• Start
  • Wiadomości
  • Sześć nowych planów miejscowych w sześciu dzielnicach miasta

Sześć nowych planów miejscowych w sześciu dzielnicach miasta

Radni miejscy podczas XXXI sesji podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami we Wrzeszczu Dolnym, Oliwie, Pieckach Migowie na granicy dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Siedlce oraz Rudnikach.
17.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z zaznaczonymi lokalizacjami miejsc, których dotyczyć mają plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa Gdańska z zaznaczonymi lokalizacjami miejsc, których dotyczyć mają plany zagospodarowania przestrzennego
BRG

 

Celem sporządzenia planu Wrzeszcz Dolny w rejonie alei Hallera i Płażyńskiego jest umożliwienie rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej, co poszerzy ofertę inwestycyjną miasta.

Celem przystąpienia do planu Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej jest umożliwienie realizacji zabudowy usługowej przy ulicy Spacerowej nawiązującej architektonicznie do nieistniejącego hotelu Waldhäusche oraz budynku usługowo-mieszkalnego na działce gminnej zlokalizowanej przy ulicy Kwietnej a także powiększenie parku przy Stawie Młyńskim. W ramach sporządzania planu wypracowane zostaną parametry urbanistyczne dostosowane do zabytkowej struktury obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego.

Plan Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A umożliwi realizację funkcji mieszkaniowo-usługowej na terenie prywatnym przeznaczonym w obowiązującym planie pod funkcje oświatowe. Zmiana przeznaczenia pozwoli na uporządkowanie i przekształcenie obecnego zagospodarowania – nieczynnej kotłowni - a tym samym wzmocni potencjał funkcjonalno-użytkowy i inwestycyjny tego obszaru.

Przystąpiono także do sporządzenia planu Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok, który umożliwi realizację celu publicznego – przedłużenia ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej zamiast obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto prace planistyczne mają na celu określenie sposobu zagospodarowania dla niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej.

Celem przystąpienia do prac nad planem Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej jest realizacja celu publicznego związanego z rozbudową i modernizacją siedziby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Przyczyni się to do poprawy warunków jego funkcjonowania oraz obsługi klientów. Ponadto granicami planu zostały objęte: część ulicy Rakoczego i tereny po północnej stronie sądu, co pozwoli na weryfikację zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej i parkingowej.

Przystąpiono także do sporządzenia planu Rudniki rejon ulicy Tarcice, który umożliwi efektywniejsze wykorzystanie jego nadwodnego położenia i dalszy rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych związanych m.in. z przemysłem stoczniowym. Pozwoli to na wzmocnienie bazy ekonomicznej Gdańska w kontekście rozwoju m.in. przemysłu związanego z produkcją jachtów oraz lokalizacją przystani jachtowych a także innych funkcji usługowych i przemysłowych.

Wyłożenie projektów planów miejscowych w dwóch dzielnicach. Do wglądu do 14 stycznia

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska