• Start
  • Wiadomości
  • Olga Krzyżanowska - wzór nie tylko dla gdańszczanek. Zobacz wystawę w Ratuszu Głównomiejskim

Olga Krzyżanowska - wzór nie tylko dla gdańszczanek. Zobacz wystawę w Ratuszu Głównomiejskim

Muzeum Gdańska zaprasza do obejrzenia wystawy “Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy por­trety”, która poświęcona jest wybitnej postaci życia publicznego w naszym mieście: lekarce, społeczniczce, działaczce demokratycznej opozycji w PRL, która w wolnej Polsce była posłanką na Sejm RP, senatorem, wicemarszałkiem Sejmu X i II kadencji.
08.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wystawę poświęconą Oldze Krzyżanowskiej można oglądać w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta do końca września
Wystawę poświęconą Oldze Krzyżanowskiej można oglądać w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta do końca września
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Wystawa jest czę­ścią Święta Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści, można ją obej­rzeć do 30 wrze­śnia 2019 r. w Ratuszu Głównego Miasta.

- Trzy­dzie­sta rocz­nica czę­ściowo wol­nych wybo­rów w Pol­sce to dla nas oka­zja by przed­sta­wić postać jed­nej z boha­te­rek tego czasu, Olgi Krzy­ża­now­skiej - mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska. - Gdańsz­czanka, która weszła do Sejmu jako przed­sta­wi­cielka trój­miej­skiej „Soli­dar­no­ści”, z reko­men­da­cji Lecha Wałęsy. Tak zaczęła się jej wielka kariera w poli­tyce. Trak­to­wała ją jako formę poko­jo­wej walki o nie­pod­le­głość. Uwa­żała, że poli­tyka jest sztuką wypra­co­wy­wa­nia kom­pro­misu, umoż­li­wia­ją­cego reali­za­cję inte­re­sów róż­nią­cych się poglą­dami stron w imię wspól­nego dobra.

Olga Krzy­ża­now­ska została przed­sta­wiona w trzech por­tre­tach: dwa odkry­wają nowe toż­sa­mo­ści tej fascy­nu­ją­cej osoby, zna­nej nam dotąd głów­nie z dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej. Rodzinne pamiątki po ojcu, gene­rale Alek­san­drze Krzy­ża­now­skim ps. „Wilk”, dowódcy wileń­skiej AK, opa­ska z Pow­sta­nia War­szaw­skiego matki Olgi Janiny Krzy­ża­now­skiej czy przedmioty oso­bi­stego użytku poka­zują panią mar­sza­łek od strony pry­wat­nej, rodzin­nej, mówią też o jej sto­sunku do „małej ojczy­zny”, jaką po II woj­nie świa­to­wej stał się dla niej Gdańsk.

- Zamia­rem orga­ni­za­to­rów wystawy było też prze­ła­ma­nie ste­reo­typu postrze­ga­nia jej boha­terki poprzez syl­wetkę jej ojca, legen­dar­nego gene­rała „Wilka” - mówi kura­tor wystawy, Janusz Mar­sza­lec z Muzeum Gdań­ska. - Chcemy zwró­cić uwagę na kobiety, które wycho­wały i ukształ­to­wały przy­szłą lekarkę i poli­tyk. Dla­tego poznamy też „dok­tor Josek”, Janinę Krzy­ża­now­ską, któ­rej wojenne losy były nie mniej dra­ma­tyczne niż losy „Wilka”. Poznamy sio­stry Janiny: Mag­da­lenę i Halę z Łopiń­skich, kobiety silne i nie­za­leżne. O tych nie­zna­nych dotąd sze­rzej posta­ciach i histo­riach opo­wie­dzą pod­czas wer­ni­sażu przy­ja­ciele i rodzina „damy pol­skiej poli­tyki”. Mówi o nich rów­nież wła­snymi sło­wami nasza boha­terka w dostęp­nej pod­czas wer­ni­sażu książce „Olga, córka Wilka” Aldony Wiśniew­skiej i Magdy Krzy­ża­now­skiej-Mie­rzew­skiej.

 

Fragment wystawy, na której można obejrzeć zdjęcia i dokumenty związane z życiem Olgi Krzyżanowskiej, a także pamiątki po jej rodzicach
Fragment wystawy, na której można obejrzeć zdjęcia i dokumenty związane z życiem Olgi Krzyżanowskiej, a także pamiątki po jej rodzicach
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Życie Olgi Krzyżanowskiej przypadło na dramatyczne czasy dla Polaków. Niecałe dwa tygodnie przed jej 10. wybuchła II wojna światowa. W czasach okupacji hitlerowskiej była har­cerką Sza­rych Sze­re­gów, odz­na­czona Krzy­żem Walecz­nych. W 1952 r. ukoń­czyła stu­dia na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku. W 1980 r. wstą­piła do „Soli­dar­no­ści”, pra­co­wała m.in. w Kra­jo­wej Komi­sji Koor­dy­na­cyj­nej Służby Zdro­wia. Była żoną pro­fe­sora Jerzego Krzy­ża­now­skiego, pra­cow­nika Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, w latach 90. przez dwie kaden­cje rad­nego mia­sta Gdań­ska.

Wernisaż wystawy odbył się 6 czerwca w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego. Olgę Krzy­ża­now­ską wspominali m.in. znana reportażystka Mał­go­rzata Szej­nert i Jacek Tay­lor. Przy okazji, promowano książkę "Olga, córka >>Wilka<<", która dostępna jest w sklepiku Muzeum Gdańska.

Wkrótce (30 czerwca) minie rok od śmierci Olgi Krzyżanowskiej. Pocho­wana została na Cmen­ta­rzu Sre­brzy­sko w Gdań­sku.

"Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy portrety":

Zwie­dza­nie wystawy

  • Kiedy: do 30 wrze­śnia 2019 r.; pn. 10:00–13:00, wt.- so. 10:00-18:00, nd. 11:00-18:00
  • Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku 
  • Wstęp: bez­płatny w ponie­działki, płatny (w cenie biletu do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta) w pozo­stałe dni tygo­dnia: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska