Rewitalizacja Nowego Portu
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Nowego Portu

Rewitalizacja Nowego Portu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo ue

 

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

Problemem przestrzennym na terenie Nowego Portu w Gdańsku jest zniszczona zabudowa posiadająca wartości historyczne oraz zdegradowane tereny. Przykładem takiego obiektu jest zabytkowy budynek dawnej łaźni miejskiej, gdzie w 2008 r. dach obiektu znajdował się w tak złym stanie, że groził zawaleniem. Aby temu zapobiec konieczne było natychmiastowe podjęcie prac remontowych. Obiekt ten wymagał kompleksowej przebudowy i zabezpieczenia.
Natomiast najbardziej zdegradowanym terenem był Plac Księdza Gustkowicza, gdzie widoczna była zniszczona nawierzchnia ulic i chodników, zaniedbana zieleń, brak było odpowiedniego oświetlenia oraz konieczna była wymiana infrastruktury podziemnej.

Aby przywrócić dawną świetność budynkowi Łaźni, poprawić estetykę dzielnicy, a także uaktywnić mieszkańców dzielnicy, Miasto Gdańsk podjęło się realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku” ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.
Jest to projekt partnerski, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitarne,
Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej,
Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje ogólne o Projekcie:

Poziom dofinansowania: 70 % kosztów kwalifikowalnych.
Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-00-009/10-00 zawarta w dniu 23 września 2010 roku., Aneks nr 3 z dnia 15.10.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 15 173 209,80 zł

Wartość Projektu w części Gminy Miasta Gdańska: 13 908 182,15 zł.

Planowane dofinansowanie całości projektu: 10 341 246,81 zł, w tym dla Partnera Wiodącego (GMG): 9 455 727,46 zł

Partnerami Projektu są: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie oraz Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

Odpowiedzialnym z ramienia Partnera Wiodącego za koordynację i nadzór nad przebiegiem projektów rewitalizacyjnych jest Referat Rewitalizacji w Wydziele Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W realizację projektu zaangażowano jednostki:
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” – miejska instytucja kultury, w zakresie rewitalizacji obiektu Łaźni w Nowym Porcie i dwóch działań społecznych,
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska, w zakresie przebudowy Placu Ks. Gustkowicza w Nowym Porcie.

Przedmiotem Projektu są dwa zadania inwestycyjne oraz cztery działania społeczne.
Zadania inwestycyjne, to:

1. „Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia”, realizowana w latach 2008 – 2013 gdzie konieczne były do wykonania m.in. :

- izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych budynku, przebudowa stropów, budowa biegów schodowych, remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem poddasza,
- budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego,
- wewnętrzne prace aranżacyjne
- prace konserwatorskie przy elewacji budynku, wymiana okien i drzwi,
- wykonanie przyłączy i instalacji: wod. – kan., elektrycznej, c.o., c.w.u. i c.t. , budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie terenu ( ogrodzenie, oświetlenie, parking),
- zakup m.in. mebli i sprzętu do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, pokoi gościnnych, sali kinowej, biblioteki oraz pracowni edukacyjnej.

Celem tego przedsięwzięcia było dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji: warsztatowych, wystawienniczych, edukacyjnych, kinowych, bibliotecznych i zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi w wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono:
salę wystawową , 3 pracownie, 9 pokoi dla artystów z 17 miejscami noclegowymi, bibliotekę z czytelnią oraz salę kinową na 39 miejsc. Dodatkowo przy budynku powstało 8 miejsc parkingowych. Po odebraniu obiektu, w ramach oszczędności powstałych na zadaniu, dokonano dodatkowego zakupu i montażu wyposażenia obiektu ( m.in. fotele, serwer, sprzęt multimedialny, moduły sceniczne, książki) oraz przeprowadzono utwardzenie parkingu przy budynku Łaźni brukowcem kamiennym.

2. Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza, realizowana w latach 2013-2014, która objęła kompleksową przebudowę przestrzeni placu: wykonanie nawierzchni ulicznej drogi dojazdowej z kostki kamiennej, chodników, budowę wzniesienia scenicznego, urządzenie zieleni wraz z zasadzeniem dębu upamiętniającego patrona placu, placu zabaw dla dzieci, zamontowanie koszy na śmieci, ławek parkowych, oświetlenia placu, monitoringu wizyjnego i fontanny.

Działania społeczne, realizowane w latach 2012 – 2015 przez:

  1. Dom Aktywnego Mieszkańca Dzielnicy Nowy Port – skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie,
  2. Port Sztuki – równe szanse w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, realizowany przez Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki,
  3. Nowy Port – Pod Lupą Wyobraźni - skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy, realizowany przez CSW Łaźnia,
  4. Projekt Graffiti – „Wiem - nie niszczę, tworzę”- konkursy graffiti dla młodzieży, realizowany przez CSW Łaźnia.

 

Cel projektu to aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanego obszaru i wzrost atrakcyjności Nowego Portu, co jest możliwe po realizacji zadań o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Tak więc przywrócenie dawnej świetności budynkowi Łaźni i wprowadzenie do niego funkcji kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, połączone z poprawą estetyki dzielnicy, wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Nowego Portu.

Realizacja zadań społecznych przyczyni się do zwiększenia integracji mieszkańców, a w dalszej perspektywie powstrzymany zostanie rozwój patologii społecznych, a przełamanie bierności mieszkańców zaowocuje większą liczbą inicjatyw społecznych.
Ponadto obszar ten przestanie być postrzegany jako zdegradowany, co może wpłynąć na podniesienie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zwiększenie podaży terenów atrakcyjnych inwestycyjnie.

Dzięki rewitalizacji tej przestrzeni miasta zostanie osiągnięty cel główny projektu: rozwój i przywrócenie funkcji miejskich i metropolitarnych w głównych ośrodkach rozwoju regionu, do których należy Gdańsk.

Korzyści: zrewitalizowanie obszaru Nowego Portu o powierzchni 65,15 ha, wraz z zabytkowym obiektem łaźni, rewitalizacja przestrzenna Placu Ks. Gustkowicza , rozwój społeczności lokalnej, wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturalnego Nowego Portu, spadek bezrobocia, wzrost zamożności mieszkańców.

Bieżące informacje:
1.
„Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia” zakończyła się w grudniu 2012 roku.
W 2013 r. zrealizowano zakup części wyposażenia w ramach oszczędności powstałych po przeprowadzeniu wszystkich przetargów.

W 2014 r. w ramach oszczędności na Projekcie zrealizowano w miesiącu październiku utwardzenie parkingu przy budynku Łaźni brukowcem kamiennym ułożonym na podbudowie z kruszywa łamanego w obramowaniu z krawężnika kamiennego. Prace wykonała firma „JUMAR” za kwotę 39 360 zł brutto.

Łączne, inwestycyjne nakłady finansowe, poniesione w latach 2008 – 2014 na to zadanie wyniosły 12,21 mln zł.

Przewidywany poziom dofinansowania unijnego (w przypadku zakwalifikowania wszystkich wydatków): 8,09 mln zł (70%), wkład własny Miasta: 4,12 mln zł (30% + NKW).

2. „Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza” – po niezbędnej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozyskaniu opinii mieszkańców Nowego Portu w zakresie założeń projektowych przebudowy placu, została opracowana dokumentacja projektowa dla tego zadania, którą wykonała firma „GRIMA Architektura i Krajobraz” Sp. z o.o. za kwotę 82 533 zł. Dodatkowo zlecono: zaprojektowanie fontanny na placu (za kwotę 34.440 zł), o co wnioskowali mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych, oraz przyłącze i instalację monitoringu w obrębie placu ( za kwotę 4.059 zł). Po opracowaniu dokumentacji projektowych i pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszono 20.02.2014 r. przetarg ograniczony na kompleksową przebudowę placu. W wyniku procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano w dniu 09.06.2014 r. umowę z firmą ZRDiA „RONDO” Sp. z o.o. za kwotę 2.525.089,76 zł. W II połowie czerwca b.r. rozpoczęła się realizacja inwestycji, która trwała do końca października b.r. W dniu 17.11.2014 r. dokonano ostatecznego odbioru robót i zakończono zadanie.

3. W trakcie są prowadzone działania społeczne, które zakończą się w połowie 2015 roku. Ostateczne rozliczenie Projektu planowane jest w II połowie 2015 roku.


Aktualizacja: 02.09.2015 r.


Przydatny link: www.laznia.pl

Galeria zdjęć dla Łaźni:

Foto: CSW Łaźnia, GZNK/WPR

Galeria zdjęć dla Placu Ks. Gustkowicza:

Zdjęcia przed inwestycją – początek czerwca 2014 r.

Foto: Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – koniec czerwca 2014 r.

Foto: Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – sierpień 2014 r.

Foto: Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – wrzesień 2014 r.

Foto: Materiały WPR

 

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji – listopad 2014 r.

Foto: Materiały WPR


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013