Rada Miasta Gdańska. Jak umorzyć w całości lub części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

Podczas sesji w czwartek, 9 lutego Rada Miasta Gdańska uchwaliła szczegółowe warunki m.in. umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zasady te są ważne dla rodziców dzieci przebywających np. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.
09.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne: męskie dłonie trzymają portfel, który jest w trakcie otwierania
Radni przyjęli projekt uchwały, który dookreśla, w jakich przypadkach uprawniony organ umorzy rodzicowi należności lub odroczy termin płatności. Portfel jest pusty
Pixabay

To właśnie rodzic lub rodzice dziecka, które decyzją sądu zostało umieszczone w pieczy zastępczej, są zobowiązani do wnoszenia odpłatności za ten pobyt, za utrzymanie malca. Często jednak zobowiązani do płacenia nie są w stanie sprostać zadaniu np. ze względu na zbyt niskie dochody, bezrobocie, bezdomność czy długotrwałą i ciężką chorobę uniemożliwiającą im podjęcie pracy.

RMG przyjęła projekt uchwały, który dookreśla, w jakich przypadkach uprawniony organ (tj. Prezydent Miasta Gdańska oraz upoważnieni przez niego: dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inni pracownicy MOPR) m.in. umorzy rodzicowi należności lub odroczy termin płatności.

I tak np. odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w sytuacji gdy:

  • 35% dochodu osoby zobowiązanej nie pokryłoby przewidywanej odpłatności - w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe;
  • 20% dochodu rodziny osoby zobowiązanej nie pokryłoby przewidywanej odpłatności - w przypadku osób prowadzących wieloosobowe gospodarstwo domowe;
  • osoba zobowiązana uiszcza na podstawie ugody pozasądowej, ugody sądowej albo orzeczenia sądu alimenty na rzecz dziecka.  

Szczegółowe informacje dostępne są w przyjętym projekcie tematycznej uchwały.