• Start
 • Wiadomości
 • Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na realizację ośmiu zadań przeznaczono 475 000 złotych, a mogą być one realizowane od 12 października do 31 grudnia 2020 r.
05.10.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Miasto Gdańsk czeka na oferty dotyczące realizacji zadań w celu przeciwdziałania COVID-19. Na ich realizację przeznaczono 475 tys. złotych
Miasto Gdańsk czeka na oferty dotyczące realizacji zadań w celu przeciwdziałania COVID-19. Na ich realizację przeznaczono 475 tys. złotych
fot. fernando zhiminaicela / Pixabay

 

Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert. Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ofercie jako rezultaty należy wskazać produkty, ich rodzaje i ilości do wytworzenia i uzyskania w ramach przyznanej dotacji.

W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem. Szczegóły zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID-19 na stronie BIP Gminy Miasta Gdańska.


Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację wymienionych zadań:

1) Koordynacja usług wsparcia: #gdanskpomaga

Koordynacja usług wparcia dla w ramach przeciwdziałania COVID19 na terenie miasta Gdańska w tym:

 • zbieranie informacji o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie przeciwdziałania COVID19 oraz ich weryfikacja i publikacja
 • zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na wsparcie wśród organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, i mieszkanek, z uwzględnieniem przygotowania materiałów i udzielania informacji w językach angielskim, ukraińskim, rosyjskim

Kwota: 40 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba ogłoszeń o ofertach wsparcia
- koordynacja min. 3 ofert wsparcia

2) Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne, itp.):

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych, dla gdańskich organizacji pozarządowych i szczególnie wrażliwych grup mieszkańców- o ile nie zostały zabezpieczone w ramach obecnie realizowanych zadań:

 • produkcja/zakup środków ochrony osobistej
 • dystrybucja

Kwota: 20 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- zabezpieczenie maseczek, fartuchów ochronnych (łącznie) - ilości wskazane przez oferenta
- zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych - ilość wskazana przez oferenta
- inne

3) Bezpieczna organizacja wydarzeń:

Wsparcie w bezpiecznej organizacji spotkań, wydarzeń, uwzględniające aktualnie obowiązujące obostrzenia sanitarne:

 • szkolenia i poradnictwo z zakresu bezpiecznej organizacji wydarzeń
 • wyposażanie w pakiety materiałów ochronnych związanych z organizacją wydarzeń
 • wyposażenie we wzory dokumentacji związanej z organizacją bezpiecznych wydarzeń
 • przygotowanie pomieszczeń do organizacji bezpiecznych wydarzeń (w tym np. ozonowanie pomieszczeń)

Kwota: 20 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba przeprowadzonych szkoleń/poradnictwa
- liczba pakiet materiałów ochronnych
- pakiet wzorów dokumentacji
- inne

4) Wsparcie żywnościowe

Zbiórka, zakup i dystrybucja żywności (np. w formie pakietów żywnościowych) wśród szczególnie wrażliwych grup mieszkańców nie kwalifikujących się do korzystania ze wsparcia pomocy społecznej:

 • zbiórka lub zakup produktów żywnościowych oraz/lub organizacja zbiórki żywności, którą sklepy / restauratorzy / piekarze i inne podmioty zdecydują się przekazać potrzebującym
 • zakup ciepłych posiłków od lokalnych restauratorów (w szczególności podmiotów ekonomii społecznej)
 • dystrybucja

Kwota: 30 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba osób wspartych pakietem żywnościowym

5) Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych)

 • prowadzenie poradnictwa informacyjno – prawnego, prawnego, psychospołecznego i socjalnego oraz innego koniecznego ze względu na sytuację dla grup szczególnie wrażliwych, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej i cudzoziemców (w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim)
 • zapewnienie bezpiecznego miejsca tymczasowego pobytu dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej, w tym przemocy ekonomicznej, w postaci miejsc interwencyjnych (w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej)

Kwota: 80 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba osób objętych bezpiecznym schronieniem
- liczba udzielonych porad

6) Prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej.

 • prowadzenie zajęć korepetycyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży, którzy ze względu na okres nauki zdalnej doświadczają trudności edukacyjnych, w tym w szczególności dla dzieci cudzoziemczych i/lub klas 1-3
 • realizacji projektu skierowanego do uczniów klas młodszych szkół podstawowych, mającego na celu niwelowanie skutków spowodowanych stanem epidemicznym Covid 19 przez organizację zajęć/wydarzeń, w tym on-line, pogłębiających wiedzę dzieci o historii Gdańska oraz przygotowanie i udostępnianie materiałów cyfrowych w celu ich realizacji
 • prowadzenie zajęć integracyjnych oraz przygotowanie i dystrybucja materiałów dla dzieci i młodzieży, którzy ze względu na okres nauki zdalnej doświadczają trudności społecznych i izolacji rówieśniczej, w tym w szczególności zajęć integracyjnych dla wspólnych grup dzieci cudzoziemczych i polskich, oraz zajęć opartych o metody kreatywne, w tym wsparcie grup samokształceniowych
 • prowadzenie zajęć/szkoleń rozwojowych i integracyjnych dla seniorów, którzy doświadczają izolacji społecznej, spowodowanej w głównej mierze stanem epidemicznym Covid 19, przygotowanie materiałów oraz narzędzi cyfrowych niwelujących skutki tej izolacji oraz służących przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych

Kwota: 250 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba osób objętych zajęciami
- liczba przeprowadzonych zajęć
- liczba i rodzaj przygotowanych materiałów.

7) Bezpieczeństwo ekonomiczne

Niwelowanie, spowodowanych epidemią COVID19, skutków znalezienia się w sytuacji utraty bezpieczeństwa ekonomicznego, w której osoby nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych przez:

 • świadczenie usług poradnictwa prawnego w szczególności dotyczącego upadłości konsumenckiej oraz bezpiecznego korzystania z dostępnych na rynku instrumentów finansowych

Kwota: 15 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- liczba osób objętych wsparciem
- liczba udzielonych porad

8) inne zadania wskazane przez organizacje pozarządowe na podstawie zdiagnozowanej przez nie potrzeby i mające na celu niwelowanie skutków spowodowanych stanem epidemicznym Covid 19

Oczekiwane rezultaty/produkty:

- oferent określi rodzaj i wielkość rezultatów

Kwota: 20 000 zł