• Start
  • Wiadomości
  • Radni uchwalili nowy plan miejscowy i przystąpili do kolejnych

Od Rudników po Matarnię. Radni uchwalili nowy plan miejscowy dla Gdańska i przystąpili do pracy nad innymi

Podczas LIX sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do prac nad ośmioma kolejnymi. Ponadto głosowaniu została poddana uchwała dotycząca wyznaczenia nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
09.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapka jest koloru zielonego, lokalizacje zaznaczono punkcikami niebieskimi lub czerwonymi
Mapka Gdańska z zaznaczonymi lokalizacjami dla których uchwalone lub przygotowywane są nowe plany zagospodarowania przestrzennego
BRG

Uchwalenia

Przyjęty przez radnych plan Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej umożliwia realizację celu publicznego - rozbudowę (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego. Ponadto zmiana parametrów urbanistycznych pozwoli na rozbudowę bazy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przeniesienie siedziby rejonu i obwodu drogowego z ulicy Subisława. Uchwalony plan weryfikuje również układ drogowy i zapisy dotyczące obsługi transportowej terenów przyległych.

Przystąpienia

  • Sporządzenie planu Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest wyznaczenie rezerwy terenu pod pętlę autobusową. Niniejsza pętla pozwoli na wydłużenie linii autobusowej kursującej w dzielnicy Osowa, co będzie miało wpływ na poprawę dostępności transportowej. Plan zakłada również nieznaczne rozszerzenie zakresu dopuszczonych funkcji usługowych.
  • Uchwałą RMG rozpoczęły się także prace nad planem Barniewice rejon ulicy Mirandy, którego zapisy umożliwią wyznaczenie rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego - zieleni urządzonej - w obszarze znacznego deficytu ogólnodostępnych terenów zielonych. Ponadto plan pozwoli na uregulowanie kwestii dostępu do drogi publicznej dla posesji przylegających do ulicy Mirandy i Planetarnej.
  • Przystąpienie do prac nad planem Rudniki rejon ulicy Gdańskiego Kolejarza ma na celu ustalenie przeznaczenia i warunków zagospodarowania z uwzględnieniem wytycznych zawartych w karcie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Zapisy planu umożliwią wykształcenie terenu zieleni jako przestrzeni przeznaczonej do rekreacji i integracji mieszkańców. Wskazany zostanie także teren pod zabudowę o funkcji społecznej. Przewiduje się rezygnację z rezerwy terenu pod funkcje kolejowe, a tym samym utrzymanie istniejącego przebiegu ulicy Gdańskiego Kolejarza.
  • Celem przystąpienia do planu Płonia rejon ul. Płońskiej i Zagroble jest ustalenie przeznaczenia produkcyjno-usługowo-składowego, w tym możliwości lokalizacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), m.in. w formie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych. Plan zakłada racjonalne, dostosowane do potrzeb, zagospodarowanie terenów w granicach portu. Wprowadzenie funkcji przemysłowo-usługowo-portowej będzie miało wpływ na powstanie nowych miejsc pracy i wzmocnienie potencjału gospodarczego miasta.
  • Decyzją radnych przystąpiono również do planu Orunia - zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Równej. Plan umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest utworzenie zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami infrastruktury odwadniającej. Powyższe założenie wpisuje się w politykę miasta dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej.
  • Sporządzenie planu Orunia - rejon ulic Smętnej i Wschodniej umożliwi realizację celu publicznego, jakim jest określenie rezerwy terenu pod wytyczenie nowej ulicy - tzw. Nowej Przyjemnej. Planowana droga jest niezbędna do poprowadzenia trasy autobusów miejskich, co będzie miało znaczący wpływ na poprawę dostępności mieszkańców do transportu zbiorowego.
  • Celem przystąpienia do prac nad planem Oliwa Górna - rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego jest umożliwienie m.in. realizacji funkcji społecznych takich jak oświata. Zmiana przeznaczenia terenu objętego planem wzmocni jego potencjał funkcjonalno-użytkowy, a to z kolei pozwoli na poprawę standardu funkcjonowania Szkoły Podstawowej przy ulicy Opackiej i uregulowanie granic pasa drogowego ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego.
  • Plan Ujeścisko - rejon ulic Przemyskiej i Wadowickiej umożliwi wyznaczenie rezerwy terenu dla realizacji celu publicznego – zieleni ogólnodostępnej – oraz wzmocnienie potencjału rekreacyjnego Wąwozu Ujeścisko. Stworzenie i objęcie ochroną wielofunkcyjnych przestrzeni zielonych umożliwi rekreację i poprawę warunków życia mieszkańców.

Nowe granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Podczas LIX sesji głosowano także nad zmianą uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Niniejsza zmiana pozwoli na korektę granic – podobszar Orunia zostanie powiększony o dodatkowe 94,45 ha terenu, który będzie objęty Gminnym Programem Rewitalizacji. Planowane jest włączenie do podobszaru rejonów ulic: Sandomierskiej, Żabiej, Przybrzeżnej, Dalekiej, Smolnej, Kolonii Orka, Kolonii Rola, Kolonii Zaranie oraz Kolonii Mysia. Rewitalizacja umożliwi wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i dokumentem delimitacyjnym, był dwukrotnie poddawany konsultacjom społecznym.

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy