Przestrzeń publiczna

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2018 r.

Zakres Programu Operacyjnego

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym do harmonijne-go rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna nie powinna mieć charakteru tylko komunikacyjnego, ułatwiającego przemieszczanie się osób i towarów, ale powinna stanowić miejsce spędzania czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni – głównie w dzielnicach takich jak: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port. Umożliwia to – poza powstaniem pełnych życia przestrzeni publicznych – efektywne zarządzanie miastem: racjonalne zorganizowanie transportu zbiorowego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami itp. Działania przewidziane w Programie Operacyjnym mają prowadzić do podniesienia jakości przestrzeni publicznej tak, aby stała się ona bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, stanowiąca jednocześnie wyróżnik tożsamości miasta. Podejmowane będą również działania przekształcające tereny poprzemysłowe i powojskowe, na których będą mogły powstać nowe przestrzenie publiczne. Z uwagi na dużą atrakcyjność środowiska przyrodniczego prowadzone będą działania zwiększające dostępność do obszarów zielonych i nadbrzeżnych, aby wykorzystać ich walory rekreacyjne i sportowe. Całościowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych doprowadzi do poprawy jej funkcjonalności i atrakcyjności, angażując w ten proces wszystkich jej użytkowników. Szczególną rolę powinni odegrać mieszkańcy. Dlatego poszerzony zostanie zakres uspołecznienia planowania przestrzennego poprzez popularyzację problematyki kształtowania przestrzeni publicznych oraz doskonalenie narzędzi partycypacyjnych.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobież:

> Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna 802.08 KB

damszel-turek

Koordynator: Edyta Damszel-Turek
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
tel.: +48 58 308 44 44
e-mail: brg@brg.gda.pl

Skład Zespołu Programowego:
Paulina Borysewicz
Magdalena Chełstowska
Aleksandra Falk
Grzegorz Kaczorowski
Przemysław Kluz
Małgorzata Kolesińska
Izabela Kuś
Ewelina Latoszewska
Izabela Małuszek
Joanna Paniec
Karina Rembiewska
Irena Romasiuk
Dariusz Słodkowski
Agata Stanisławska
Barbara Tusk
Lidia Urbańska

Ustalenia ze spotkań Zespołu Programowego:

> 24.05.2016 Ustalenia 270.04 KB
> 06.09.2016 Ustalenia 317.46 KB
15.12.2016 Ustalenia 257.75 KB
> 02.02.2017 Ustalenia 316.09 KB
07.07.2017 Ustalenia 272.21 KB

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Przestrzeń Publiczna 2016 5.27 MB