• Start
 • Wiadomości
 • Radni uchwalili miejski program zapobiegania przestępczości

Radni uchwalili miejski program zapobiegania przestępczości

Podczas czwartkowej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, realizowana poprzez edukację, aktywizację lokalnej społeczności oraz działania prewencyjne i pomocowe.
( 28.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 28 kwietnia, 31 radnych zagłosowało za miejskim programem zapobiegania przestępczości
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 28 kwietnia, 31 radnych zagłosowało za miejskim programem zapobiegania przestępczości
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Skwer Bohaterskiego Mariupola we Wrzeszczu jest już faktem. Radni Miasta Gdańska jednogłośnie za

Za przyjęciem uchwały dotyczącej Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024 było 31 radnych.

Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest jednym z podstawowych zadań samorządu. W związku z tym radzie powiatu nadano kompetencje do uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024. Opracowany program jest kontynuacją poprzednich edycji, ma podobny cel, który został oparty na identyfikacji zagrożeń i problemów społecznych.

Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024 wygeneruje wydatki budżetowe Gminy Miasta Gdańska w wysokości 32 954 322 zł oraz wydatki pozabudżetowe w wysokości 311 500 zł.

Działania realizowane w ramach programu powinny przynieść efekty w postaci:

 • Wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
 • Poprawy bezpieczeństwa osób wykluczonych społecznie;
 • Wzrostu świadomości zagrożeń współczesnego świata;
 • Wzmocnienie właściwych postaw i poznanie zasad postepowania;
 • Podniesienie świadomości dostępności i możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach kryzysowych;
 • Promocji zdrowego trybu życia wolnego od używek;
 • Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Założenia, cele i obszary działania

Podstawowym założeniem programu jest stała współpraca samorządu lokalnego – Gminy Miasta Gdańska i jej jednostek organizacyjnych oraz Komendy Miejskiej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz innych podmiotów mających wpływ na poziom bezpieczeństwa. Realizacja przyjętych zadań powinna prowadzić do osiągnięcia celu w postaci poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologicznych, zagrożeń, zwiększania świadomości obywateli, czy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Program w zakresie edukacyjno-profilaktycznym powinien być otwarty i dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców.

Główne obszary działania programu

 • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych;
 • Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej, w tym w szkole;
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • Bezpieczeństwo pożarowe;
 • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiczne;
 • Bezpieczeństwo osób wykluczonych społecznie;
 • Bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Rodzaje przedsięwzięć

W ramach programu podejmowane są różne działania, które mają na celu zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wśród nich należy wymienić takie inicjatywy jak dodatkowe patrole czy organizowanie różnego typu szkoleń, kursów, warsztatów, pogadanek czy innych programów edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa. Ponadto program obejmuje takie zadania jak m.in. poradnictwo prawne i rodzinne czy programy profilaktyczne.

W tej edycji programu, wśród obszarów tematycznych, w ramach których realizowane są poszczególne projekty, pojawiła się nowa kategoria, która dotyczy bezpieczeństwa imigrantów. Zaplanowano tu takie akcje jak „Szacunek łączy” prowadzony przez Komedę Miejską Policji, „Cały świat w naszej klasie” odbywający się pod egidą Straży Miejskiej oraz koordynowany przez MOPR projekt „Bezpieczeństwo imigrantów zagrożonych bezdomnością”.

Oprac. AO

Europejska Federacja Cyklistów zawita do Gdańska? Velo City - rozpoczynamy starania o organizację wydarzenia