• Start
  • Wiadomości
  • MOPR tłumaczy, dla których absolwentów mieszkanie z dofinansowaniem najmu

Dla których absolwentów mieszkanie z dofinansowaniem najmu? MOPR w Gdańsku zachęca

Absolwenci szkół lub wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania bądź domu jednorodzinnego. To pomoc także dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym, którzy ukończyli szkołę lub opuszczają np. rodzinę zastępczą. 
25.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Biały prostokąt z umieszczonym wewnątrz napisem czarnymi literami: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na lewo od napisu narysowany kolorowy kwiatek
Program „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
logo PFRON

Jaki jest cel programu?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca uprawnione mieszkanki, mieszkańców, do skorzystania ze wsparcia w ramach programu: „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów. Chodzi przede wszystkim o ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania, spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dla kogo pomoc, jakie zasady?

Beneficjentem wsparcia jest osoba spełniająca poniższe warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu)
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe - pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 60 miesięcy.

Wniosek złóż poprzez SOW

Składanie wniosków do gdańskiego MOPR odbywa się wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Pełną informacją służą zainteresowanym specjalistki, specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerami tel.: 58 320 53 62 lub 58 320 53 41 (w godzinach pracy Ośrodka). Szczegółowe wiadomości o programie są dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy