• Start
 • Wiadomości
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gdańsku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i  ma na celu wsparcie finansowe inwestycji poniesionych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na   przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach..

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, Mieszkańcy Gdańska,  mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, oraz pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

mail: energia@gdansk.gda.pl
telefon: 58 323 68 70 oraz 58 768 82 13

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie o dochodach, wydane przez Gdańskie Centrum Świadczeń (ul. Kartuska 32/34, tel. 58 326 50 00), zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o  dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),  
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w  niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl