Lokale przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku z dopłatą do czynszu - nabór wniosków do 30 września

Warto przyjrzeć się ofercie programu mieszkaniowego „Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’. Dostępnych jest 18 lokali z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w Gdańsku. Osoby zainteresowane najmem w takiej formie, na złożenie wniosku mają czas do 30 września 2022.
20.09.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wizualizacja realizowanego budynku. ul. Niecała znajduje się w Letnicy, niedaleko stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk
Wizualizacja realizowanego budynku. ul. Niecała znajduje się w Letnicy, niedaleko stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk
TBS "Motława"

To już piąty taki program

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w Gdańsku. Wszystko odbywa się w ramach programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’, który jest piątym już programem realizowanym w Gdańsku dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz objęciu inwestycji możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Miasta, środków własnych TBS, partycypacji przyszłych mieszkańców (15% kosztów inwestycji) oraz preferencyjnego kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Wnioski od 9 września

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku rozpocznie się w dniu 9 września 2022 roku i potrwa do dnia 30 września 2022 roku. Inwestycja obejmuje 18 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji w czterokondygnacyjnym budynku. Przewiduje się w nim lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 30 m2 do 48 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w grudniu 2022 r.

Dla kogo adresowany jest program?

Szczegóły programu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdują się w Regulaminie programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 15% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat. Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby, spełniających kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS, z uwzględnieniem punktów pierwszeństwa. Dodać należy, że rozszerzony został krąg osób, które mogą starać się o najem mieszkań z dopłatą do czynszu o osoby które podjęły pracę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Niecałej 9 z zasobu TBS ,,Motława’’?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

 • udokumentują zamieszkanie lub podjęcie pracy na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 • nie posiadają ani samodzielnie, ani żadna z osób zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 • spełniają kryteria dochodowe (tabela poniżej):

 

Limity uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu

1

2

3

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana z 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2021 (w zł)

1-osobowego

3 397,53

4 626,68

2-osobowego

4 246,91

6 477,35

3-osobowego

5 096,29

8 944,91

4-osobowego

6 228,79

10 487,13

5-osobowego

7 078,17

12 646,25

6-osobowego

8 493,81

14 805,36

7-osobowego

9 909,44

16 964,48

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus należny podatek dochodowy.

Wniosek należy złożyć na konkretne lokale (max 3 lokale do wyboru z podaniem ich wg priorytetów/gradacji).

Kryteria pierwszeństwa

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa określonych w załączniku do Regulaminu programu (do pobrania).

Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.

Lokale dostępne w programie:

Niecała 9

Kondygnacja

Nr lokalu

Typ lokalu

Łączna pow. użytkowa m2

Komórka lokatorska

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

parter

2

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

parter

3

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

I piętro

4

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

I piętro

5

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

I piętro

6

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

I piętro

7

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

I piętro

8

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

II piętro

9

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

II piętro

10

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

II piętro

11

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

II piętro

12

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

II piętro

13

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

III piętro

14

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

III piętro

15

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

III piętro

16

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

III piętro

17

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

III piętro

18

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

 

Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych rzutów lokali na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. lub pobrać poniżej.

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ przy ul. Niecałej 9 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

Ilość

osób

 Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2022 r. za 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 5662,53 zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

5 096,28

20,00

2

7 927,54

35,00

3

10 192,55

50,00

4

12 457,57

65,00

5

14 722,58

80,00

6

16 987,59

95,00

7

19 252,60

110,00

 

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok,  po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

Miejsce składania wniosków i dokumentów:

Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Osobiście w tutejszym Urzędzie Miejskim w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1 przy ul. Partyzantów 74, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku.

Termin składania wniosków: 

9 wrzesień – 30 wrzesień tj.  21 dni od dnia ogłoszenia naboru

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2021 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2021 roku (w zaświadczeniu muszą być wyszczególnione następujące składniki:przychód, dochód, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatek, ulga na dzieci) – obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2021 roku w formie rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT 36/37/28/40A, nie może być PIT-11) za 2021 rok - obowiązkowy
 • decyzję o przyznanych świadczeniach / zasiłkach w przypadku ich pobierania -  obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku
 • inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) - opcjonalnie

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 69 46, 58 323 69 09

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2158, z 2022 r. poz. 1561),
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377),
 • uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego gospodarstwa domowego i obowiązującej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” ( Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 27, z 2020 r. poz. 530, z 2021 r. poz. 2344),
 • Uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych ( Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 1369, poz. 2937).

Dokumenty do pobrania:

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów