• Start
  • Wiadomości
  • Przymorze Małe. Wizja zabudowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej - zachować charakter dzielnicy

Przymorze Małe. Wizja zabudowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej - zachować charakter dzielnicy

Planiści zakończyli prace nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej. Jego celem jest zachowanie zabytkowego zespołu zabudowy mieszkaniowej z I połowy XX wieku. Następny krok to uzgodnienia i opiniowanie projektu oraz konsultacje z mieszkańcami.
30.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Granicami planu objęto fragment Przymorza Małego pomiędzy ulicami Lęborską, Szczecińską, Solikowskiego i terenami wzdłuż torów PKP. Obszar posiada zróżnicowaną strukturę przestrzenną z dużym udziałem zabytkowej zabudowy jednorodzinnej z I polowy XX wieku, która w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska została wskazana do ochrony.

 

rys. 1

 

Lokalizacja jest atrakcyjna do zamieszkania z uwagi na sąsiedztwo usług, Uniwersytetu Gdańskiego, dużą liczbę miejsc pracy w nowoczesnych kompleksach biurowych oraz dogodny dostęp do transportu zbiorowego. Ponadto przy ul. Arkońskiej znajdują się Szkoła Podstawowa nr 46 oraz niepubliczne przedszkole.

- Plan jest sporządzany na wnioski mieszkańców oraz Rady Dzielnicy Przymorze Małe, którzy w nim upatrują szansę na uregulowanie kwestii inwestycyjnych poprzez objęcie ochroną całego zespołu zabytkowego - zaznacza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Dziś problemem jest to, że z krajobrazu osiedla powoli znikają charakterystyczne zabytkowe budynki. Dzieje się tak, ponieważ dla większości obszaru nie ma planu miejscowego regulującego zasady inwestowania, a realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nowe obiekty nie nawiązują do kontekstu historycznego stanowiącego o dziedzictwie tego miejsca.

- Prace nad projektem planu trwały blisko dwa lata. Projekt na etapie sporządzania był konsultowany z mieszkańcami, Radą Dzielnicy Przymorze Małe oraz inwestorami - przypomina Dorota Kucharczak, kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa. - Odbyły się trzy spotkania, w trakcie których dyskutowane były między innymi kwestie dotyczące funkcji uciążliwych dla mieszkańców oraz regulacji związanych z inwestowaniem na tym obszarze, a dotyczyły one wysokości i kształtu nowej zabudowy. 


Główne założenie projektu planu to:

  • objęcie ochroną zabytkowej struktury zespołu zabudowy,
  • zachowanie funkcji mieszkaniowej jako dominującej i wytworzenie pierzei usługowej w części parterowej wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej,
  • zachowanie zieleni wysokiej w tym szpalerów drzew w ulicach oraz wyznaczenie zieleńców dla mieszkańców,
  • ustalenie funkcji małej retencji w ramach powierzchni biologicznie czynnej


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

rys. 2

 

Obszar planu prawie w całości objęty został strefą ochrony konserwatorskiej, w której ochronie podlega układ i typ zabudowy, a także układ ulic oraz historyczne podziały na działki. W planie wskazano 61 budynków jako obiekty o wartościach kulturowych ze względu na zachowaną historyczną bryłę budynku, kształt dachu, kompozycję elewacji frontowej, rodzaje pokrycia dachowego i materiału elewacyjnego.(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

rys. 3

 

Projekt dopuszcza modernizację i rozbudowę ww. obiektów oraz realizację nowych budynków w rygorze zapisów uwzględniających wartości historyczne zespołu.

- Zasady te zostały odpowiednio zobrazowane i pokazane w dodatkowym załączniku graficznym, który został dołączony do projektu planu - wyjaśnia Dorota Kucharczak. - Zwizualizowanie w przystępnej i łatwej w interpretacji formie graficznej jest podpowiedzią dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, projektanta i urzędnika wydającego pozwolenie na budowę.

 

rys. 4

 

Pożądanym efektem uchwalenia planu będzie z pewnością wzmocnienie istniejącej struktury zespołu z poszanowaniem tożsamości miejsca poprzez określenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania.

- Wypracowane szczegółowe zapisy dają szansę na podniesienie jakości przestrzeni oraz spójną w odbiorze skalę i formę architektury - przekonuje Edyta Damszel-Turek.

- Tereny wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej dają możliwości realizacji zabudowy, która wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie wymogu lokalizacji usług w parterach budynków od strony ulicy oraz wykończenia elewacji z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych i rozwiązań projektowych - dodaje Dorota Kucharczak.


Po zakończeniu ustawowego etapu uzgodnień i opiniowania projekt planu będzie ponownie konsultowany z mieszkańcami. Zostanie wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego będzie możliwe składanie uwag. Dodatkowo zostanie zorganizowana dyskusja publiczna, podczas której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań przestrzennych.

Informacje o toczącej się procedurze ww. projektu planu miejscowego znajdują się na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl, gdzie można zapoznać się na jakim etapie znajduje się projekt.

 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór