• Start
  • Wiadomości
  • Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania w Brzeźnie - głos mieszkańców jest ważny

Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania w Brzeźnie - głos mieszkańców jest ważny

Po wniosku Zielonej Fali Trójmiasto podjęta została decyzja odnośnie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla planu zagospodarowania przestrzennego w Brzeźnie. Ustawodawstwo nie zezwala na przeprowadzenie konsultacji w takim trybie, jednak dla władz Gdańska głos mieszkańców jest ważny. Konsultacje mogłoby zostać przeprowadzone w jednej z analizowanych formuł, w tym m.in. poprzez lokalny panel obywatelski, warsztaty przestrzenne lub badanie opinii publicznej.
( 19.04.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rejon al. Hallera i ul. Jantarowej II w Brzeźnie
Rejon al. Hallera i ul. Jantarowej II w Brzeźnie - w planach jest wprowadzenie zabudowy części pasa nadmorskiego
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Pod koniec marca przedstawiciele Zielonej Fali Trójmiasto, na ręce Piotra Grzelaka, zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, złożyli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planów zagospodarowania i zabudowy części pasa nadmorskiego w Brzeźnie. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takie konsultacje nie mogą się odbyć, dlatego wniosek został odrzucony. Jednak ze względu na zaangażowanie społeczne oraz fakt, że obszar, o którym mowa, stanowi cenny dla mieszkańców teren, miasto zadeklarowało wolę podjęcie konsultacji w zakresie proponowanego sposobu zagospodarowania leżących w tym obszarze działek gminnych.

Dialog z mieszkańcami

Istnieje kilka form dialogu z mieszkańcami dotyczącego proponowanego sposobu zagospodarowania działek gminnych w tym m.in. lokalny panel obywatelski, warsztaty przestrzenne lub badanie opinii publicznej. Taka forma rozmów będzie możliwa po tym, jak finał znajdzie deklaracja wojewody pomorskiego o złożeniu skargi do sądu administracyjnego oraz umożliwi to sytuacja pandemiczna.

Konsultacje społeczne niezgodne z ustawą

Złożony przez przedstawiciela Zielonej Fali Trójmiasto wniosek dotyczy przeprowadzenia konsultacji dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania. Tryb ich przeprowadzenia określony jest w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym uchwała Rady Miasta Gdańska, na którą powołał się wnioskodawca nie może być podstawą do podjęcia decyzji o konsultacjach. W świetle prawa ustawa jest nadrzędna.

Samorządy już wcześnie borykały się z takim zagadnieniem ustawodawczym. W tym Kraków, gdzie w 2020 roku do konsultacji społecznych na temat MPZP zobowiązała Rada Miasta. Wojewoda małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że: Rada Miasta Krakowa, podejmując uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu tego planu, w sposób rażący naruszyła obowiązujący porządek prawny regulujący tryb sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MPZP – proces legislacyjny

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje do skonsultowania projektu planu miejscowego poprzez wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, umożliwienie składania uwag w wyznaczonym terminie oraz rozpatrzenie tych uwag.

Sporządzając projekt planu dla Brzeźna, rejon al. Hallera i ul. Jantarowej II, zrealizowana została w pełni procedura określona w ustawie. Projekt planu miejscowego został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu i przeprowadzono dyskusje publiczne nad rozwiązaniami w nim przyjętymi. W konsekwencji prezydent Gdańska rozpatrzył uwagi złożone do projektu planu, przychylając się do 22 z nich, wniesionych po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w styczniu 2020 roku. Wprowadzono zmiany, które doprowadziły do powiększenia terenów parkowych o ponad 1 ha, zmniejszenia wysokości budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego i obiektów usługowych przy al. Hallera. Zrezygnowano z realizacji parkingu kubaturowego, dopuszczając jedynie parking terenowy, oraz nałożono wymóg realizacji parkingu rowerowego.

Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opisana jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.