Chcesz zamieszkać przy Kurzej? Wynajem z dopłatą do czynszu - nabór wniosków do 25 maja

Rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w Gdańsku - w ramach programu ,,Lokal nr 8 przy ul. Kurzej 14 i lokal nr 8 przy ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’. Osoby zainteresowane najmem w takiej formie, na złożenie wniosku mają czas od 4 do 25 maja 2023 roku.
04.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek kilkupiętrowy z oknami, przed nim ulica
Wizualizacja budynku przy ul. Kurzej 14 i Kurzej 15/16
fot. UMG

Kto finansował budynki

Lokale w budynku przy ul. Kurzej 14 i Kurzej 15/16 powstały przy współfinansowaniu ze środków Miasta, środków własnych TBS, partycypacji przyszłych mieszkańców (15% kosztów inwestycji) oraz preferencyjnego kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Gruntownie odnowiona stara kamienica na Dolnym Mieście. Właśnie zamieszkali tam nowi lokatorzy TBS Motława

Nabór wniosków

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kurzej 14 lub lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kurzej 15/16 w Gdańsku rozpocznie się w dniu 4 maja 2023 roku i potrwa do dnia 25 maja 2023 roku. Lokale objęte są obowiązkiem wpłaty partycypacji. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w lipcu 2023 roku.

Dla kogo adresowany jest program?

Szczegóły programu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdują się w Regulaminie programu ,,Lokal nr 8 przy ul. Kurzej 14 i lokal nr 8 przy ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 15% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat. Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby, spełniających kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS, z uwzględnieniem punktów pierwszeństwa. Dodać należy, że rozszerzony został krąg osób, które mogą starać się o najem mieszkań z dopłatą do czynszu o osoby które podjęły pracę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Kto może złożyć wniosek

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kurzej 14 lub lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kurzej 15/16 z zasobu TBS ,,Motława’’?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

1. udokumentują zamieszkanie lub podjęcie pracy na terenie Gminy Miasta Gdańska;
2. nie posiadają ani samodzielnie, ani żadna z osób zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Gdańska;
3. spełniają kryteria dochodowe (tabela poniżej):

 

 

Limity uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu

1

2

3

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana z 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2022 (w zł)

1-osobowego

3 807,70

5 060,11

2-osobowego

4 759,62

7 084,15

3-osobowego

5 711,55

9 782,87

4-osobowego

6 980,78

11 469,58

5-osobowego

7 932,70

13 830,96

6-osobowego

9 519,24

16 192,34

7-osobowego

11 105,77

18 553,73


Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus należny podatek dochodowy.
Wniosek należy złożyć na dwa konkretne lokale, zaznaczając który lokal jest bardziej preferowany.

Kryteria pierwszeństwa

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa określonych w załączniku do Regulaminu programu (do pobrania).
Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.

Lokale dostępne w programie:

Kurza 14
kondygnacja nr lokalu typ lokalu łączna powierzchnia użytkowa w mkw komórka lokatorska winda  miejsce postojowe kaucja szacunkowa kwota partycypacji czynsz (bez innych opłat)
III piętro 8 2P+A 35,28 tak nie nie 7 916,83 57 862,73 659,74
Kurza 15/16
kondygnacja nr lokalu typ lokalu łączna powierzchnia użytkowa w mkw komórka lokatorska winda miejsce postojowe kaucja szacunkowa kwota partycypacji czynsz (bez innych opłat)
III piętro 8 2P+A 36,5 tak nie nie 8 190,60 59 863,65 682,55


Z rzutami lokali można zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o.  lub pobrać poniżej.

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ przy ul. Kurzej 14 i Kurzej 15/16 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokal nr 8 przy ul. Kurzej 14 i lokal nr 8 przy ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

 

Ilość

osób

 Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2022 r. za 20212 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 6346,15 zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

5 711,54

20,00

2

8 884,61

35,00

3

11 423,07

50,00

4

13 961,53

65,00

5

16 499,99

80,00

6

19 038,45

95,00

7

21 576,91

110,00

 

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok,  po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty. 

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

Miejsce składania wniosków i dokumentów:

 • Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
 • Osobiście w tutejszym Urzędzie Miejskim w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1 przy ul. Partyzantów 74, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku. 

Termin składania wniosków:  

 • od 4 maja do 25 maja tj.  21 dni od dnia ogłoszenia naboru

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2022 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2022 roku (w zaświadczeniu muszą być wyszczególnione następujące składniki: PRZYCHÓD, DOCHÓD, KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PODATEK, ULGA NA DZIECI) – obowiązkowy
 • PIT-y 11 za rok poprzedni otrzymane z zakładu pracy lub PIT-y otrzymane z ZUS - obowiązkowo;
 • decyzję o przyznanych świadczeniach / zasiłkach w przypadku ich pobierania - obowiązkowo
 • dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku
 • inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) - opcjonalnie

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 69 46, 58 323 69 09

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2158, z 2022 r. poz. 1561),
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561, 2456, zm. z 2023 r, poz. 28 i 185),
 • uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego gospodarstwa domowego i obowiązującej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 27, z 2020 r. poz. 530, z 2021 r. poz. 2344), 
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1369, poz. 2937).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu Lokal nr 8 przy ul. Kurzej 14 i lokal nr 8 przy ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu  

Wniosek o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu w programie Mieszkanie na start - obowiązkowy 

Druk zaświadczenia o dochodach - obowiązkowo

Druk deklaracji o wysokości dochodów - obowiązkowy

Kryterium pierwszeństwa i liczba punktów - do wiadomości

Karty mieszkań - rzuty lokalu nr 8 przy ul. Kurzej 14 i lokalu nr 8 przy ul.  Kurzej 15/16 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia regulaminu