Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku

Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (reprezentowanym przez  Pana Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych), a Gdańskiem – Miastem na prawach powiatu (reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Dulkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku”.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
Beneficjent: Gdańsk – Miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.04.02.00-00-0024/16-00 z dnia 05.04.2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 15.02.2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 138 613 158,91 zł
Koszt kwalifikowalny: 138 463 008,91 zł
Koszt niekwalifikowalny: 150 150,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 117 693 557,57 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: IV. Infrastruktura drogowa dla miast
Działanie:

4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.01.2016 r. - 30.06.2021 r.

 

Zakres projektu
Inwestycja jest ostatnim etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju.

Projekt zakłada przebudowę ciągu Traktu św. Wojciecha od ul. Toruńskiej do ul. Zaroślak z przejściem nad torami PKP, poprowadzonym dwoma nowymi wiaduktami łukowymi. Na każdym z obiektów inżynierskich powstała dwupasowa jezdnia z dodatkowym pasem dla autobusów. Pierwszy wiadukt powstał po stronie budynków istniejących przy ul. Okopowej w Gdańsku, a drugi został wybudowany w miejsce wcześniej użytkowanego ponad 50-letniego wiaduktu.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące roboty:
- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha o nośności drogi 115 kN/oś,
- przebudowa odcinka ulicy Trakt św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej,
- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt św. Wojciecha - Okopowa - Toruńska oraz ulic
Trakt św. Wojciecha - Zaroślak,
- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej,
- budowa odcinka ulicy Nowe Podwale Grodzkie w kierunku ul. Augustyńskiego,
- budowa mostu nad Kanałem Raduni (połączenie ul. Zaroślak z Traktem św. Wojciecha),
- budowa murów oporowych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego.

Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gdańska i portu morskiego w Gdańsku.

Oczekiwane rezultaty projektu
W wyniku realizacji Projektu założono następujące efekty:
- wzrost średniej prędkości oraz skrócenie średniego czasu podróży w transporcie indywidualnym,
- poprawa warunków ruchu w obszarze śródmiejskim Gdańska,
- poprawa płynności ruchu na wiadukcie Biskupia Górka i na drogach dojazdowych do niego,
- zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń w rejonie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Traktu św. Wojciecha,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Trakcie św. Wojciecha,
- usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży (port morski, zakłady pracy, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.),
- umożliwienie przedłużenia linii kolejowej 250 do Pruszcza Gdańskiego.

Więcej informacji: Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - są miliony na dofinansowanie

Projekt komplementarny - Budowa parkingu wielopoziomowego

Równolegle z realizacją Projektu pn. Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku jest prowadzona budowa wielopoziomowego parkingu przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Parking został zaprojektowany jako 4 - kondygnacyjny, wolnostojący i otwarty budynek na około 500 miejsc postojowych. Będzie to obiekt ogólnodostępny, przeznaczony głównie dla pracowników i klientów pobliskich instytucji zlokalizowanych w rejonie wiaduktu. Budowa parkingu przy ul. Okopowej stanowi projekt komplementarny, realizowany przy współudziale finansowym Gminy Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Równoczesna realizacja obu odrębnych finansowo przedsięwzięć ma uzasadnienie ekonomiczne i techniczne (technologia prac, jedna dokumentacja, wspólna decyzja administracyjna na realizację robót).          


Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych:
Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl
Formularz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: www.nieprawidlowosci.miir.gov.pl
Adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl


Zdjęcia z realizacji projektu:
Wiadukt Biskupia Górka

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020