Danzig/Gdańsk 1945

W ramach obcho­dów 78. rocz­nicy powrotu Gdań­ska w gra­nice Pol­ski odbywa się debata histo­ry­ków zwią­zana z pamię­cią i zna­cze­niem tego wyda­rze­nia w kon­tek­ście histo­rii kraju oraz jego spo­łe­czeń­stwa. Jak nazwać to, co wyda­rzyło się w marcu 1945 roku w Gdań­sku? Wyzwo­le­niem, powro­tem do Macie­rzy czy nowym znie­wo­le­niem? Jak rozu­mieć i pamię­tać to, co wów­czas się wyda­rzyło? Udział w debacie "Danzig/Gdańsk 1945. Jak rozumieć koniec niemieckiego i początek polskiego miasta?" biorą: prof. Grze­gorz Motyka, prof. Robert Traba, dr Joanna Hytrek-Hry­ciuk i dr Jan Dani­luk. Spo­tka­nie pro­wa­dzi dr Janusz Mar­sza­lec.
1:59:34
2023-03-28
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta