• Start
  • Wiadomości
  • Brzeźno. W czwartek dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego

Brzeźno. W czwartek dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną na temat projektu planu miejscowego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia (czwartek) o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, projekt planu wyłożony będzie do 31 stycznia.
15.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ortofotomapa
Ortofotomapa terenu w granicach projektu planu `Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej II`
BRG

 

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia (czwartek) o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem)

Teren znajdujący się w granicach projektu planu “Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II” położony jest w zachodniej części dzielnicy w pasie nadmorskim. Obecnie jest to teren “niezainwestowany”, częściowo porośnięty zielenią ruderalną oraz wysoką.

Obszar opracowania w większości obejmuje tereny należące do Gminy Miasta Gdańska, jedynie część północno-wschodnia należu do prywatnego właściciela.

Celem przystąpienia do prac planistycznych było umożliwienie zagospodarowania obszaru pomiędzy al. Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana ze wzmocnieniem istniejących powiązań przestrzennych, przy jednoczesnej ochronie cenniejszych skupisk drzew.

Projekt planu ustala m.in. park leśny z wyznaczoną przestrzenią publiczną - zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Wspomniane ciągi przebiegają przez obszar planu, tworząc system komunikacji pieszo-rowerowej spajający Brzeźno z Przymorzem poprzez Park Reagana.

Większość obszaru planu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe tereny środowiska naturalnego, co skutkuje ustaleniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

W projekcie planu tereny inwestycyjne przeznaczono na funkcje usługowe związane z nadmorskim położeniem takie jak: usługi turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia, kultury, gastronomii i w ograniczonym stopniu handlu.

Układ urbanistyczny przyszłej zabudowy kształtowany jest poprzez ustalenie linii zabudowy, ograniczenie rzutu budynków, stopniowanie wysokości zabudowy oraz ustalenie pierzei eksponowanych wraz z frontami usługowymi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Nowa zabudowa, która powstanie na obszarze objętym granicami planu, ma szansę rozwinąć potencjał rozwojowy Brzeźna w stronę zachodnią.

 

Z projektem planu w trakcie publicznego wyłożenia, które potrwa do 31 stycznia, można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Udostępniona została także prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, które dotyczą zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Na animacji przedstawiono dokładną lokalizacje obszaru objętego projektem planu. 
Uwagi do projektu złożyć należy na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 lutego 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: brg@brg.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.

 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta