Radni podjęli uchwały w sprawie planów miejscowych

26 października podczas XLIV sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. sześć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Cztery dotyczyły przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna – zmiany granic, jedna – odstąpienia.
26.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. Plany miejscowe będą obejmować tereny położone w Oliwie, Brzeźnie, Wrzeszczu Dolnym, na Starym Przedmieściu i Siedlcach. Proponowane zmiany pozwolą m.in. na rozbudowę Uniwersytetu Gdańskiego, realizację sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz budowę nowych mieszkań. Odstąpiono natomiast od sporządzenia planu obejmującego część Wyspy Spichrzów.

Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy Szkolnej i Krasnoludków  

Na obszarze proponowanym do objęcia planem miejscowym znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe „Polanki”, budynek dawnej stołówki UG oraz kilka ulic. Na terenie tym aktualnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Celem sporządzenia opracowania jest ustalenie funkcji publicznej oraz wprowadzenie regulacji w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, które umożliwią zamierzenia inwestycyjne UG. Nowy sposób zagospodarowania przyczyni się do uporządkowania atrakcyjnego, ekstensywnie zagospodarowanego obszaru, w którym tkwi duży potencjał inwestycyjny. Powstanie nowych wydziałów uczelni pozwoli na rozwój oraz zwiększenie znaczenia kampusu uniwersyteckiego. Wzmocnienie potencjału naukowego jest również zgodne z polityką rozwojową Gdańska, przyjętą dla Centralnego Pasma Usługowego. 

Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej  

Teren, którego ma dotyczyć projekt planu, jest niezagospodarowany i niezabudowany. Główną przesłanką do podjęcia prac planistycznych jest budowa przez Gminę Miasta Gdańska sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. W Brzeźnie PSZOK zostanie zlokalizowany w miejscu z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, dzięki czemu będzie miał zapewnioną niezbędną obsługę transportową. Jego realizacja będzie stanowić uzupełnienie istniejących i planowanych funkcji przemysłowo-usługowo-składowych na tym terenie. Dzięki budowie sieci PSZOK-ów obecni i przyszli mieszkańcy północnej części Gdańska będą mogli bezpiecznie pozbywać się odpadów.

Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka   

Na terenie, który ma obejmować plan miejscowy, znajduje się m.in. główny punkt zasilania energią elektryczną, warsztaty samochodowe, wypożyczalnia sprzętu budowlanego, punkt skupu złomu oraz składowisko materiałów budowlanych. Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu umożliwienie budowy sieci. PSZOK-ów. Inwestycja stanowi cel publiczny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Będzie zlokalizowana na terenie z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych. Usytuowanie PSZOK-u pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi będzie korzystne ze względu na wygodę mieszkańców; umożliwi im bezpieczne i wygodne oddawanie surowców wtórnych oraz innych odpadów zbieranych selektywnie.

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia   

Celem podjęcia uchwały jest rozszerzenie granic mpzp Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia w kierunku południowym o obszar o powierzchni 0,8 ha. Teren ten obecnie jest objęty dwoma planami z przeznaczeniem na funkcje usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Rozszerzenie granic ma na celu uzupełnienie rejonu ulicy Lastadia o funkcje mieszkaniowe o wysokim standardzie oraz dostosowanie wskaźników parkingowych do wytycznych  określonych w obowiązującym studium. Zamierzenia te wpisują się w politykę miasta w zakresie intensyfikacji i koncentracji zabudowy mieszkaniowej w rejonie przystanków komunikacji szynowej. Planowane uspokojenie ruchu drogowego i przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie, a także ujęcie Starego Przedmieścia w Gminnym Programie Rewitalizacji sprawiają, że wskazane stało się dopełnienie zaplanowanych na tym obszarze funkcji usługowych. Obowiązujący plan miejscowy nie zabezpiecza odpowiedniej jakości przestrzeni publicznych w stosunku do dzisiejszych standardów.

Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II 

Obszar przewidziany do objęcia projektem planu miejscowego jest częściowo zabudowany. W części południowej znajduje się parterowa zabudowa usługowa, we wschodniej – mieszkaniowa, a w północnej – jednorodzinna. Pozostałą część zajmują tereny zielone. Przez obszar ten przebiega sieć ciepłownicza. Przystąpienie do prac nad planem jest podyktowane wyrokiem WSA z dnia 03.11.2016 r., który stwierdził nieważność karty terenu 001-M/U31 w części obejmującej działki 169/2,170 i 210, pozostawiając zapisy planu obowiązującego na fragmentach działek 166/2, 167/2 168/2, gdzie znajdują się fragmenty obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia (z zakazem zabudowy). Zaistniała sytuacja utrudnia potraktowanie wszystkich działek jako jednego terenu inwestycji.

Wyspa Spichrzów rejon ulicy Podwale Przedmiejskie 

Projekt planu został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku. Obecnie na tym terenie obowiązuje plan Wyspa Spichrzów – Północ, w którym omawiany obszar jest przeznaczony pod funkcje drogowe oraz usługowe. Projekt planu przewidywał m.in. przekrycie trasy WZ na odcinku Wyspy Spichrzów wielkokubaturowym centrum handlowo-usługowym, a pomiędzy ulicami Jaglaną i Wspornikową dopuszczał również zabudowę mieszkaniową. Po przystąpieniu do sporządzenia planu nastąpiły zmiany przepisów regulujących zagospodarowanie przestrzenne. Procedowanie uchwały podjętej w minionym porządku prawnym stało się niecelowe tym bardziej, że w planie pracy na 2018 rok przewiduje się podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego ten rejon Wyspy Spichrzów w celu kontynuacji polityki przestrzennej Miasta (dotyczącej m.in. ul. Podwale Przedmiejskie). Odstępuje się zatem od sporządzenia niniejszego planu.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów