• Start
  • Wiadomości
  • Stanowisko UMP w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko UMP w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W piątek, 13 maja, pod przewodnictwem Gdańska, odbyło się spotkanie komisji ds. urbanistyki Unii Metropolii Polskich, podczas którego przedstawiciele największych ośrodków metropolitalnych jednogłośnie uchwalili szczegółowe stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
( Publikacja: 13.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Komisja ds. urbanistyki Unii Metropolii Polskich dyskutowała 13 maja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Komisja ds. urbanistyki Unii Metropolii Polskich dyskutowała 13 maja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

W spotkaniu uczestniczył Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, a także przedstawiciele dwunastu największych ośrodków zrzeszonych w UMP.

Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska komisji.

Unia Metropolii Polskich negatywnie ocenia przygotowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Unia Metropolii Polskich negatywnie ocenia przygotowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Stanowisko Komisji Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza ds. Urbanistyki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - wersja z 20 kwietnia 2022 r.

Unia Metropolii Polskich podtrzymuje negatywną ocenę projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wyrażoną w stanowisku z dnia 18 lutego 2022 r., z wyjątkiem uporządkowania kwestii zgodności decyzji o warunkach zabudowy z polityką przestrzenną gminy, która powinna być określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a nie w planie ogólnym. Ponadto pozytywnie oceniamy zamiar dążenia do wprowadzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych dających możliwość zawierania umów urbanistycznych.

Postulujemy o opracowanie na nowo propozycji zmian w obecnie obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Piotr Grzelak: "Młode Miasto nie może być makietą, to ma być miasto z krwi i kości"

Przedłożona nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - w istocie nie różniąc się zasadniczo od projektu z 31 grudnia 2021 r. - nie rozwiąże wielu z zasadniczych problemów prawnych obecnego systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt ustawy nie podejmuje problematyki planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym. Ponadto nie przyczyni się do powstrzymania trwających od ponad 30 lat tendencji do eksurbanizacji (urban sprawl). Nie rozwiązuje kwestii bardziej ekonomicznego wykorzystania przestrzeni na cele zabudowy, przełożenia ciężaru działań władz gmin z niekontrolowanej ekspansji zabudowy na działania rewitalizacyjne i uzupełniania zabudowy na terenach już zabudowanych. Nie dąży w wystarczający sposób do poprawy warunków realizacji praw podmiotowych mieszkańców i użytkowników przestrzeni, oraz do przełożenia kosztów nowej urbanizacji na podmioty odnoszące korzyści z przekształceń gruntów na budowlane, zamiast obciążania nimi całej wspólnoty samorządowej.

Proponowana w projekcie ustawy instytucja planu ogólnego gminy, jako aktu prawa powszechnie obowiązującego, podobnie jak w przypadku projektu z 31 grudnia 2021 r., może skutkować wielomilionowymi dla dużych miast roszczeniami odszkodowawczymi, w przypadku podjęcia przez gminy działań zmierzających do ograniczenia rozpraszania zabudowy. Apelujemy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o pilną reformę opłaty adiacenckiej - wiążąc jej wysokość z faktycznymi kosztami budowy infrastruktury osiedleńczej.

Przekazanego do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 nie można traktować jako projektu gotowego do nadania mu biegu legislacyjnego. Dalsze prace nad projektem powinny być nadal prowadzone we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego.

Unia Metropolii pozytywnie ocenia z kolei propozycję uporządkowania kwestii zgodności decyzji o warunkach zabudowy z polityką przestrzenną gminy, która powinna być określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a nie w planie ogólnym, a także zamiar dążenia do wprowadzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych dających możliwość zawierania umów urbanistycznych
Unia Metropolii pozytywnie ocenia z kolei propozycję uporządkowania kwestii zgodności decyzji o warunkach zabudowy z polityką przestrzenną gminy, która powinna być określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a nie w planie ogólnym, a także zamiar dążenia do wprowadzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych dających możliwość zawierania umów urbanistycznych
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl