• Start
  • Wiadomości
  • Projekty planów miejscowych. Trzy dyskusje dla mieszkańców - dwie we wtorek, jedna w czwartek

Projekty planów miejscowych. Trzy dyskusje dla mieszkańców - dwie we wtorek, jedna w czwartek

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na trzy dyskusje publiczne na temat projektów planów miejscowych. 11 czerwca odbędą się dyskusje dotyczące projektów planów: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta oraz Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej, a 13 czerwca - Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej.
10.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Wszystkie dyskusje publiczne odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

  • 11 czerwca – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta
  • 11 czerwca – Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej
  • 13 czerwca – Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej

 

Rejon przy ul. św. Brata Alberta - po lewej kościół z plebanią, obok teren porośnięty łąkami
Rejon przy ul. św. Brata Alberta - po lewej kościół z plebanią, obok teren porośnięty łąkami
ukosne/gdansk.pl

 

Większość obszaru objętego projektem planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta porastają łąki. Na tym terenie znajduje się także głęboki jar z dopływem potoku Strzyża. Po zachodniej stronie ul. św. Brata Alberta mieści się kościół z plebanią, po wschodniej – powstają domy szeregowe i wielorodzinne, a przy ul. Inżynierskiej – domy jednorodzinne. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu skorygowania układu transportowego związanego z rezygnacją z planowanej linii tramwajowej. Celem prac planistycznych była również zmiana wymaganego udziału usług w parterach budynków oraz wielkości działek budowlanych na terenach mieszkaniowo-usługowych. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie. Wzdłuż dróg ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Zrezygnowano z wymogów dotyczących minimalnej powierzchni działki budowlanej i udziału 20% usług w parterach budynków. Część rezerwy terenu pod linię tramwajową przeznaczono pod drogę prowadzącą do planowanego węzła integracyjnego Karczemki. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony przyrody, w tym m.in. zieleni, wód dopływu Strzyży i naturalnego ukształtowania terenu. Tereny zieleni wzdłuż dopływu Strzyży i te o najwyższych różnicach wysokości zostały objęte Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Wzdłuż dopływu Strzyży ustalono ciągi piesze. Zarezerwowano też tereny pod ulice lokalne i dojazdowe, wyposażone w chodniki dla pieszych. Północna część obszaru znalazła się w strefie B ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. W związku z tym wprowadzono zapisy o konieczności dotrzymania standardów akustycznych i zakazano lokalizacji usług chronionych (np. szpitali i budynków związanych z pobytem dzieci i młodzieży).

 

Rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej (na dole al. Armii Krajowej, ) - teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany
Rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej (na dole al. Armii Krajowej) - teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany
ukosne/gdansk.pl

 

Projekt planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie wniesiono osiem uwag do planu, dwie z nich zostały uwzględnione. W zachodniej części obszaru objętego projektem powstają osiedla domów jednorodzinnych. W tej okolicy są także zlokalizowane obiekty usługowe, w tym budynek straży pożarnej z poligonem dla psów ratowniczych. W części wschodniej powstaje osiedle domów wielorodzinnych, natomiast teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany. Jednym z celów sporządzenia planu było umożliwienie budowy przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. Zamiarem planistów było także zniesienie części rezerw drogowych w rejonie ul. Czereśniowej oraz weryfikacja linii rozgraniczających, uwzględniająca budowę ul. tzw. Nowej Bulońskiej. W projekcie planu zawarto zapisy, które pozwolą ukształtować układ urbanistyczny przyszłej zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono pierzeje eksponowane. Ponadto wzdłuż ul. Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej wprowadzono wymóg zabudowy pierzejowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie zastosowano stopniowanie form i intensywności zabudowy. Na części prywatnych terenów w niewielkim stopniu podniesiono parametry urbanistyczne, dopuszczono też szerszy wachlarz funkcji usługowych, w tym budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 100 m kw. Zachodnią część obszaru przeznaczono pod zabudowę usługową. Na terenie przyległym do placu ćwiczeniowego straży pożarnej nakazano wprowadzenie bogatej zieleni wielopiętrowej, a na skarpie - szpaleru drzew. Wyznaczono też rezerwę terenową pod zbiornik retencyjny i rów S1. W projekcie planu wyznaczono ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną, na którą składają się tereny zieleni urządzonej, teren planowanego zbiornika retencyjnego oraz sieć ciągów pieszych, które zapewnią wygodną komunikację. Wyznaczono też połączenia ekologiczne, ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej w zabudowie wielorodzinnej. W rejonie ul. Czereśniowej tak skorygowano układ drogowy, aby zapewnić optymalną obsługę terenów mieszkaniowych.

 

Tereny przy ul. Goplańskiej, na prawo - za Obwodnicą - Jezioro Jasień
Tereny przy ul. Goplańskiej, na prawo - za Obwodnicą - Jezioro Jasień
ukosne/gdansk.pl

 

Obszar objęty projektem planu Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej w większości zajmują nieużytki. Jedynie w południowej części znajdują się nieliczne zabudowania mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Celem prac planistycznych było objęcie planem miejscowym obszaru, który do tej pory nie leżał w granicach żadnego opracowania. Do sporządzenia planu przystąpiono także w celu zmiany przeznaczenia północnej części terenu, objętego obowiązującym planem miejscowym. Korekta wynika z rezygnacji z linii szybkiego tramwaju, która była planowana w projektowanej ul. Nowej Gostyńskiej. Rezygnacja z linii tramwajowej pozwoli na zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych, co umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym w projekcie planu w północnej części obszaru zmieniono przeznaczenie terenu z usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Parametry zabudowy, takie jak jej intensywność czy wysokość, zostały dostosowane do charakteru okolicznych zabudowań. W projekcie wydzielono ciąg pieszo-jezdny, który będzie obsługiwał przyległe nieruchomości i łączył ul. Łagowską z projektowaną ul. Mamuszki. Ulice Goplańska i Mamuszki, zgodnie z ustaleniami planu, powinny zostać wyposażone w chodniki i trasy rowerowe. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w projekcie znalazły się zapisy chroniące istniejącą zieleń. Ustalono m.in. wprowadzenie gatunków zgodnych z warunkami siedliskowymi oraz maksymalne zachowanie zieleni. Teren na południe od ulicy Goplańskiej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ze względu jednak na znaczny spadek terenu ustalono wyższy współczynnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a w największym obniżeniu terenu wyznaczono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia (z zakazem zabudowy). Ma to na celu zwiększenie współczynnika retencji i umożliwienie swobodnego odpływania wód powierzchniowych do pobliskiego zbiornika. Chroniąc naturalne ukształtowanie terenu, zakazano makroniwelacji.


Wyłożenie planów - do 2 lipca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 2 lipca 2019 r.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.

Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach:

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta

Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej

Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej


Zgłaszanie uwag - do 16 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lipca 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

oprac. WG