KSZTAŁTOWANIE NOWEJ ARCHITEKTURY W ŚRODOWISKU ZABYTKOWYM | GDAŃSK 3:11:2022 część 001

Współczesne procesy rozwoju miasta w wielu wypadkach wiążą się z przekształcaniem istniejących obszarów i struktur, w tym o walorach historycznych i kulturowych. Dotyczy to zarówno obszarów nie dotkniętych zniszczeniami wojennymi, dzielnic odbudowywanych w okresie powojennym według różnych pryncypiów i zasad, jak i przekształcanych współcześnie obszarów poprzemysłowych. Zgodnie z zasadą kształtowania miasta zwartego oraz tendencjami do reurbanizacji struktur miejskich we wszystkich tych przypadkach prowadzone są procesy realizacji nowych inwestycji – zarówno wypełniające pustki po zniszczeniach wojennych, jak i zajmujące tereny wolne – w tym wykorzystywane wcześniej na rozmaite funkcje o charakterze tymczasowym. Z uwagi na szczególny charakter tych obszarów oraz pojawiające się wymogi związane z ochroną konserwatorską inwestycje te wymagają szczególnej uwagi i wyważenia, zarówno kwestii nawiązania do istniejącego kontekstu, jak i wiążących się z kształtowaniem formy architektonicznej. Problem ten dodatkowo komplikuje brak jednoznacznie zdefiniowanej współczesnej teorii konserwatorskiej, czego skutkiem jest duża różnorodność podejść i proponowanych rozwiązań. Celem seminarium jest przedyskutowanie – w gronie zarówno specjalistów z obszaru konserwacji i ochrony zabytków, jak i kreowania nowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych – głównych kwestii i zagadnień wiążących się z kształtowaniem nowej architektury w zabytkowym środowisku miejskim. Chcielibyśmy przedstawić poglądy obu środowisk, zarówno w odniesieniu do kwestii urbanistycznych jak i architektonicznych. Z uwagi na miejsce organizacji konferencji szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na obszar historycznego śródmieścia Gdańska, przywołując zarówno ponadstuletnie spory o kształt architektoniczny tego obszaru, jak i wskazując na współczesne wyzwania projektowe. Do udziału zaprosiliśmy zarówno środowisko konserwatorskie jak i architektoniczne, reprezentowane przez Gdańską Radę Architektury. Seminarium ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Podsumowaniem debaty stanie się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w czwartej już edycji konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną.
2:33:54
2022-11-03
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta