Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Przedmiotem Projektu ”Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” były trzy zadania inwestycyjne oraz dwa działania społeczne. Prace budowlane i działania społeczne prowadzone były w dzielnicy Dolny Wrzeszcz w obrębie ulic: Wajdeloty, Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony.

Zdjęcia ulicy Wajdeloty - stan przed i po zakończeniu realizacji

Autor zdjęć: WUiA

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie,
Wspólnoty Mieszkaniowe: Wajdeloty 2, Wajdeloty 3, Wajdeloty 5, Wajdeloty 8, Wajdeloty 9, Wajdeloty 10, Wajdeloty 11, Wajdeloty 16, Wajdeloty 17, Wajdeloty 18, Wajdeloty 19, Wajdeloty 21, Wajdeloty 22, Wajdeloty 24, Wajdeloty 25, Waryńskiego 30/31, Grażyny 10, Grażyny 11, Grażyny 12, Aldony 6, Konrada Wallenroda 9, Konrada Wallenroda 10.
Jednostki Realizujące Projekt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
Gdańskie Nieruchomości (dawniej Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych),
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (dawniej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku).

Umowa o dofinansowanie:

nr UDA.RPPM.03.02.01-00-011/10-00 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
Aneks nr 4 UDA.RPPM.03.02.01-00-011/10-04 z dnia 15 października 2015 r.

Całkowita wartość Projektu: 10 112 088,32 zł
Wydatki kwalifikowalne: 9 520 987,57 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 591 100,75 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 6 664 691,26 zł
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: styczeń 2007 – październik 2015
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: kwiecień 2011 - wrzesień 2015

 

Zadania inwestycyjne obejmowały:

1. Przebudowę ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych: Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony położonych pomiędzy ulicą Wajdeloty, a Potokiem Strzyży wraz z infrastrukturą techniczną, łącznie z budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty, w tym: 
- przebudowę infrastruktury drogowej, wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- wzmocnienie podłoża pod jezdniami, miejscami postojowymi i wyspami kierującymi,
- przebudowę odwodnienia ulicznego,
- budowę „Kanału Ulgi” dla potoku Strzyży,
- zmianę konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, wjazdów, wysp kierujących, opasek bezpieczeństwa i progów zwalniających,
- przebudowę kanalizacji elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza,
- budowę elementów małej architektury: kosze na śmieci, słupki blokujące (bez łańcucha, połączone łańcuchem), schody wejściowe, balustrady, ławki, zdrój uliczny, stojaki rowerowe, słupki, osłony poziome i pionowe drzew,
- gospodarkę zielenią: nasadzenia drzew i krzewów, trawniki.

Głównym założeniem projektu było odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. W związku z tym ograniczono oraz uspokojono natężenia ruchu kołowego z zachowaniem zmniejszonej liczby miejsc postojowych. Dzięki wprowadzeniu jednego kierunku ruchu kołowego i zmniejszeniu szerokości jezdni poszerzono chodniki. Wykonane nasadzenia pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale też klimatyczną i sanitarną. Nadają ulicy regularny i harmonijny charakter.

Zdjęcia ulicy Wajdeloty - stan przed i po zakończeniu realizacji

Autor zdjęć: WUiA

2. Przebudowę i modernizację elementów 26 budynków mieszkalnych (komunalnych i wspólnot mieszkaniowych) bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych, w tym:
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych,
- ocieplenie ścian fundamentowych,
- drenaż zewnętrzny ścian,
- zabezpieczanie warstw zewnętrznych ścian poniżej gruntu,
- zabezpieczenia budynków – wzmocnienie fundamentów, naprawa balkonów,
- wykonanie cokołów przy ścianach,
- przebudowa elementów wejściowe do budynków: schody, przedproża, portale,
- przebudowa okienek i świetlików piwniczych wraz z ich studzienkami,
- wykonanie przyłączy wodnych, gazowych, c.o., sanitarnych, elektryczne,
- wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowej zabudowie Dolnego Wrzeszcza, wpłynęło na pozytywne postrzeganie obszaru dzielnicy przez przedsiębiorców, mieszkańców i turystów. Teren charakteryzuje się wysoką estetyką, jest zadbany, ciekawy i warty odwiedzania.

Zdjęcia Rondo Wajdeloty i ulica Wajdeloty - stan przed i po zakończeniu realizacji

                                         Autor zdjęć: WUiA

3. Zabezpieczanie bazy lokalowej dla „Klubu Młodego Wrzeszczaka” przy ulicy Wajdeloty 14 lokal 2, w tym przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych we wnętrzu lokalu wraz zakupem wyposażenia, w celu wykorzystania go na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, tym:
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakup, montaż wyposażenia i umeblowania,
- zakup i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego i technicznego.

Prace infrastrukturalne na terenie dzielnicy oraz adaptacyjno-remontowe w „Klubie Młodego Wrzeszczaka” posłużyły  przygotowaniu podstaw do funkcjonowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i inicjatyw społecznych, które są niezbędnym elementem całościowego procesu rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza. W ramach prowadzonych działań społecznych projekt zakładał wdrożenie inicjatyw skierowanych do różnych grup odbiorców i mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację i rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców dzielnicy. 

Działania społeczne obejmowały:

1.  Szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza odbywające się w lokalu przy ul.  Waryńskiego 21. Zadanie przeprowadził w latach 2014- 2015 Urząd Miejski w Gdańsku.

Autor zdjęć: WUiA

2. „Klubu Młodego Wrzeszczaka”. W latach 2011-2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach Klubu realizował szereg działań społecznych i zajęć tematycznych odbywających się w głównie w wyremontowanym lokalu nr 2 przy ul. Wajdeloty 14, w tym:
- zajęcia taneczne,
- zajęcia sportowe: siatkówka, tenis stołowy,
- zajęcia dziennikarskie, filmowe oraz tworzenie i pisanie bloga,
- zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
- warsztaty twórcze: graffiti, rysunek i malarstwo, tworzenie opowieści,
- kurs języków obcych,
- spotkania edukacyjne,
- warsztaty organizowania wydarzeń kulturalnych,
- warsztaty tworzenie gier planszowych,
- organizacja wędrówek po Dolnym Wrzeszczu,
- warsztaty komputerowe.

Ponadto w ramach promocji działań rewitalizacyjnych i działalności „Klubu Młodego Wrzeszczaka” na terenie dzielnicy Dolny Wrzeszcz odbyły się festyn i imprezy promujące mające na celu integracje mieszkańców dzielnicy.

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Wartość całkowita projektu: Wydatki kwalifikowalne: Dofinansowanie (70% wyd. kwalifikowalnych):
Gmina Miasta Gdańska 8 762 082,01 zł
8 195 434,01 zł 5 736 803,75 zł
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 2
49 907,51 zł 49 907,51 zł 34 935,26 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 3
64 136,98 zł 64 136,98 zł 44 895,89 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 5
49 617,30 zł 49 617,30 zł 34 732,11 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 8
84 370,14 zł 84 370,14 zł 59 059,10 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 9
39 498,73 zł 39 498,73 zł 27 649,11 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 10
65 033,53 zł 63 076,02 zł 44 153,21 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 11
69 335,53 zł 65 369,54 zł 45 758,68 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 16
33 864,92 zł 33 864,92 zł 23 705,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 17
70 285,80 zł 66 743,40 zł 46 720,38 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 18
51 672,80 zł 51 672,80 zł 36 170,96 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 19
36 578,61 zł 36 578,61 zł 25 605,03 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 21
66 349,28 zł 66 349,28 zł 46 444,50 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 22
72 421,36 zł 72 421,36 zł 50 694,95 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 24
65 434,87 zł 65 434,87 zł 45 804,41 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wajdeloty 25 83 282,40 zł 83 282,40 zł 58 297,68 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 30/31 84 743,00 zł 84 743,00 zł 59 320,10 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Grażyny 10
93 272,58 zł 93 272,58 zł 65 290,81 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Grażyny 11 104 220,09 zł 89 233,24 zł 62 463,27 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Grażyny 12 43 827,40 zł 43 827,40 zł 30 679,18 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Aldony 6
55 546,58 zł 55 546,58 zł 38 882,61 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Konrada Wallenroda 9
30 098,00 zł 30 098,00 zł 21 068,60 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Konrada Wallenroda 10
36 508,90 zł 36 508,90 zł 25 556,23 zł
RAZEM: 10 112 088,32 zł 9 520 987,57 zł 6 664 691,26 zł

 


 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013