Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.
W dniu 30 października 2019 r. podpisano Aneks Nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu zwiększający wartość całkowitą projektu. W dniu 1 grudnia 2021 r. podpisano Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu zmniejszający wartość całkowitą projektu.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Wspólnoty Mieszkaniowe
Jednostki Realizujące Projekt: Biuro Rozwoju Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańskie Nieruchomości
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.08.01.01-22-0004/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 25 564 195,65 zł
Koszt kwalifikowalny: 21 056 312,08 zł
Koszt niekwalifikowalny: 4 507 883,57 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 15 188 835,95 zł
Poziom dofinansowania projektu: 72,13%  wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.06.2023 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2017 - 31 czerwca 2023

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, a realizowane przez nich zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru. Zaplanowane działania wynikają ze szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych).

Projekt obejmuje 6 zadań:

1) Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej – Klubu Aktywnego Mieszkańca, powierzchnia objęta remontem wynosi ok. 263 m2. Przebudowa oraz prace adaptacyjne mają na celu dostosowanie budynku do nowej funkcji - prowadzenia różnorodnych zajęć związanych z usługami społecznymi oraz aktywizacją lokalnej społeczności.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W lipcu 2020 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

zdjęcie 1
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG
 
Zdjęcie 2
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG
 
Zdjęcie 3
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Floriańskiej (Program Rewitalizacji)

2) Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Ks. Góreckiego, Strajku Dokerów, Wików Morskich, na odcinku ulica: Ks. Góreckiego ok. 350 m, Strajku Dokerów ok. 200 m, Wilków Morskich ok. 250 m, obejmie:
- przebudowę infrastruktury drogowej w tym nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi, dostosowanie wejść do budynków,
- budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej,
- rewaloryzacja zieleni,
- urządzenie elementów małej architektury,
- modernizacja oświetlenia i budowa monitoringu wizyjnego.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W czerwcu 2022 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

drogi Nowy Port
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich (Program Rewitalizacji)

3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego, zadanie planowane do realizacji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wyłonioną w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Planowane zagospodarowanie polegać ma na przeobrażenia terenu placu w miejsce wielofunkcyjne stanowiącą wizytówkę dzielnicy. Zagospodarowanie placu umożliwić ma organizowanie imprezy plenerowych o randze miejskiej (koncertów i festynów) oraz wydarzeń wymagających dużej, otwartej przestrzeni. Całościowo w połączeniu z terenem rekreacyjnym przylegającymi oraz Szańca Zachodniego będzie to przestrzeń publiczna o znaczeniu ogólnomiejskim.

POSTĘP W REALIZACJI:
W dniu 16-03-2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończenie zgodnie z umową II kw. 2022 r.. Planowana realizacja robót budowlanych lata 2022-2023 (zakończenie II kw. 2023 r.). Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego przy ul. Wyzwolenia (Program Rewitalizacji)

4) Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ok. 47,90 m2. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych oraz wyposażenie lokalu z dostosowaniem do nowej funkcji prowadzenia działalności społecznej na rzecz lokalnych mieszkańców.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W maju 2019 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

zdjęcie 4
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebieg prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA NOWEGO PORTU Z TWIERDZĄ WISŁOUJŚCIE W GDAŃSKU”

5) Modernizacja i przebudowa elementów dziesięciu budynków mieszkalnych:
a) 10 budynków komunalnych: Na Zaspę nr 34C, nr 34D, Rybołowców nr 1, nr 8, Strajku Dokerów nr 17A, nr 18A, nr 19A, Wilków Morskich nr 5, Wolności nr 12, nr 17.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W 2021 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację robót budowlanych powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

Na Zaspę 34c
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Na Zaspę 34d
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Rybołowców 1
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Rybołowców 8
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Strajku Dokerów 17a
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Strajku Dokerów 18a
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Strajku Dokerów 19a
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Wilków Morskich 5
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Wolności 12
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Wolności 17
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości

Relacja z przebieg prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA NOWEGO PORTU Z TWIERDZĄ WISŁOUJŚCIE W GDAŃSKU”

b) 35 budynków mieszkalnych Partnerów projektu:
- Wspólnoty Mieszkaniowe: Bliska nr 3-3A-4, nr 5, nr 9-9A, Ks. Góreckiego nr 4, nr 6, nr 6A, nr 7, 7A, nr 8, nr 8A, 8B, nr 13, Na Zaspę nr 30A, nr 33C, nr 34B, nr 45, nr 45B, Rybołowców nr 3A, nr 4, nr 6, nr 7, Strajku Dokerów nr 7, nr 10, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, nr 19, nr 21-21B, Wilków Morskich nr 7, nr 8, nr 16C, Wolności nr 9, nr 13, nr 15, nr 18A, 19, nr 20-20A.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
2018 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Na Zaspę 53
2021 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Bliska 3-3A-4

Podział kosztów w projekcie przedstawia się następująco:

  Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska Partnerzy
projektu
Wartość całkowita projektu: 22 049 580,65 zł 3 514 615,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 17 749 547,08 zł 3 306 765,00 zł
Koszt niekwalifikowalny: 4 300 033,57 zł 207 580,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 12 388 339,86 zł 2 800 496,09 zł

Wskaźnik produktu w projekcie:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 165,29 ha

Wskaźnik rezultatu w projekcie:
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem – wartość docelowa 10 427 osób

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru.
Szczegółowe cele to:

  • zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca ich prowadzenia, powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca oraz miejsce wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • podniesienie jakoś przestrzeni publicznych oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, realizacje oświetlenia i monitoringu,
  • dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz matek z wózkami,
  • zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia – poprzez przeprowadzenie działań społecznych w ramach Instrumentu Elastyczności, a także w ramach projektu zintegrowanego,
  • poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – wielorodzinnych poprzez remont elewacji,
  • poprawa jakości przestrzeni publicznej placu nadwodnego w oparciu o lokalne walory oraz stworzenie terenów rekreacyjnych, odpoczynku i miejsca spotkań mieszkańców poprzez realizację parku na Szańcu Zachodnim.

Dzięki społecznym i przestrzennym działaniom rewitalizacyjnym na obszarze Nowego Portu podniesie się jakość życia mieszkańców. Przeprowadzona z poszanowaniem wartości kulturowych oraz oczekiwań lokalnej społeczności rewitalizacja podkreśli portową tożsamość dzielny. Zagospodarowane tereny zielone, przebudowane ulice i zadbane nadwodne przestrzenie publiczne, zachęcać będą do spacerów, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Dzielnica stanie się atrakcyjna dla mieszkańców Gdańska oraz odwiedzających miasto turystów.

Więcej informacji o przygotowaniu opracowań planistycznych obszarów objętych rewitalizacją, na stronie: Biuro Rozwoju Gdańska – Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, które Uchwałą Nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, zostało wyznaczone jako Jednostka Zarządzająca Gminnym Programem Rewitalizacji.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020