Zagadnienia horyzontalne

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rabaty miejskie
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rozdział charakteryzujący zagadnienia o charakterze horyzontalnym (przekrojowym), dotyczących wszystkich zagadnień poruszanych w Raporcie.

RÓWNE SZANSE:

 • Ważnym partnerem w realizacji polityki równego traktowania są organizacje pozarządowe. W 2020 r. w ramach zlecania zadań publicznych zrealizowano 15 projektów społecznych, których bezpośrednim celem była ochrona i upowszechnianie praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn oraz wsparcie mniejszości etnicznych i narodowych.
 • W październiku 2020 r. swoją działalność wznowiło Gdańskie Centrum Równego Traktowania, w którym osoby doświadczające dyskryminacji mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i informacyjno-prawną.
 • Poza organizacjami pozarządowymi kluczowym interesariuszem w konsultacji i realizacji działań równościowych jest Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, której czteroletnia I kadencja trwała do września 2020 r. W minionym roku odbyło się 9 posiedzeń Rady I kadencji.
 • Kluczowym zadaniem realizowanym na rzecz integracji imigrantek i imigrantów jest prowadzone przez organizację pozarządową Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które oferuje wsparcie prawne, integracyjne i zawodowe. W grudniu 2020 r. rozpoczęła się trzecia kadencja działalności Rady Imigrantów i Imigrantek. W jej składzie znalazło się 16 przedstawicieli i przedstawicielek dziewięciu narodowości. Wsparciem dla imigrantów mieszkających w Gdańsku w zakresie znalezienia pracy oraz wsparcia w poruszaniu się w formalnych procedurach zajmuje się Dział Zatrudnienia Cudzoziemców (DZC) – komórka funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Gdańskiego Urzędu Pracy.
 • W ramach polityki senioralnej należy wymienić działania adresowane do seniorów poprzez akcję #Gdańsk Pomaga, Gdański Fundusz Senioralny (który dał szansę realizacji ponad 80 inicjatyw senioralnych), Konkursu „Aktywni Seniorzy 2020”, jak i działania podejmowane w ramach projektu GreenSAM „Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku”.
 • Miasto Gdańsk od lat podejmuje działania mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Okazją do ewaluacji dotychczasowych działań były prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2031 (PPDnrOzN). Gdańsk aktywnie uczestniczył również w pracach nad Standardem Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 3-5-30.

REWITALIZACJA:

 • Istotną częścią polityki miasta zmierzającej do zapewnienia jak najwyższej jakości przestrzeni jest rewitalizacja. Miasto realizuje uchwalony w 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017–2023. Wdrażanie Programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. Programem objęto: Orunię, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupią Górkę i Stary Chełm oraz Dolne Miasto – Plac Wałowy – Stare Przedmieście.
 • Wdrażając założenia Gminnego Programu Rewitalizacji w 2020 r., realizowano remonty 15 budynków wspólnot mieszkaniowych. Na działania społeczne wyremontowano Klub Aktywnego Mieszkańca przy ul. Floriańskiej 3 (Nowy Port) oraz rozpoczęto przebudowę 2 kolejnych: Królikarnia 13 (Dolne Miasto) oraz dawny Ratusz przy ul. Gościnnej 1 (Orunia).
 • Podejmowano także działania oferujące wsparcie społeczne, projekty animacji społecznej mieszkańców, działania podwórkowe oraz działania animacyjne dla dzieci.
Strażnik miejski w radiowozie
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

BEZPIECZEŃSTWO:

 • W 2019 r. przyjęty został Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 - 2021. W ramach kontynuacji działań w 2020 r. realizowano 29 programów oraz kampanie w mediach społecznościowych. Działania miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowanie odpowiedzialnych postaw i wartości, przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, a także zapewnienie bezpieczeństwa turystom w rejonie Głównego Miasta i pasie nadmorskim.
 • Kontynuowano wspieranie działalności Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poprzez m.in. finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (np. zakup 3 ozonatorów, środków dezynfekujących, ubrań i maseczek ochronnych, środków higieny przeznaczonych do ochrony przed COVID-19, a także detektorów ruchu i kamer termowizyjnych).
 • W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. działania gdańskich służb odgrywały ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostawały w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami, inspekcjami sanitarnymi, jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami urzędu oraz instytucjami i innymi podmiotami w zakresie działań związanych ze stanem epidemii. Na bieżąco wprowadzano procedury mające zminimalizować możliwość zarażenia się mieszkańców wirusem i zapewniające ciągłość działań jednostek miejskich.

ŚRODOWISKO:

 • W 2020 r. w budżecie obywatelskim wprowadzono nową kategorię Zielony Budżet Obywatelski. Jego celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście w ramach polityki adaptacji miasta do zmian klimatu. To także efekt analizy wniosków mieszkańców, którzy coraz częściej składali projekty związane z terenami zielonymi, rekreacyjnymi czy ogrodami deszczowymi. Projekty można było składać w pięciu obszarach tematycznych (nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych, renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni, budowa ogrodów deszczowych). Kwota na projekty „zielone” została wyodrębniona z puli projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich (20% środków dzielnicowych, 30% środków ogólnomiejskich). Aby łagodzić i zapobiegać skutkom zmian klimatu, Gdańsk wdraża działania zwiększające odporność oraz adaptację w kwestii gospodarki wodnej, bioróżnorodności, ochrony zasobów środowiska, stanu jakości powietrza. Działania te są zaakcentowane w Miejskim Planie Adaptacji (MPA) Gdańska do zmian klimatu.
 • W ramach zazieleniania przestrzeni publicznej, w 2020 r. jednostki miejskie zasadziły 3570 drzew i 4970 krzewy. W 2020 r. zieloną przestrzeń Gdańska dodatkowo ozdobiło ponad 47 tys. roślin, wśród których najwięcej z nich trafiło do parków (17 tys.).
 • W 2020 r. powstały również nowe łąki kwietne. Zostało posianych łącznie 4500 m2 takich łąk, zapewniających miastu bioróżnorodność. Akcja miejska ograniczająca koszenie traw, realizowana od maja 2020 r., objęła gdańskie parki, skwery, zieleńce i terany przy zbiornikach retencyjnych. Roślinność łąkowa sprzyja bioróżnorodności, jest naturalnym schronieniem i żerowiskiem owadów, małych ssaków i ptaków, pochłania dwutlenek węgla i oczyszcza powietrze z pyłu miejskiego. Od początku akcji #wysokatrawa udało się zmagazynować w krajobrazie prawie 50 000 m3 wody opadowej.
 • Poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych miasto chce osiągnąć dzięki dotacjom udzielanym na likwidację prywatnych źródeł niskiej emisji, programowi termomodernizacji energetycznej oraz eliminacji procederu spalania odpadów. Skuteczną realizację tego ostatniego celu ma zapewnić EkoPatrol - referat Straży Miejskiej dysponujący m.in. mobilnym laboratorium i dronem.
Ogród deszczowy
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

SMART CITY:

 • Jednym z narzędzi inteligentnego miasta są systemy zbierania i udostępniania danych publicznych w otwartych i uporządkowanych formatach. Gdańsk realizuje politykę otwartości poprzez projekt Otwarty Gdańsk, a wizualizacje danych prezentowane są w sposób atrakcyjny graficznie na portalu Gdańsk w liczbach.
 • GeoGdańsk, działania w ramach tego programu umożliwią korzystanie z uporządkowanych w jednorodny sposób zasobów danych przestrzennych o wysokiej jakości, co pozwoli także publikować nowe, atrakcyjne wizualnie i tematycznie mapy miasta.
 • Gdańska Karta Mieszkańca - system jest nieustannie rozwijany i uzupełniany o nowe możliwości, dzięki czemu staje się zintegrowanym i spójnym systemem usług miejskich. W 2020 r. przybyło 16,2 tys. nowych użytkowników. Odnotowano 46 tys. bezpłatnych wejść do miejsc do gdańskich instytucji (oferta kulturalna, sportowa, naukowa). W 2020 r. GKM posiada ponad połowa mieszkańców Gdańska. Nowości w GKM w 2020 r.:
  • otworzono nowe, stacjonarne Centrum Obsługi GKM,
  • wprowadzono nową funkcję - Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której seniorzy są uprawnieni do korzystania ze zniżek i rabatów,
  • wprowadzono wspólny bilet na autobusy, tramwaje oraz kolej – mieszkańcy mogą ładować GKM ze zdjęciem imiennymi biletami okresowymi,
  • wprowadzono Pakiet Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mają one możliwość potwierdzania przysługujących im uprawnień bez okazywania w kasach legitymacji czy orzeczenia.
 • Przykłady innych projektów z obszaru smart city w Gdańsku to np. zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR, Gdańskie Centrum Kontaktu, Karta Turysty, Gdańska Platforma Edukacyjna, Fundusz Innowacji Społecznych INNACZEJ.
 • Mobilne laboratorium to nowy pojazd specjalistyczny Eko-patrolu, czyli wyspecjalizowanej komórki Straży Miejskiej. Został on wyposażony w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe przeznaczone do analizy jakości powietrza oraz stanu cieków wodnych. Aplikację Czyste Miasto Gdańsk rozbudowano o kolejne języki dostępne w aplikacji.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel