• Start
 • Wiadomości
 • “Mój znajomy przedsiębiorca”. Nowy konkurs plastyczny dla uczniów

“Mój znajomy przedsiębiorca” - oczami dziecka. Nowy konkurs plastyczny dla uczniów

Jak najmłodsi widzą: sprzedawcę lodów, właściciela firmy transportowej czy lokalnego stolarza? Z czym najbardziej kojarzą im się zawody uprawiane przez lokalnych przedsiębiorców? Pracodawcy Pomorza, wraz z Fundacją Wspólnota Gdańska, zachęcają uczniów z pomorskich szkół do udziału w konkursie.
17.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mat. Pracodawcy Pomorza

Technika pracy dowolna

Praca plastyczna powinna zostać wykonana na papierze, ale w dowolnej technice. Wymagany format pracy to 210 mm x 297mm (A4). Każda praca musi zawierać metryczkę (wzór znajdziecie na końcu tekstu) trwale przymocowaną na odwrocie pracy. Prace nieopisane nie będą oceniane w konkursie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Musi być ona jego własną pracą. Co ważne, nie mogą one zawierać elementów szklanych i kruchych mogących ulec uszkodzeniu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-5) zamieszkałe w województwie pomorskim.

Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:

 • I klasa
 • II klasa
 • III klasa
 • IV klasa
 • V klasa

Koordynatorkami/koordynatorami konkursu są nauczycielki/nauczyciele.

Niebieskie Igrzyska czyli gdański pomysł na sport i autyzm

Rozwijać kreatywność od najmłodszych lat

Konkurs pod hasłem “Mój znajomy przedsiębiorca” to inicjatywa Forum ds. Kultury działającego przy Pracodawcach Pomorza. Jest on realizowany wspólnie z Fundacją Wspólnota Gdańska. Celami konkursu są: rozwijanie kreatywności wśród dzieci, rozwój ich kompetencji kulturowych, ale też budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w społeczeństwie i budowa szacunku dzieci dla pracy. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę najmłodszych, ale też nauczycieli i rodziców na liderów lokalnych społeczności tworzących miejsca pracy, budujących dobrobyt. 

- To są zazwyczaj ciężko pracujący ludzie, często wspomagający różne lokalne inicjatywy. Chcemy także namawiać aktywistów społecznych do możliwie bliskiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Na takiej współpracy mogą zyskać obydwie strony - przyznają organizatorzy konkursu.

Terminarz konkursu

 • Do 13 maja 2024 - nadsyłanie / dostarczanie prac
 • 20 maja 2024 - ogłoszenie wyników na stronach internetowych Fundacji Wspólnota Gdańska i Pracodawców Pomorza
 • 22 maja 2024 - wręczenie nagród indywidualnych, a także publiczne losowanie nagród grupowych w Oliwskim Ratuszu Kultury

Miejsce nadsyłania prac: Pracodawcy Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk. Można też dostarczyć prace osobiście, w dni pracujące w godz. 9.00 - 16.00, do sekretariatu na 1 piętrze.

Osoba do kontaktu: Katalin Kovacs; sekretariat@pracodawcypomorza.pl; tel. 58 345 8374, 502 383 878.

Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu prac.

Organizatorzy konkursu

Pracodawcy Pomorza

Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy konkursu

Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Program „Edukacja do Kultury. Gdańsk”

Portal miejski www.gdansk.pl

Jury konkursowe

Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza;

Grzegorz Kryger, Pomorski Kurator Oświaty;

Bogumiła Bieniasz, dyrektor Wydziału Edukacji UMG;

Celina Zboromirska-Bieńczak, Program „Edukacja do Kultury. Gdańsk”;

Roman Daszczyński, redaktor naczelny portalu www.gdansk.pl;

dr hab. Adriana Majdzińska, artystka rzeźby i rysunku, pedagożka ASP w Gdańsku;

Gabriela Pewińska-Jaśniewicz, przedstawicielka tygodnika Zawsze Pomorze

Magdalena Abraham-Dębska, przedstawicielka Fundacji Wspólnota Gdańska

Jakie nagrody można wygrać?

 1. Nagrody indywidualne

w każdej kategorii klasowej miejsca I,II,III oraz wyróżnienie;

laureaci otrzymają dyplom, symboliczną nagrodę w zależności od wieku;

nagrodzone prace będą wydrukowane na planszach, z których powstanie wystawa na ogrodzeniu Parku Oliwskiego.

 1. Nagrody grupowe

Trzy klasy z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody w postaci wycieczek do wybranych zakładów przemysłowych na Pomorzu. Wybór nastąpi drogą losowania.

Regulamin konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronach internetowych Fundacji Wspólnota Gdańska i Pracodawców Pomorza. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami rozstrzyga komisja konkursowa.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem poczty bądź firm kurierskich.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na: przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz na powielanie, przetwarzanie, publikowanie prac wyłącznie na potrzeby marketingowe i konkursowe.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

RODO

Administratorem danych osobowych uczestników konkursów oraz opiekunów jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-320, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, e-mail: daneosobowe@wspolnotagdanska.pl.

Cel przetwarzania: dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji. Ma Pani/Pan prawo

do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie www.wspolnotagdanska.pl.

METRYCZKA

Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i przykleić z tyłu pracy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÓJ ZNAJOMY PRZEDSIĘBIORCA / KONKURS PLASTYCZNY

UCZESTNIK

imię

nazwisko

klasa

OPIEKUN / NAUCZYCIEL

imię

nazwisko

nazwa i adres placówki

telefon

e-mail

podpis

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy