• Start
  • Wiadomości
  • Rada Miasta Gdańska. Decyzje radnych o zagospodarowaniu terenu w dzielnicach

Rada Miasta Gdańska. Decyzje radnych o nowym zagospodarowaniu terenu w czterech dzielnicach

30 stycznia 2020 roku, podczas XIX sesji Rady Miasta Gdańska radni podjęli cztery uchwały, przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy plany zostały uchwalone, do jednego przystąpiono. Chodzi o tereny położone w Brzeźnie, Jasieniu, na Aniołkach i Ujeścisku. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dla Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
30.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Decyzje podjęte przez radnych na XIX sesji RMG, dotyczą zagospodarowania terenu w czterech dzielnicach: na Aniołkach, Ujeścisku, w Brzeźnie i Jasieniu
Decyzje podjęte przez radnych na XIX sesji RMG, dotyczą zagospodarowania terenu w czterech dzielnicach: na Aniołkach, Ujeścisku, w Brzeźnie i Jasieniu
www.gdansk.pl

 

Ustalenia planów  pozwolą m.in. na budowę przedszkola na Jasieniu, wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego czy zwiększenie możliwości inwestycyjnych w rejonie alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego. Z kolei przystąpienie do planu na Ujeścisku pozwoli na realizację celu publicznego jakim jest zajezdnia autobusowa i tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto radni pozytywnie uzgodnili projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Uchwała dla Jasienia

W granicach planu Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego znajduje się zespół budynków biurowych oraz zabudowa usługowa. Głównym celem sporządzenia planu było umożliwienie lokalizacji w tym rejonie przedszkola. W projekcie planu ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową. Zróżnicowane parametry zabudowy pozwalają na stopniowe przejście od zabudowy usługowej po stronie północnej do zabudowy jednorodzinnej w części południowo-wschodniej. Na terenie usługowym umożliwiono realizację wielu usług, w tym przedszkola. W projekcie planu ustalono obowiązek wprowadzenia na parkingach zwartych powierzchni zieleni, zapewniających naturalną wegetację roślin i zagospodarowanie wód opadowych wraz z obowiązkiem wprowadzenia na nich co najmniej 1 drzewa na każde 5 miejsc do parkowania. Zapisano też szereg zaleceń mających na celu rozwinięcie tzw. małej retencji. Plan został uchwalony jednogłośnie.

 

Jasień - rejon ulicy płk. Pałubickiego
Jasień - rejon ulicy płk. Pałubickiego
www.gdansk.pl

 

Uchwała dla Brzeźna 

Projekt planu Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w październiku 2019 r. Wpłynęły wówczas dwie uwagi, obydwie zostały uwzględnione. Celem sporządzenia planu było wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych na tym terenie. Ponadto plan umożliwi włączenie do obszarów potencjalnie inwestycyjnych odcinków wcześniej zarezerwowanych pod drogi. Zamiary te są zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. Dla terenu położonego pomiędzy dwiema ulicami, obecnie niezagospodarowanego, o wysokim natężeniu ruchu i w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, zachowano dotychczasową funkcję produkcyjno-usługową. Od strony ciągów komunikacyjnych ustalono elewacje eksponowane i wprowadzono zapisy dotyczące ich wykończenia – m.in. z maksymalną liczbą przeszkleń i witryn w kondygnacji parteru. Wprowadzone w planie zapisy wymuszają  ochronę zabytkowej wieży ciśnień, dopuszczając jedynie jej adaptację do nowej funkcji oraz rozbudowę o łączniki z sąsiednią zabudową. Maksymalna wysokość zabudowy na obszarze planu może wynieść 16 m. W projekcie planu ustalono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, m.in. w postaci zachowania istniejącego szpaleru drzew i wprowadzenia drugiego, wzdłuż al. Macieja Płażyńskiego. Przebieg ciągu łączącego Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) uszczegółowiono i dopasowano do planowanego zagospodarowania (wzdłuż planowanej tzw. ul. Nowej Gdańskiej). Ponadto zapisy planu zalecają maksymalne zachowanie zieleni i drzew oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni, m.in. w proporcji do liczby miejsc parkingowych.

 

Brzeźno - rejon al. Macieja Płażyńskiego i ul. Jana Kochanowskiego
Brzeźno - rejon al. Macieja Płażyńskiego i ul. Jana Kochanowskiego
www.gdansk.pl

 

Uchwała dla Aniołków

Na terenie, który obejmuje projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II, znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment Parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu było również wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu mogły powstać wyłącznie obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje nadziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Fragment Parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB-u i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych, wskazano też przebieg nowych połączeń pieszych. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe. Projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. W określonym terminie do planu złożono szereg uwag, część z nich zostało uwzględnionych. Zmieniony plan został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w listopadzie 2019 r. Złożono wówczas dwie uwagi, które nie zostały uwzględnione, ponieważ wnioskowane przez właściciela zmiany formy zabudowy nie uzyskały pozytywnego uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast kolejna uwaga była bezprzedmiotowa, ponieważ planowane przez inwestora zagospodarowanie możliwe jest do zrealizowania zgodnie z zapisami planu.

 

Aniołki - rejon ul. Traugutta i ul. Smoluchowskiego II
Aniołki - rejon ul. Traugutta i ul. Smoluchowskiego II
www.gdansk.pl

 

Przystąpienie na Ujeścisku

Decyzją radnych, rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla części dzielnicy Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ul. Warszawskiej, obejmującej w większości niezagospodarowany teren, za wyjątkiem odcinków istniejących ulic: Jabłoniowej, Warszawskiej, alei Armii Krajowej oraz realizowanego przedszkola w południowo-wschodniej części planu i istniejącej cementowni. Celem prac planistycznych jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego – zajezdni autobusowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usługami komercyjnymi. Ponadto zakłada się dopuszczenie na części terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową również zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zostaną wprowadzone zapisy likwidujące rezerwę pod strażnicę pożarną z uwagi na jej realizację w sąsiedztwie, poza północną granicą planu.

 

Ujeścisko - teren pod zajezdnię autobusową i tramwajową w rejonie ul. Warszawskiej
Ujeścisko - teren pod zajezdnię autobusową i tramwajową w rejonie ul. Warszawskiej
www.gdansk.pl

 

Radni pozytywnie uzgodnili projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego OCHK została przyjęta  21 października 2018 roku. Ze względu na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w celu ujednolicenia powierzchni obszarów objętych ochroną prawną zawartych w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, koniecznym było ponowne określenie współrzędnych punktów załamania granic oraz obliczenie powierzchni Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w obowiązującym odwzorowaniu współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992”. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego  w sprawie Otomińskiego OCHK wymaga jego uzgodnienia, między innymi z Radą Miasta Gdańska. Powierzchnia Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przy zastosowaniu wspomnianego odwzorowania, wynosi obecnie 2073,74 ha. Zmiana metody obliczania powierzchni Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w żadnym stopniu nie wpływa na przebieg jego granic, rzeczywistą powierzchnię geograficzną, jak również nie zmienia ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazów i odstępstw obowiązujących w jego granicach.

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim