• Start
  • Wiadomości
  • Barniewice, Jasień, Jelitkowo, Klukowo, Wyspa Spichrzów - pięć nowych miejscowych planów

Barniewice, Jasień, Jelitkowo, Klukowo, Wyspa Spichrzów - pięć nowych miejscowych planów

Podczas listopadowej sesji Rada Miasta Gdańska, w czwartek, 24 listopada, przegłosowała pięć uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwały zostały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.
24.11.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejscowe plany zagospodarowania terenu dotyczyły m.in. obszaru sąsiadującego z Parkiem Jelitkowskim

Rezerwa terenowa dla ulicy

Pierwsza przedstawiona Radzie uchwała dotyczyła projektu planu Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej [nr planu 2344], któryzostał wyłożony do publicznego wglądu dwa razy. Sporządzono go celem zabezpieczenia rezerwy terenowej pod kontynuację projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Leszczynowej stanowiącej połączenie ulicy Kartuskiej z tzw. Nową Stężycką.

Zmieniono również funkcję usługową na mieszkaniowo-usługową na terenach głównie gminnych położonych w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem. Z kolei na terenie przewidzianym pod szkołę, plan pozwoli zmodyfikować powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwi w przyszłości realizację na tym terenie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.


Pod budowę domu opieki
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła MPZP Barniewice rejon ulicy Ateny [nr planu 2148], który został wyłożony do publicznego wglądu dwa razy.

Plan pozwoli na nieznaczne zwiększenie dopuszczonych parametrów zabudowy, co umożliwi realizację domu opieki nad osobami starszymi dla około 30 osób o rozbudowanym programie funkcji rehabilitacyjnej.


Przestrzeń publiczna Klukowa
Radni zdecydowali również o uchwaleniu planu Klukowo rejon ulicy Radarowej [nr planu 2719], który został wyłożony do publicznego wglądu trzy razy. Zmiany w planie pozwoliły na zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych.

Umożliwiono także realizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych.Uchwalony plan zrealizuje przede wszystkimcel publiczny poprzez rezerwację odcinka podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz otworzy możliwości realizacyjne terenów inwestycyjnych w tym 3 hektarowej nieruchomości gminnej. Na działce tej przewidziano usługi z zakresu kultury, sportu, rekreacji, oświaty i gastronomii w celu utworzenia obszaru dla integracji i spędzania czasu wolnego mieszkańców Klukowa.

Wymagania interesu publicznego w projekcie planu zrealizowane zostały również poprzez wyznaczenie przestrzeni publicznej w formie zieleni urządzonej i głównych ciągów pieszych, w tym z wykorzystaniem dawnej, nieczynnej linii kolejowej.


Poprawa zagospodarowania terenu

Następnie uchwalono plan dla Jelitkowa w rejonie ulicy Jelitkowskiej 6 [nr planu 0144], któryzostał wyłożony do publicznego trzy razy. Realizacja planu pozwoli na poprawę zagospodarowania terenu i podniesienia standardu usług znajdujących się na tym obszarze. Jak również zapewnieni możliwość: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego przy Jelitkowskiej 6.

Uchwalenie planu realizuje także cel publiczny poprzez kontynuację obecnego wykorzystania terenu jako obszar dostępny dla mieszkańców i turystów w celach rekreacji i turystyki.


Nowe przestrzenie publiczne w Śródmieściu

Ostatni plan uchwalony na sesjidotyczył Wyspy Spichrzów w rejonie dawnego dworca Kłodno [nr planu 1150], który został wyłożony do publicznego wglądu trzy razy. Celem sporządzania planu było wprowadzenie możliwości atrakcyjnego i ekonomicznego zagospodarowania terenów poprzez ustalenie odpowiednich parametrów zabudowy zgodnych z potrzebami/uwarunkowaniami inwestycyjnymi oraz w poszanowaniu walorów kulturowych miejsca. Zmiany mają również podnieść prestiż obszaru opracowania poprzez wprowadzenie zabudowy o wysokim standardzie uwzględniającej historyczne uwarunkowania oraz współczesne wymogi urbanistyczno-architektoniczne.

Plan umożliwi uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstania systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży: ciągi piesze, place i bulwary nadwodne jak również utworzenia połączenia wodnego pomiędzy rzeką Motława, a rzeką Nowa Motława. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska