PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. W dniu 30 maja 2019 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zwiększając wartość całkowitą projektu oraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 426/44/19 z dnia 9 maja 2019 r. projekt otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2 493 666,00 zł.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu
w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Wspólnoty Mieszkaniowe
Jednostki Realizujące Projekt: Biuro Rozwoju Gdańska - Koordynator projektu
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańskie Nieruchomości
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.08.01.01-22-0003/17-00 z dn. 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0003/17-01 z dn. 30 maja 2019 r.

Całkowita wartość Projektu: 42 344 260,33 zł
Koszt kwalifikowalny: 31 345 979,33 zł
Koszt niekwalifikowalny: 10 998 281,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 20 942 712,00 zł
Poziom dofinansowania projektu: 66,81%  wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.12.2022 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2017 - 31 grudnia 2022


Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, a realizowane przez nich zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru. Zaplanowane działania wynikają ze szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych).

Projekt obejmuje 6 zadań:
1) Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy J. Styp-Rekowskiego 16 (dawna ulica M. Buczka 16), powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi ok. 900 m2. Przebudowa oraz prace adaptacyjne mają na celu dostosowanie budynku do nowych funkcji:
- Domu Sąsiedzkiego, w którym realizowana będzie działalność społeczna mająca na celu zwiększenie aktywności i tożsamości społeczności lokalnej obszaru dzielnicy Chełm,
- Centrum Wsparcia Rodziny, której głównym celem będzie udzielanie bezpłatnej pomocy min. w zakresie: wsparcia psychologicznego, poradnictwa rodzinnego, terapii uzależnień, poprawy funkcjonowania w środowisku.

2) Przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku, i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną obejmie:
- przebudowę infrastruktury drogowej w tym nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi, dostosowanie wejść do budynków,
- przebudowę infrastruktury podziemnej w tym przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci gazowej,
- rewaloryzację zieleni,
- uzupełnienie elementów małej architektury,
- zainstalowanie oświetlenia i monitoringu.

3) Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ulicy J. Styp-Rekowskiego (dawna ulica M. Buczka), zagospodarowanie terenu usytuowanego w kwartale ulic Odrzańska i Wronki o powierzchni ok. 0,5 ha, obejmie:
- budowę ciągów pieszych,
- odtworzenie i modernizację zdegradowanej fontanny,
- urządzenie małej architektury i rewaloryzację zieleni,
- budowę oświetlenia i monitoringu.

4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej, zadanie planowane do realizacji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wyłonioną w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Zadanie ma na celu uporządkowanie terenów zieleni oraz utworzenie nowej przyjaznej dla przyszłych użytkowników przestrzeni publicznej. Polegać będzie na utworzeniu miejsca rekreacji oraz odpoczynku społeczności lokalnej. Teren po realizacji zadania stanowić będzie również atrakcję turystyczną jako punkt widokowy na zabytkową część Miasta Gdańska.

5) Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ok. 60 m2, wielkość ewentualnej powierzchni dodatkowej (powiększenia) wynosi ok. 75 m2. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych oraz wyposażenie lokalu z dostosowaniem do prowadzenia działań społecznych Centrum Wsparcia Seniora oraz na rzecz lokalnych mieszkańców. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie terenu ok 250 m2 przylegającego do budynku wraz z wyposażaniem w elementy małej architektury.

6) Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych:
a) 13 budynków komunalnych: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45.
b) 37 budynków mieszkalnych Partnerów projektu:
- Wspólnoty Mieszkaniowe: Biskupia nr 4, nr 6, nr 8, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 33, nr 34, Górka nr 11, nr 13A, nr 13B, Na Stoku nr 7 i 8/9, nr 10, nr 11/12, nr 12C, nr 12D, nr 38, nr 40A,B, nr 41, nr 41A, nr 42-42A, nr 45, Rogaczewskiego nr 44, Salwator nr 1/4, nr 9, Zaroślak nr 1, nr 4, nr 8, nr 10.

Podział kosztów w projekcie przedstawia się następująco:

  Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Wspólnoty Mieszkaniowe
Wartość całkowita projektu: 33 616 954,33 zł 5 346 810,00 zł 3 380 496,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 23 618 483,33 zł 4 347 000,00 zł 3 380 496,00 złł
Koszt niekwalifikowalny: 9 998 471,00 zł 999 810,00 zł 0,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 14 441 010,37 zł 3 628 280,03 zł 2 873 421,60 zł


Wskaźnik produktu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 104,60 ha
Wskaźnik rezultatu:
1. Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem – wartość docelowa 6 015 osób

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru.
Szczegółowe cele to:
• zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca ich prowadzenia, powstanie Dom Sąsiedzki oraz miejsce wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych,
• podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy J. Styp-Rekowskiego (dawna ulica M. Buczka 16),
• dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz matek z wózkami,
• zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia – poprzez przeprowadzenie działań społecznych w ramach Instrumentu Elastyczności,
• poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – wielorodzinnych poprzez remont elewacji, klatek schodowych oraz podwórek,
• poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory, stworzenie miejsc na zajęcia plenerowe, na odpoczynek i miejsce spotkań mieszkańców.

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym obszar Biskupiej Górki i Starego Chełmu objęty projektem wzmocni wykorzystanie swojego potencjału wynikającego z lokalizacji, tj. położenia w historycznej części dzielnicy, blisko zabytkowego centrum miasta. Obszar odzyska swoje walory estetyczne, a jednocześnie zachowa swoje dziedzictwo historyczne, zwiększy się poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działania rewitalizacyjne spowodują, iż obszar ten odzyska swoją atrakcyjność jako ogólnie dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gdańska oraz odwiedzających miasto turystów. Tereny zielone, odnowione zabytkowe kamienice, przebudowane i rozbudowane ulice, zachęcać będą do spacerów, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów.

Więcej informacji na stronie jednostki realizującej projekt: Biuro Rozwoju Gdańska

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020