• Start
  • Wiadomości
  • Gedania. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie apelacji Prezydenta Miasta Gdańska

Gedania. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie apelacji Prezydenta Miasta Gdańska

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 października 2020 r. oddalił apelację Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdańska od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie wniesionej przeciwko Robyg 18 Sp. z o.o. w Warszawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenów po KKS Gedania przy ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu. Apelacja została wniesiona m.in. ze względu na szczególne znaczenie tego miejsca.
29.10.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Teren dawnego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania we Wrzeszczu
Teren dawnego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania we Wrzeszczu
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Złożymy do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Po doręczeniu uzasadnienia zapoznamy się z jego treścią i dopiero wtedy zadecydujemy jakie kolejne kroki zostaną podjęte w ten sprawie – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

Przypomnijmy, że w maju 2017 został złożony przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Gdańska pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenów byłego klubu sportowego „Gedania”, co umożliwiłoby i ich powrót do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, formalnie w tej sprawie reprezentuje Skarb Państwa. Sąd Okręgowy w Gdańsku 26 lutego bieżącego roku oddalił powództwo Skarbu Państwa o rozwiązanie użytkowania wieczystego terenów po KKS Gedania wytoczonego przeciwko aktualnemu użytkownikowi wieczystemu gruntów tj. spółce Robyg 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - instytucja która ustawowo reprezentuje Skarb Państwa przed sądem w sprawach majątkowych tego rodzaju, w swojej opinii wydanej po wyroku Sądu Okręgowego uznała za niecelowe wnoszenie apelacji.

Inne zdanie w tej sprawie miała prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która apelację złożyła. Prezydent Miasta Gdańska domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i rozwiązania stosunku prawnego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Kościuszki 49. W apelacji zwrócona została uwaga na brak rozważenia przez Sąd Okręgowy wszystkich zgromadzonych dowodów, które w ocenie Prezydenta Miasta Gdańska przemawiają za uznaniem korzystania z nieruchomości za sprzeczne z umową i na brak zamiaru zgodnego z umową korzystania z nieruchomości w przyszłości. Umowa użytkowania wieczystego przewiduje, że korzystanie z nieruchomości powinno odbywać się na cele nie związane z działalnością zarobkową i z przeznaczeniem nieruchomości pod działalność sportową i wychowawczą. Należy pamiętać również, że według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar ten jest przeznaczony wyłącznie pod usługi sportu, rekreacji i turystyki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami i nie ma w nim zapisów zezwalających na zabudowę mieszkaniową.

Z ustnego uzasadnienia sądu, wygłoszonego po ogłoszeniu wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, iż nie ma podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu - terenów po KKS Gedania. Sąd stwierdził, że działania, jakie podejmuje na tym terenie Robyg 18 nie stoją w oczywistej sprzeczności z umową o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy