzymim zyskiem dla akcjonariuszy Gedania SA), przysługujące jej prawo użytkowania wieczystego na nieruchomości na rzecz ROBYG 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ROBYG 18 sp. z o.o. jest spółką córką ROBYG SA – dużego warszawskiego dewelopera, notowanego na giełdzie GPW, prowadzącego działalność przede wszystkim w zakresie budownictwa mieszkalnego m.in. na terenie Warszawy i Gdańska.

Skarb Państwa właścicielem działek

Przypomnijmy, że właścicielem dwóch działek gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 441 o powierzchni 2.899 i działka nr 443 o powierzchni 24.397 m2 objętych KW nr GD1G/00122759/9 jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym była, wedle księgi wieczystej, Spółka Akcyjna GEDANIA w Gdańsku. Stała się nim w wyniku zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 64/2005 z dnia 22 marca 2005 r., który wyraził zgodę i upoważnił Prezydenta Miasta Gdańska, wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej, aby:
- oddał w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej należącej do zasobu Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako działki nr 441 i nr 443 oraz na sprzedaż położonych na tej nieruchomości budynków - na rzecz KKS Gedania, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej, niezwiązanej z działalnością zarobkową,
- udzielił nabywcy bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 99% ceny gruntu oraz bonifikaty w wysokości 99% ceny budynków.TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?