Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Tristar - inteligentny system sterowania ruchem

A
A
data publikacji: 23 marca 2010 r.

logo
logo
lt

Już wkrótce sygnalizacją świetlną będzie sterował inteligentny system Tristar.

W dniu 25 maja 2011 r. podpisano Umowę o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu zrewolucjonizuje poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej. Sercem systemu będzie połączony z centrami sterowania centralny komputer, który będzie zarządzać sygnalizacją świetlną i regulować ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

W dwóch pierwszych etapach systemem zostanie objęty tzw. główny ciąg drogowy od granicy Gdyni z Rumią do Świętego Wojciecha w Gdańsku. W samym Gdańsku komputer będzie sterować ruchem na ul. Podmiejskiej, Podwalu Przedmiejskim, Armii Krajowej, 3 Maja, Hucisku, Jana z Kolna, Marynarki Polskiej, Słowackiego, Hallera, Klinicznej, Kościuszki i Starym Rynku Oliwskim.

TRISTAR ma generować tzw. "inteligentną zieloną falę", czyli tak regulować dopuszczalną prędkość pojazdów, aby zapewnić ich płynny przejazd. System będzie też kontrolował parkingi (tablice świetlne pokierują nas tam, gdzie znajdziemy wolne miejsce) oraz informował, na specjalnych wyświetlaczach przystankowych, o ewentualnym opóźnieniu autobusu czy tramwaju.

Wprowadzenie systemu pozwoli na zarządzanie ruchem miejskim z użyciem najnowszych technologii i zwiększy przepustowość dróg w Gdańsku, Sopocie i Gdyni o 20-30 proc. W analizie ruchu drogowego będzie brała udział specjalnie zaprojektowana sygnalizacja świetlna, czujniki w jezdni, komputery w pojazdach komunikacji miejskiej, urządzenia nadawczo-odbiorcze, kamery, fotoradary i fotorejestratory, tablice o zmiennej treści. Całość ma koordynować zespół pracujący w centrum zarządzania ruchem drogowym.

Przydatne linki:

 • Instytucja Pośrednicząca POIiŚ w dziedzinie "Transport" - Ministerstwo Infrastruktury: http://www.mib.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla projektów transportowych w ramach POIiŚ- Centrum Unijnych Projektów Transportowych: http://www.cupt.gov.pl

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partnerzy: Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Sopotu
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25 maja 2011 r.
Aneks nr 4 POIS.08.03.00-00-004/10-04 z dnia 6 listopada 2015 r.

Umowa Partnerska z dnia 30.08.2010 r.
Aneks nr 4 do Umowy Partnerskiej z dnia 05.04.2016 r.

Całkowita wartość Projektu: 158 923 430,87 zł   w tym Gdańsk: 84 183 567,56 zł
Wydatki kwalifikowalne: 158 195 512,36 zł  w tym Gdańsk: 83 653 846,95 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 727 918,51 zł   w tym Gdańsk: 529 720,61 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 134 466 185,36 zł   w tym Gdańsk: 71 105 769,84 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Planowany okres realizacji rzeczowej projektu: 08.01.2007 r. - 31.12.2015 r.

Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel projektu:

Wdrożenie Systemu TRISTAR ma na celu skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawy warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego.

Cele jakościowe zastosowania Systemu TRISTAR wdrażanego w Trójmieście to:

 1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej;
 3. zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic;
 4. monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego;
 5. bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu;
 6. sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym;
 7. usprawnienie przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu transportu kierowcom i podróżnym.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zarządzania i sterowania ruchem opartego o rozbudowę infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także budowę dwóch współpracujących ze sobą Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem - jednego w Gdyni, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdyni oraz drugiego w Gdańsku, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdańska i Sopotu.

W obrębie Systemu TRISTAR zastosowane zostaną podsystemy funkcjonalne w zakresie sterowania ruchem z priorytetami dla pojazdów transportu zbiorowego i wykrywaniem incydentów, pomiarów ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem (rejestracja przejazdu na czerwonym świetle, rejestracja przekroczeń prędkości, identyfikacja pojazdów), zarządzania transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, współpraca z systemem sterowania ruchem), planowania ruchu.

Systemem TRISTAR objęte zostaną 152 skrzyżowania. W ramach realizacji projektu powstanie jeden system zarządzania i sterowania ruchem miejskim obejmujący swoim działaniem Gdańsk, Sopot i Gdynię.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wdrożenie Systemu TRISTAR pozwoli na likwidację mankamentów infrastruktury w zakresie zwiększenia dostępności, poprawy warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu, a także zakresu informacji o ruchu drogowym dla jego uczestników. Wdrożenie systemu opracowanego przez naukowców z Politechniki Gdańskiej wpłynie znacząco na:

 1. Usprawnienie ruchu - poprzez minimum 5,5 % skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów, rozumianego jako różnica między prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym a prognozowanym czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym.
 2. Usprawnienie komunikacji publicznej - poprzez minimum 6,5 % skrócenie globalnego czasu podróży środkami transportu zbiorowego, rozumiane jako różnica między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie inwestycyjnym.

Bieżące Informacje:

Informacje dotyczące zakresu całościowego - Gmina Miasta Gdyni
Inwestycje Gminy Miasta Sopotu
Informacje dotyczące części Gminy Miasta Gdańska

Zakończono prace budowlane w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku.

Zgodnie z harmonogramem zakończyła się przebudowa i modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku- Wrzeszczu. Pod tym adresem mieścić się będzie pierwsze z dwóch zaplanowanych do realizacji Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem w ramach projektu TRISTAR. Będzie ono stanowić element tzw. Miejskiego Centrum Zarządzania w Gdańsku wraz z Miejskim Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad infrastrukturą systemu komunikacyjnego miasta.

Roboty budowlane związane z przebudową wykonała firma Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. W dniu 26 marca 2012 zgłoszono budynek do odbioru i po przeprowadzeniu czynności odbiorowych w dniu 18 kwietnia br. budynek został przekazany do użytkowania Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku.

W ramach przebudowy obiektu przygotowano pomieszczenia związane bezpośrednio
z obsługą i działaniem systemu TRISTAR wraz z Centralą Ruchu ZTM- wykorzystującą TRISTAR w zakresie nadzoru transportu zbiorowego  a także pomieszczenia dla Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, których modernizacja sfinansowana została w całości ze środków własnych Gminy. Umieszczenie poszczególnych służb w bezpośrednim kontakcie umożliwi bezzwłoczne podejmowanie decyzji w zakresie organizacji i sterowania ruchem.

W zakresie Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem przygotowano przestronną salę operatorską z miejscem przygotowanym do montażu wielkoformatowej ściany graficznej, pomieszczenia biurowe dla osób zarządzających systemem, pomieszczenia socjalne, sale szkoleniowe i konferencyjne. Wszystkie nowopowstałe pomieszczenia wyposażone są w dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej, mają indywidualną klimatyzację oraz spełniają wysoki poziom standardu biurowego.

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac znajduje się w części „Galeria”.

Budowa Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR zakończona.

Wykonawca Systemu - firma Qumak S.A.

Nadzór inwestorski - Grontmij Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji robót wykonawcy systemu: 20.02.2012 r. / 30.11.2014 r.

Koszt całkowity Projektu to: 158 923 430,87 zł, w tym 158 240 965,07 zł stanowią wydatki kwalifikowalne, tj. podlegające dofinansowaniu na poziomie 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (134 504 820,30 zł).

Podział wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania:

Gdańsk Gdynia Sopot
Wydatki kwalifikowalne:
83 683 832,21 zł
67 376 535,43 zł 7 180 597,43 zł
Dofinansowanie: 71 131 257,38 zł 57 270 055,11 zł 6 103 507,81 zł

Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych.

Włączonych do Systemu zostało 165 trójmiejskich skrzyżowań (Gdańsk: 78, Sopot: 14, Gdynia: 73) tworząc sprawnie funkcjonującą sieć.

TRISTAR w liczbach:
- zużyto 500 km kabli;
- długość nowo położonej kanalizacji teletechnicznej to prawie 137 km;
- długość światłowodów to 147,8 km;
- zamontowano 2226 sygnalizatorów ulicznych, świetlnych i dźwiękowych;
- 745 pojazdów transportu zbiorowego wyposażono w komputery pokładowe z GPS i radiowe nadajniki priorytetów;
- 79 kamer nadzoru wizyjnego;
- 13 stacji meteorologicznych;
- 15 tablic informacji parkingowej i 32 znaki informacji parkingowej;
- 23 rejestratory przekroczenia prędkości;
- 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle;
- 22 terminale informacji pasażerskiej;
- 18 tablic i 8 znaków zmiennej treści;
- 73 tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej;
- 679 masztów;
- 242 konstrukcje wysięgnikowe.

Oficjalna inauguracja działania Systemu TRISTAR odbyła się 19 listopada 2015 r.

Uruchomiono również system informacji medialnej, który za pośrednictwem portali internetowych ułatwi poruszanie się po Trójmieście.

www.tristar.gdynia.pl, www.tristar.gdansk.pl, www.tristar.sopot.pl

Fotorelacja z prac prowadzonych na terenie Miasta Gdańska znajduje się w części „Galeria”.

Linki do stron zawierających informacje na temat prac prowadzonych na terenie Miasta Gdyni oraz Miasta Sopotu znajdują się powyżej.

Galeria:

CENTRUM ZARZADZANIA I STEROWANIA RUCHEM W GDAŃSKU.

Rozpoczęcie prac... październik 2011 roku.

Widok budynku z zewnątrz przed...
i po rozpoczęciu prac budowlnaych.


Wnętrze w czasie trwającej
przebudowy.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

Postęp prac... styczeń 2012 roku.

Prace wewnątrz-
pomieszczenia biurowe
i sala operatorska.

Prace z zewnątrz...
wykończenie elewacji
budynku.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

Obiekt oddany do użytkowania… kwiecień - maj 2012 roku.

Powyżej -odnowiona elewacja budynku.

Z prawej - sala operatorska.

Poniżej - pomieszczenia biurowe.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

 

 

Adaptacja pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku w ramach Etapu I.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych

Urząd Miejski w Gdańsku

Fot. Qumak S.A.- Wykonawca systemu.
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM TRISTAR


Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Fot. Qumak S.A. - Wykonawca systemu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013