Festiwal Smaków Food Trucków w ten weekend - konkurs dla czytelników

W sobotę i niedzielę (7 i 8 października) otoczenie Polsat Plus Arena Gdańsk wypełni się food truckami. Przez dwa dni będzie można spróbować przysmaków z różnych stron świata. Dla naszych czytelników mamy cztery bony na wybrane dania z food trucków. Aby je zdobyć, wystarczy wziąć udział w konkursie.
03.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tłum ludzi konsumuje przy food truckach
Jesienny Festiwal Smaków Food Trucków w Gdańsku już 7 i 8 października
Fot. mat. organizatora

Na festiwal zjadą food trucki serwujące dania kuchni meksykańskiej, hiszpańskiej, holenderskiej oraz chińskiej. Fani kuchni roślinnej będą mogli spróbować między innymi: holenderskiego kapsalonu, ukraińskich pielmieni ze szpinakiem oraz quesadilli i burrito z marynowanym kaktusem.

Pojawią się również klasyki street foodu: smakowite burgery, zapiekanki, hot dogi oraz chrupiące frytki belgijskie, które serwowane będą w duecie z rzemieślniczymi sosami. Nie zabraknie też słodkości! Sprawdźcie, co pysznego będzie na Was czekać.

 

Godziny otwarcia:

Sobota 12:00 – 21:00

Niedziela 11:00 – 20:00

Festiwal Smaków Food trucków jest wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi gier planszowych GDArena 2023

 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Dla naszych Czytelników mamy 4 pojedyncze bony na wybrane dania z food trucków do zrealizowania podczas Festiwalu Smaków Food Trucków w Gdańsku w dniach 7 lub 8 października br.

Żeby otrzymać bon, należy nazwać i opisać w kilku zdaniach swoje ulubione danie z food trucków.

Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.

W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców. Każdy otrzyma jeden pojedynczy bon na wybrane danie do zrealizowania na w/wym festiwalu. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności i oryginalności udzielonych odpowiedzi.

Odpowiedzi z podaniem własnego imienia i nazwiska należy przesyłać do czwartku, 5 października 2023, do godz. 9 na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila prosimy wpisać: BON FOODTRUCK.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią wysłaną na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl zobowiązany jest dopisać: "Zapoznałem się z treścią regulaminu".

Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres mail, z którego została wysłana odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

 

 Regulamin Konkursu „Bony na Festiwal Smaków Food Trucków”

I. Warunki ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Bony na Festiwal Smaków Food Trucków” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

 

 1. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Gdańsk.pl.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

 

 1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

 

 1. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony jest od 03.10.2023 od godz. 18 do 05.10 2023, do godz. 9.

 

III. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 1. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

 

 1. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Uczestnik Konkursu musi:

 

 • wykonać zadanie konkursowe poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl z dopiskiem BON FOODTRUCK,
 • zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez złożenie przez Uczestnika w w/w mailu oświadczenia o następującej treści: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu", „Znam regulamin konkursu”, "Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

 

 1. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).


IV. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Zadanie konkursowe polega na:

a)Nazwaniu i opisaniu w kilku zdaniach swojego ulubionego dania z food trucków.

b) Wysłaniu powyższej odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila wpisać: BON FOODTRUCK.

c) Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.

d) W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, którzy otrzymają po jednym pojedynczym bonie na wybrane danie do zrealizowania podczas Festiwal Smaków Foodtrucków w Gdańsku, w dniach 7 lub 8 października 2023.

e) Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

f) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.

g)Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

3. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

6. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.


V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

 

 1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

 

 1. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Bony na Festiwal Smaków Foodtrucków””, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 4 pojedyncze bony na wybrane danie oferowane podczas Festiwalu Smaków Foodtrucków w Gdańsku w dn. 7- 8 października 2023.

 

 1. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden pojedynczy bon na wybrane danie oferowane podczas w/wym festiwalu.

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.VII. Wydawanie nagród

 1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 03.10.2023r. do dnia 05.10.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 05.10.2023 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

 

 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na redakcja@gdansk.pl z dopiskiem BON FOODTRUCK.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 Polityka prywatności