Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”.

Podpisano Aneksy do umowy o dofinansowanie Projektu:

 • W dniu 31 grudnia 2019 r. Aneks Nr 1 zwiększający wartość całkowitą Projektu.
 • W dniu 28 października 2021 r. Aneks Nr 2 zwiększający dofinansowanie Projektu z Funduszy UE o kwotę 304 232,00 zł.
 • W dniu 25 stycznia 2022 r. Aneks Nr 3 zwiększający wartość całkowitą Projektu.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz
ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Wspólnoty Mieszkaniowe
Jednostki Realizujące Projekt: Biuro Rozwoju Gdańska - Koordynator projektu
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańskie Nieruchomości
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 3 z dnia 25.01.2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 54 451 821,24 zł
Koszt kwalifikowalny: 45 239 531,38 zł
Koszt niekwalifikowalny: 9 212 289,86 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 18 756 627,15 zł
Poziom dofinansowania projektu: 41,46%  wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 30.06.2023 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2017 - 30 czerwca 2023

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, a realizowane przez nich zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru. Zaplanowane działania wynikają ze szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych).

Projekt obejmuje 7 zadań:

1) Adaptację budynku przy ulicy Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 400 m2. Prace adaptacyjno-remontowe obejmą:
- dostosowanie pomieszczeń budynku do nowej funkcji, którą będzie prowadzenie działań społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy,
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku polegające na uporządkowaniu terenu, instalacji małej architektury, podestu scenicznego, oświetlenia terenu.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W listopadzie 2021 roku zakończono realizację adaptacji budynku. Do wykonania pozostaje zagospodarowanie terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki. Planowane zakończenie zagospodarowania terenu w 2023 roku. Realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Królikarnia 13 po realizacji inwestycji.
Zdjęcia po realizacji inwestycji: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Biuro Rozwoju Gdańska

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku (Program Rewitalizacji)

2) Przebudowę i rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowska, Królikarnia, która obejmie:
- przebudowę i rozbudowę ulic: Chłodna na odcinku ok. 201 m, Sempołowska ok. 183 m, Królikarnia ok. 271 m,
- rewaloryzację zieleni i urządzenie elementów małej architektury,
- budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej,
- budowę monitoringu wizyjnego,
- budowę oświetlenia ulicznego.

POSTĘP W REALIZACJI:
Planuje się realizację robót budowlanych w latach 2022-2023. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodna, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia (Program Rewitalizacji)

Przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik (Program Rewitalizacji)

3) Przebudowę i rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Przyokopowa, Polna, Wierzbowa, która obejmie:
- przebudowę i rozbudowę ulic: Przyokopowa na odcinku ok. 137 m, Polna ok. 82 m, Wierzbowa ok. 75 m,
- rewaloryzację zieleni i urządzenie elementów małej architektury,
- budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej,
- budowę monitoringu wizyjnego,
- budowę oświetlenia ulicznego.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W lipcu 2022 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Drogi Dolne Miasto PPW
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa ul. Przyokopowej, ul. Polnej, ul. Wierzbowej (Program Rewitalizacji)

4) Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami, prace przewidziane w ramach zadania:
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu na bastionach,
- przebudowa promenady pieszo-rowerowej, stworzenie ścieżki dydaktycznej,
- utworzenie punktu widokowego na Bastionie Żubr,
- oświetlenie terenu wraz z monitoringiem wizyjnym,
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

POSTĘP W REALIZACJI:
W lipcu 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, z realizacją w II kwartale 2023 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy (Program Rewitalizacji)

5) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego, zadanie planowane do realizacji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wyłonioną w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego, polegać będzie na ukształtowaniu przestrzeni publicznej z traktowaniem ruchu pieszego w sposób nadrzędny, z jednoczesnym poszanowaniem układu komunikacji kołowej. Zadanie ma na celu uporządkowanie przestrzenne placu oraz utworzenie nowej przyjaznej dla przyszłych użytkowników przestrzeni publicznej.

POSTĘP W REALIZACJI:
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w I półroczu 2023 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego w ramach Programu Rewitalizacji

6) Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Radnej 3/2, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ok. 100 m2.. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych oraz wyposażenie lokalu z dostosowaniem do nowej funkcji prowadzenia działalności społecznej na rzecz lokalnych mieszkańców.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W lutym 2019 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt:

Radna zd.1
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG
 
Radna zd.2
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA, PLACU WAŁOWEGO I STAREGO PRZEDMIEŚCIA W GDAŃSKU”

7) Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych:
a) 10 budynków komunalnych: Dolna Brama nr 4 i nr 6, Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 5A, nr 9, Królikarnia nr 1, nr 2 oraz Pod Zrębem nr 5B, nr 7, nr 8,

ZADANIE ZREALIZOWANE:

 • 2021 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Plac Wałowy nr 5A
 • 2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Pod Zrębem nr 7
 • 2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Pod Zrębem nr 8
Plac Wałowy 5A
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości
Pod Zrębem 7 i 8_
Zdjęcia: Gdańskie Nieruchomości

POSTĘP W REALIZACJI:
Na pozostałe budynki mieszkalne Gmina podpisała już umowy na realizację, pozostaje podpisanie umowy na realizację zagospodarowania podwórka Łąkowa 20. Planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane w III kw. 2022 r. Termin realizacji robót budowlanych, sukcesywnie poszczególne budynki w II półroczu 2022 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA, PLACU WAŁOWEGO I STAREGO PRZEDMIEŚCIA W GDAŃSKU”

b) 30 budynków mieszkalnych Partnerów projektu:
- Wspólnoty Mieszkaniowe: Chłodna nr 3, nr 4, nr 5, nr 7C; Dobra nr 2, Dolna nr 4, Dolna Brama nr 7, Fundacyjna nr 7, Grodza Kamienna nr 2D, Jaskółcza nr 4, nr 5, Kotwiczników nr 10A, Łąkowa nr 6, nr 8,  8Ai9, Plac Wałowy nr 12ABC, Podwale Przedmiejskie nr 22, Polna nr 1-4, Przyokopowa nr 2, nr 9AB, Sempołowska nr 15, nr 1AB i 2A, Śluza nr 4A-E, Toruńska nr 8, nr 24, nr 26, nr 30, nr 32, Wierzbowa nr 3, Zielona nr 20, Żabi Kruk nr 7B.

ZADANIE ZREALIZOWANE:

 • 2017 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Zielona 20
 • 2017 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Toruńska 26
 • 2019 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Jaskółcza 4
 • 2019 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Jaskółcza 5
 • 2019 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Wierzbowa 3
 • 2019 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Dolna 4
 • 2019 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Przyokopowa 2
 • 2019 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Przyokopowa 9AB
 • 2019 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Toruńska 32
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Łąkowa 6
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Toruńska 30
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Żabi Kruk 7B
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Chłodna 5
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Chłodna 7C
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Łąkowa 8,8a,9
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Toruńska 24
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Chłodna 3
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Dolna Brama 7
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Sempołowskiej 1AB2A
 • 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Kotwiczników 10A
 • 2021 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Śluza 4AE
 • 2020 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Grodza Kamienna 2D

2022 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Dobra 2

Podział kosztów w projekcie przedstawia się następująco:

  Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Wspólnoty
Mieszkaniowe
Wartość całkowita projektu: 44 127 871,95 zł 5 913 840,00 zł 4 410 109,29 zł
Koszt kwalifikowalny: 37 110 546,88 zł 4 808 000,00 zł 3 320 984,50 zł
Koszt niekwalifikowalny: 7 017 325,07 zł 1 105 840,00 zł 1 089 124,79 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 11 920 651,32 zł 4 013 139,02 zł 2 822 836,81 zł

Wskaźnik produktu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 87,24 ha

Wskaźnik rezultatu:
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem – wartość docelowa 8 409 osób

Głównym celem projektu jest Celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru.

Szczegółowe cele to:

 • zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca ich prowadzenia, powstanie Placówki Wsparcia Dziennego,
 • podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, oświetlenie, monitoring obszaru sześciu ulic,
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia – poprzez przeprowadzenie działań społecznych w ramach Instrumentu Elastyczności, a także w ramach projektu zintegrowanego,
 • poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – wielorodzinnych poprzez remont elewacji
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory, stworzenie miejsc na zajęcia plenerowe, na odpoczynek i miejsce spotkań mieszkańców.

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym obszar Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia wraz z Placem Wałowym będzie mógł wzmocnić wykorzystanie swojego potencjału wynikającego z lokalizacji, tj. położenia w centrum miasta oraz historycznej przeszłości – Śródmieście jako dzielnica Miasta Gdańska wpisana jest na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej. Obszar odzyska swoje walory estetyczne, a jednocześnie zachowa swoje dziedzictwo historyczne, zwiększy się poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działania rewitalizacyjne spowodują, iż obszar ten odzyska swoją atrakcyjność jako ogólnie dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gdańska oraz odwiedzających miasto turystów. Place zabaw, zielone skwery zachęcać będą do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów.

Więcej informacji o przygotowaniu opracowań planistycznych obszarów objętych rewitalizacją, na stronie: Biuro Rozwoju Gdańska – Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, które Uchwałą Nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, zostało wyznaczone jako Jednostka Zarządzająca Gminnym Programem Rewitalizacji.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020