Nagrody Naukowe Miasta Gdańska dla prof. Artura Blaima i prof. Hanny Mazur-Marzec

Dzień po rocznicy urodzin gdańskiego astronoma - w poniedziałek, 29 stycznia - po raz 36. wręczono Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Podczas uroczystości w Ratuszu Głównego Miasta wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe odebrali: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, doceniona za identyfikację metabolitów mikroorganizmów i określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego oraz prof. dr hab. Artur Blaim, uhonorowany za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym.
29.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwie statuetki, na których widnieje postać astronoma siedzącego na krześle, w dłoni trzyma duży przyrząd astronomiczny
Statuetki Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza stanowią odwzorowanie pomnika gdańskiego astronoma, który znajduje się na skwerze przed Ratuszem Staromiejskim przy ul. Korzennej
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe

- Nisko chylę czoło z wdzięcznością i szacunkiem przed wszystkimi ludźmi gdańskiej nauki – ich talentami, pracą i osiągnięciami – mówiła podczas uroczystość wręczenie Nagród prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Jan Heweliusz, patron gdańskiego Nobla nauki, badał niebo wraz ze swoją żoną, Elżbietą Koopman. Wiedziona tym przykładem,  pragnę przekazać dziś wyrazy wdzięczności  dla rodzin i bliskich nagrodzonych naukowców. Macie Państwo swój wkład w ich sukces. Życzę Państwu, dziś nagradzanym,  aby chwała i satysfakcja, takie jak dziś, zdarzały się Państwu znacznie częściej niż raz w roku. Życzę wielu owocnych projektów i międzynarodowych partnerstw. Niech studenci i doktoranci z entuzjazmem  czerpią z Waszych doświadczeń i dokonań. A wszystkim nam życzę nakładów na naukę wystarczająco wysokich, aby naukowcy mogli w spokoju i dobrostanie czynić nasze życie lepszym i piękniejszym.

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez prezydenta Gdańska na wniosek dwóch kapituł, którym przewodniczą, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (w dziedzinie nauk ścisłych oraz przyrodniczych) oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych). W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. 

Kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych  

W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych uhonorowana została prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, doceniona za identyfikację metabolitów mikroorganizmów  i określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego.

Dwie kobiety stoją obok siebie, trzymają statuetkę i dyplom
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prof. Hanna Mazur-Marzec
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Laudację wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący kapituły w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

- Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec niemal całą swoją aktywność naukową związała z Trójmiastem. Głównym obiektem jej badań są cyjanobakterie, grupa mikroorganizmów znanych także pod nazwą sinice. Te powszechnie znane z powodowania tzw. zakwitów wody, fotosyntetyzujące (samożywne) organizmy odgrywają ogromną rolę w środowisku, a ponadto produkują wiele niezwykłych i niesłychanie ciekawych związków organicznych. Badania nad nimi mają znaczenie nie tylko poznawcze ale także są bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia. Z jednej strony, produkowane przez sinice związki mogą być silnymi toksynami, zagrażającymi zdrowiu człowieka, szczególnie gdy występują w środowisku w większych stężeniach, jak na przykład podczas zakwitów. Z drugiej strony, niektóre wytwarzane przez te mikroorganizmy substancje mają aktywności przeciwnowotworowe, antybiotyczne i przeciwwirusowe, co powoduje zainteresowanie nimi jako potencjalnymi nowymi lekami - mówił podczas wygłaszania laudacji prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn. - Wyniki badań Pani prof. Hanny Mazur-Marzec zostały dotychczas opublikowane w ponad 120 artykułach naukowych, które ukazały się w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Wszyscy możemy być dumni, że mamy w swoim gronie tak znakomitą uczoną jak Pani prof. Hanna Mazur-Marzec, której osiągnięcia naukowe znane są i cenione na całym Świecie, a która swoją postawą w pełni zasługuje na miano osoby wybitnej

Kategoria nauk humanistycznych i społecznych 

W kategorii nauk humanistycznych i społecznych Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza trafiła do prof. dr. hab. Artura Blaima, za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym.

Kobieta i mężczyzna stoją, trzymają statuetkę i dyplom
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prof. Artur Blaim
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Laudację wygłosił prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, przewodniczący kapituły w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 

- Zainteresowania naukowe prof. Artura Blaima mieszczą się w problematyce utopii w literaturze, kulturze i życiu społecznym. Ranga i znaczenie tej problematyki nieustannie rośnie od opublikowania w 1516 roku dzieła Thomasa More’a znanego jako „Utopia” oraz pojawienia się w XVIII wieku przeciwstawnych idei dystopii, o czym świadczą powstałe w późniejszym okresie traktaty filozoficzne i polityczne, dzieła klasyki literackiej, czy współczesne dokonania w różnych obszarach kultury, literatury młodzieżowej, science fiction i nowych mediów. Dokonania naukowe Laureata wpisują się w ten szeroki horyzont, a szczególne znaczenie mają Jego badania nad literacką utopią i będącą jej przeciwieństwem dystopią. Od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku był on jednym z pionierów badań nad utopią w kulturze angielskiej wprowadzając jako pierwszy wschodnioeuropejskie teorie i metodologie do rozważań nad poetyką anglojęzycznego dyskursu utopijnego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia teoretyczno–literackie – początkowo w kręgu strukturalizmu i semiotyki, a później empirycznej teorii literatury nawiązującej do założeń radykalnego konstruktywizmu - mówił podczas wygłaszania laudacji prof. dr hab. Jerzy Błażejowski. - Dorobek publikacyjny laureata obejmuje ponad sto pozycji, w tym książki autorskie w liczbie ośmiu, monografie źródłowe, książki redagowane i współredagowane oraz studia w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych, jak również działalność translatorską i recenzyjną. Profesor Artur Blaim jest uznanym w kraju i w skali międzynarodowej autorytetem w problematyce poznawczych, kulturowych i społecznych aspektów utopii i dystopii. Uczestniczy szeroko w międzynarodowej wymianie idei, wiedzy i doświadczeń z zakresu badania utopii i dystopii. Jest autorem wielu opracowań z tego zakresu, a nade wszystko inicjatorem pionierskiego podejścia do kreowania utopijnych modeli w literaturze i kulturze oraz relacjach społecznych. Jego twórczość znacząco poszerza możliwości analizy 5 mechanizmów funkcjonowania i współistnienia państw i społeczeństw, a działalność badawcza i akademicka podnosi rangę i znaczenie pomorskiego ośrodka naukowego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisuje się on godnie w panteon uznanych uczonych Gdańska i regionu. To uhonorowanie jest docenieniem nieprzemijających osiągnięć naukowych Laureata oraz podziękowaniem za wkład w rozwój pomorskiego ośrodka naukowego i podnoszenie prestiżu Uniwersytetu Gdańskiego i naszego 1000–letniego Miasta Gdańska.

Każdy z laureatów otrzymał dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20.000 zł brutto.  


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Biogramy laureatów

Prof. dr hab. Artur Blaim - polski literaturoznawca, anglista, profesor nauk humanistycznych, członek Academia Europaea, badacz literatury utopijnej i podróżniczej. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzował się w 1979, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1988, a w 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora. Wykładowca teorii i historii literatury angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Rutgersa i Uniwersytecie w Siegen. Stypendysta programu Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej i British Council. Od 2008 wykładowca literatury angielskiej w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Wspólnie z prof. dr hab. Andrzejem Zgorzelskim zainicjował powstanie gdańsko–lubelskiej szkoły badań literaturoznawczych działającej od 1993 r. Założyciel i kierownik Utopia Study Group – polskiej, międzyuczelnianej grupy naukowo–badawczej prowadzącej od 2008 badania nad angielską i amerykańską utopią i dystopią w literaturze, filmie i nowych mediach oraz organizującej seminaria i międzynarodowe konferencje utopijne (m.in. z ramienia Utopian Studies Society). Członek zarządu Utopian Studies Society współpracujący od lat 80. z międzynarodowym, interdyscyplinarnym środowiskiem badaczy utopii i uczestniczący w reaktywacji USS w 1999 r. Członek rad redakcyjnych: Utopian Studies, amerykańskiego czasopisma naukowego wydawanego w imieniu Society for Utopian Studies oraz Studia Anglica Posnaniensia.

Głównym polem działalności naukowej prof. dr. hab. Artura Blaim jest historia i poetyka angielskiej utopii literackiej i robinsonady. Zainteresowania badawcze profesora obejmują teorię literatury, semiotykę kultury, historię literatury angielskiej (Renesans, Oświecenie) oraz twórczość Williama Shakespeare’a.

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej uczelni studiowała chemię i z tą uczelnią głównie związała swoją aktywność zawodową. Obecnie jest kierownikiem Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Zainteresowania naukowe oraz prace badawcze prof. Mazur-Marzec od lat koncentrują się wokół produktów naturalnych, których źródłem są mikroorganizmy morskie. W pierwszym etapie były to związki toksyczne, ich przemiany oraz znaczenie, również jako swoiste markery procesów zachodzących w środowisku. W ostatnich latach wszystkie realizowane przez prof. Mazur-Marzec projekty dotyczą metabolitów cyjanobakterii, jako związków wyjściowych do opracowania nowych leków o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwwirusowym. Zastosowanie spektrometrii mas umożliwiło prof. Mazur-Marzec odkrycie szeregu cyjanopeptydów o obiecującej aktywności biologicznej, w tym związki skutecznie hamujące infekcję SARS-CoV-2.

Prof. Hanna Mazur-Marzec jest członkiem korespondencyjnym PAN; aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych, prowadzi również szeroką współpracę z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi.

 

TV

W Gdańsku tkają siatki maskujące dla ukraińskiego wojska