PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

Podpisano Aneksy do umowy o dofinansowanie Projektu:

 • W dniu 21 stycznia 2020 r. Aneks nr 1 zwiększający wartość całkowitą projektu.
 • W dniu 20 października 2021 r. Aneks nr 2 zwiększający wartość całkowitą projektu.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Wspólnoty Mieszkaniowe
Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Jednostki Realizujące Projekt: Biuro Rozwoju Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańskie Nieruchomości
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 20 października 2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 39 744 640,51
Koszt kwalifikowalny: 29 543 447,67 zł
Koszt niekwalifikowalny: 10 201 192,84 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 18 471 830,26 zł
Poziom dofinansowania projektu: 62,52%  wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 30.06.2023 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2017 - 30 czerwca 2023

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, a realizowane przez nich zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru. Zaplanowane działania wynikają ze szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych).

Projekt obejmuje 5 zadań:

1) Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 802 m2. Przebudowa oraz prace adaptacyjne obejmą:
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
- częściowa przebudowa oraz prace konserwatorskie przy elewacji budynku,
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przebudowa lub wzmocnienie stropów oraz remont oraz częściowa przebudowa więźby dachowej,
- przebudowa wewnętrznego układu budynku oraz wyposażenie, z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych: siedziby Rady dzielnicy, Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przestrzeni publicznej dla społeczno-zawodowej działalności Organizacji Obywatelskich/non-profit, aktywizującej mieszkańców Gdańska,
- podłączenie budynku do sieci GPEC.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W styczniu 2022 r. zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Ratusz po zakończeniu inwestycji.
Zdjęcia po zakończeniu inwestycji: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 (Program Rewitalizacji)

2) Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, w ramach zadania planuje się budowę nowego budynku z funkcją:
- Domu Sąsiedzkiego , w którym realizowana będzie działalność społeczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin: placówka wsparcia dziennego dla dzieci, punkt wczesnej edukacji, warsztaty ogólno-rozwojowe, spotkania rodziców, grup mieszkańców dzielnicy,
- Placówki Wsparcia Podwórkowego nastawiona na działalność rozwijającą kompetencje psychofizyczne osób młodych i dorosłych,
- pomieszczeń biurowych dla operatora budynku.

POSTĘP W REALIZACJI:
Umowę na realizację robót budowlanych podpisano w dniu 23-03-2021 r. Termin wykonania III kw. 2022 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Budowa domu sąsiedzkiego przy ul. Dworcowej w ramach Programu Rewitalizacji

3) Kompleksowe

zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skweru przy ulicy Gościnnej i skweru/parku przy ulicy Związkowej, zagospodarowanie dwóch obszarów lokalnej przestrzeni publicznej: skweru przy ulicy Gościnnej o powierzchni ok. 4 700 m2 i skweru/parku przy ulicy Związkowej o powierzchni ok 13 000 m2, obejmie:
- realizację ścieżek pieszych,
- rewaloryzację zieleni i nasadzenie nowej,
- montaż małej architektury,
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej  - np. oświetlenia.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W grudniu 2020 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

zdjęcie 1 Związkowa.JPG
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG
zdjęcie 2 Gościnna.JPG
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Zagospodarowanie skweru przy ul. Gościnnej i skweru/parku przy ul. Związkowej (Program Rewitalizacji)

4) Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego, zadanie planowane do realizacji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wyłonioną w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Polegać będzie na ukształtowaniu przestrzeni publicznej jako miejsca integracji i aktywności społeczności lokalnej. Rynek po realizacji zadania stanowić będzie najważniejszą przestrzeń publiczną obszaru nawiązującą  do historycznych funkcji miejsca. Ponadto w miejscu tym skoncentrowane zostaną takie usługi społeczne Filia Wojewódzkiej Biblioteki, Dom Sąsiedzki. Realizacja zadania w sposób znaczny przyczyni się do integracji przestrzennej całej dzielnicy Orunia – Św. Wojciech-Lipce.

POSTĘP W REALIZACJI:
Realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, z zakończeniem w październiku 2022 r. Planowana realizacja robót budowlanych lata 2022-2023. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego (Program Rewitalizacji)

5) Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych:
a) 12 budynków komunalnych: Gościnna nr 12, nr 16, nr 18, Rejtana nr 18, nr 20, Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83, nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111.

ZADANIA ZREALIZOWANE:
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Gościnna nr 14
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Gościnna nr 16
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Gościnna nr 18
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Trakt Św. Wojciecha 103A
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Trakt Św. Wojciecha 109
2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Trakt Św. Wojciecha 111.

Gościnna 14
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Gościnna 16
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Gościnna 18
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Trakt Św Wojciecha 103A
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Trakt Św Wojciecha 109
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Trakt Św Wojciecha 111
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości

 

POSTĘP W REALIZACJI:
Podpisano umowy na realizację prawie wszystkich budynków, z wyjątkiem Rejtana 20, dla którego planuje się podpisać umowę w II półroczu 2022 r. Termin realizacji robót budowlanych, sukcesywnie poszczególne budynki do końca II półrocza 2023 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA ORUNI W GDAŃSKU”

b) 21 budynków mieszkalnych Partnerów projektu:
- Wspólnoty Mieszkaniowe: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Junacka nr 5, Nowiny nr 27, Przyjemna
nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Ramułta nr 4, 4A, nr 10-11, nr 8, Rejtana nr 8, nr 1 BC (Trakt Wojciecha nr 89), Sandomierska nr 12, 12AB, Trakt Św. Wojciecha nr 7AB, nr 65, nr 93, nr 99, nr 105/107, Żuławska nr 17/18,
- Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – zagospodarowanie przestrzeni przy 5 budynkach.

ZADANIE ZREALIZOWANE:

 • 2019 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Nowiny 27
 • 2020 ROK - Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – zagospodarowanie przestrzeni przy 5 budynkach
 • 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Dworcowa 8
 • 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Grabowa 6
 • 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Ramułta 4, 4A
 • 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Ramułta 8
 • 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Ramułta 10-11
 • 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Sandomierskiej 12A, B
 • 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Trakt św. Wojciecha 93
 • 2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Trakt św. Wojciecha 99
 • 2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Przyjemna 3-5
 • 2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Żuławska 17-18

6) Naprawa i renowacja ogrodzenia ul. Gościnna 4, Gdańsk – Orunia zadanie uzupełniające w ramach projektu, zrealizowane w 2020 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt. 

zdjęcie 3 ogrodzenie.JPG
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Podział kosztów w projekcie przedstawia się następująco:

  Beneficjent
Gmina Miasta Gdańska
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Wspólnoty
Mieszkaniowe
Wartość całkowita projektu: 36 222 593,63 zł 742 920,00 zł 2 779 126,88 zł
Koszt kwalifikowalny: 26 357 580,80 zł 604 000,00 zł 2 581 866,87 zł
Koszt niekwalifikowalny: 9 865 012,83 zł 138 920,00 zł 197 260,01 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 15 766 492,71 zł 510 750,72 zł 2 194 586,83 zł

 

Wskaźnik produktu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 145,26 ha

Wskaźnik rezultatu:
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem – wartość docelowa 10 110 osób

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru.

Szczegółowe cele to:

 • zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca ich prowadzenia, powstanie Dom Sąsiedzki, Placówki Wsparcia podwórkowego, Filia Wojewódzkiej Biblioteki, siedziba Rady Dzielnicy,
 • podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez kompleksową przebudowę Rynku oruńskiego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni: skweru przy ulicy Gościnnej i skweru/parku przy ulicy Związkowej,
 • dostosowanie przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, rodzin z dziećmi,
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia – poprzez przeprowadzenie działań społecznych w ramach Instrumentu Elastyczności, a także w ramach projektu zintegrowanego,
 • poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – wielorodzinnych poprzez remont części wspólnych,
 • poprawa jakości przestrzeni publicznych w oparciu o lokalne walory, stworzenie miejsc na zajęcia plenerowe, na odpoczynek i miejsce spotkań mieszkańców, zagospodarowanie otoczenia wybranych budynków mieszkalnych

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym obszar Oruni objęty projektem wzmocni wykorzystanie swojego potencjału wynikającego z lokalizacji, tj. położenia w historycznej części dzielnicy, blisko jednej z głównych linii komunikacyjnych Miasta Gdańska ulicy Trakt Św. Wojciecha. Obszar odzyska swoje walory estetyczne, a jednocześnie zachowa swoje dziedzictwo historyczne, zwiększy się również poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działania rewitalizacyjne spowodują, iż obszar ten odzyska swoją atrakcyjność jako ogólnie dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gdańska oraz odwiedzających miasto turystów. Zielone skwery, zagospodarowany Rynek Oruński zachęcać będą do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów.

Więcej informacji o przygotowaniu opracowań planistycznych obszarów objętych rewitalizacją, na stronie Biuro Rozwoju Gdańska – Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, które Uchwałą Nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, zostało wyznaczone jako Jednostka Zarządzająca Gminnym Programem Rewitalizacji.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020