• Start
  • Wiadomości
  • Majowe wyłożenie projektów planów w BRG. Trzy spotkania z mieszkańcami

Majowe wyłożenie projektów planów w BRG. Trzy spotkania z mieszkańcami

Od 2 maja do 1 czerwca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W dniach 10, 16 i 18 maja zaplanowano publiczne dyskusje. Sprawdź gdzie.
08.05.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Matarnia, październik 2016, spacer z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta Gdańska

- Pierwsza animacja została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców, dotarło do nas wiele głosów popierających taki kierunek działania, dlatego projekt będziemy kontynuować - informuje Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 


Jak zmienią się gdańskie dzielnice? Zobacz z pomocą animacji

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.  

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

10 maja - Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

16 maja - Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

18 maja - Olszynka – Dwór Olszyński

 

Czego dotyczą plany?

Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Podjęcie planu jest wynikiem prac nad szeroko konsultowaną społecznie „Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska”. Tereny położone na styku lasów TPK z terenami zurbanizowanymi stanowią atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku. Aby zachować wysokie walory przyrodnicze lasu i jednocześnie udostępnić go dla mieszkańców w sposób zrównoważony, opracowano koncepcję zagospodarowania wybranych wejść do lasu, terenów rekreacji i wypoczynku na  styku z lasem.

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia części uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska. Intencją sporządzenia planu jest m.in. dostosowanie zapisów planów obowiązujących do zaistniałych zmian po realizacji PKM, intensyfikacja zagospodarowania w związku z sąsiedztwem przystanku PKM Matarnia, obwodnicy trójmiasta i lotniska oraz ustalenie przeznaczenia i zasad obsługi komunikacyjnej w części południowej nie posiadającej aktualnie planów miejscowych.

Olszynka – Dwór Olszyński

Celem sporządzenia planu jest umocowanie prawne istniejącej funkcji kościelnej, co umożliwi przywrócenie do dawnej świetności zabudowań Dworu Olszyńskiego wpisanego do rejestru zabytków. Zmiana przeznaczenia z mieszkaniowo-usługowego na sakralne umożliwi użytkownikowi tego terenu ubieganie się o dotacje na remont istniejących budynków oraz rekonstrukcję budynku stajni. Działania te umożliwią Kościołowi Zielonoświątkowemu dalsze prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Olszynka.


Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 16 czerwca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu nie zostaną rozpatrzone.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy