Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

logo

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu:

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

Beneficjent: Gdańsk – miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.07.02.00-00-015/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Aneks 3 nr POIS.07.02.00-00-015/11-03 z dnia 26 października 2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 1 412 875 082,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 246 655 166,71 zł
Wydatki niekwalifikowalne:  166 219 915,29 zł

Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE:

1 059 656 891,70 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VII. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2011 r. – 2016 r.

 

Trasa Słowackiego, jako niezbędny element układu drogowego miasta, była uwzględniana w dotychczasowych dokumentach planistycznych Gdańska, powstających na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
W założeniach projektowych, Trasa Słowackiego o docelowej długości około 18 km,  miała być realizowana etapami. Pierwszym, zakończonym w 2004 r., była budowa odcinka tzw. leśnego (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Potokowej wraz z węzłem Matarnia).

Kolejny etap stanowi zrealizowany przez miasto Projekt pn. „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem Projektu było udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego, a zarazem funkcjonalnego dojazdu do Portów (Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Portu Morskiego Gdańsk) oraz terenów inwestycyjnych.

Efekty realizacji Projektu:
1. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
2. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.
3. Poprawa powiązań z krajowymi i międzynarodowym układem transportowym.

Przedmiotem kluczowego dla miasta przedsięwzięcia infrastrukturalnego była budowa i przebudowa odcinków trasy na długości około 10,41 km. Projekt został podzielony na cztery zadania:

 • Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych
 • Zadanie II – odcinek od ul. Potokowej do al. Rzeczypospolitej
 • Zadanie III – odcinek od al. gen. J. Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej
 • Zadanie IV – odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu
 Przebieg Trasy Słowackiego Źródło: DHV Polska Sp. z o.o.

Zadanie I - od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Zadanie  obejmowało:

 • przebudowę istniejącej jezdni ul. Słowackiego i budowę drugiej jezdni na odcinku od Portu Lotniczego Gdańsk do ul. Spadochroniarzy; na odcinku o długości 1,4 km droga przebiega po nowej trasie,
 • przebudowę przejazdu kolejowego ul. Nowa Słowackiego z linią kolejową nr 235 wraz z przebudową torów kolejowych,
 • budowę i przebudowę chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych (ścieżki o dł. ok. 3,0 km), budowę ekranów dźwiękochłonnych,
 • budowę infrastruktury technicznej m.in. w zakresie: odwodnienia, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę obiektów małej architektury i urządzenie zieleni.

 Zdjęcia z miejsca realizacji Zadania I - maj 2013 r.

Fot: BALTMEDIA Malwina Smętek
Długość: 2,77 km (droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu)
Termin realizacji: III 2011 - XI 2011
Wykonawca: WAKOZ Sp. z o.o.
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 11 marca 2011 r.
Koszt robót budowlanych: 31 526 850,42 zł

Zadanie II -  od ul. Potokowej do al. Rzeczypospolitej

Zadanie obejmowało:

 • budowę Trasy Nowa Słowackiego na odcinku od ul. Potokowej do al. Rzeczypospolitej,
 • budowę estakady nad al. Grunwaldzką o długości ok. 126 metrów,
 • budowę trzech tuneli dla pieszych w rejonie skrzyżowań Trasy Słowackiego z ulicami: Reymonta, Obywatelskiej i Kilińskiego,
 • budowę nowego wiaduktu nad torami PKP o długości 97,5 m,
 • przebudowę odcinków bocznych ulic,
 • budowę skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu ulic: Partyzantów – Nowa Słowackiego – Chrzanowskiego,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego.

 Zdjęcia z miejsca realizacji Zadania II - maj 2013 r.

Fot: BALTMEDIA Malwina Smętek
Długość: 3,12 km (droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu)
Termin realizacji: III 2011 - XII 2012
Wykonawca: Obrascon Huarte Lain S.A.
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 11 marca 2011 r.
Koszt robót budowlanych: 158 136 974,48 zł
 

 Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

Zadanie obejmowało:

 • budowę trasy od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej,
 • przebudowę skrzyżowania al. gen. J. Hallera z ul. Czarny Dwór na skrzyżowanie z wyspą centralną,
 • budowę wiaduktu nad ul. Kochanowskiego, terenami kolejowymi oraz ul. Pokoleń Lechii Gdańsk, przy stadionie PGE Arena Gdańsk (WD-1),
 • budowę węzła typu „harfa” w rejonie skrzyżowania Trasy z ul. Pokoleń Lechii Gdańsk,
 • budowę fragmentu ul. Pokoleń Lechii Gdańsk,
 • budowę przejścia dla pieszych pod trasą, łączącego teren stadionu PGE ARENA Gdańsk z ul. Uczniowską,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wiadukt przy stadionie PGE Arena Gdańsk, zrealizowany w ramach III zadania Trasy Słowackiego
w Gdańsku został uznany przez kapitułę konkursu Związku Mostowców RP za "Dzieło Mostowe Roku 2013" w kategorii „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie”. Wiadukt WD-1 jest czteroprzęsłową konstrukcją, składającą się z trzech przęseł belkowych i przęsła łukowego o rozpiętości 120 m. Innowacyjność obiektu polega na użyciu unikalnych, przeplecionych dźwigarów łukowych, które podkreślają lekkość konstrukcji. Pomiędzy łukami znajdują się poprzeczki z rury o mniejszej średnicy. Nagrodzony obiekt ma długość 261 metrów, jest iluminowany.  Stalowa konstrukcja łuku została wytworzona w Niemczech, a wygięta w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcia z miejsca realizacji Zadania III - maj 2013 r.

Fot: BALTMEDIA Malwina Smętek
Długość: 2,16 km (droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu)
Termin realizacji: VIII 2011 - XII 2012
Wykonawca: Budimex S.A.
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 04 sierpnia 2011 r.
Koszt robót budowlanych: 134 208 375,27 zł

Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu

Odcinek stanowi kontynuację zadania III (w obrębie stadionu PGE ARENA Gdańsk w dzielnicy Gdańsk Letnica), a kończy się przed węzłem „Ku Ujściu”, zrealizowanym w ramach oddzielnego przedsięwzięcia – Trasy Sucharskiego.

Zadanie obejmowało:

 • budowę Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu,
 • budowę Węzła Marynarki Polskiej z budową dużego ronda w poziomie terenu o średnicy zewnętrznej 130 m (na Węźle jest 7 obiektów inżynierskich, w tym 2 wiadukty drogowe, wiadukt tramwajowy, 2 wiadukty techniczne dla instalacji położonych wzdłuż ulicy Marynarki Polskiej dla sieci podziemnej i 2 obiekty przeznaczone dla ruchu pieszo-rowerowego),
 • budowę obiektu inżynierskiego o długości całkowitej 2159 m, w tym Tunelu pod Martwą Wisłą o długości 1 377,5 m (tunel wykonywany metodą drążoną ma długość 1072,5 m),
 • budowę ścieżek rowerowych  o dł. ok. 1,3 km.

 Zdjęcia z miejsca realizacji Zadania IV - Oficjalne rozpoczęcie wiercenia pierwszej nitki tunelu – 29 maja 2013 r.

Fot: Wytwórnia Filmów KALINA Mateusz Jemioł, Tomasz Zasada

Zdjęcia z miejsca realizacji Zadania IV - Oficjalne zakończenie wiercenia drugiej nitki tunelu – 09 czerwca 2014 r.

Fot: Wytwórnia Filmów KALINA Mateusz Jemioł, Tomasz Zasada
Długość: 2,36 km (droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu)
Termin realizacji: X 2011 - IV 2016
Wykonawca: Konsorcjum OHL-PBG S.A. - PRG Metro; lider - Obrascon Huarte Lain S.A.
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 14 października 2011 r.
Koszt robót budowlanych: 880 763 187,43 zł

Tunel pod Martwą Wisłą

Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, zrealizowana w ramach zadania IV Trasy Słowackiego, to gigantyczne przedsięwzięcie. Jest to pierwszy w Polsce tunel wykonany metodą drążoną przy pomocą maszyny wiercącej TBM (Tunnel Boring Machine) w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych (grunty nawodnione). Obiekt jest nie tylko pierwszym podwodnym tunelem w kraju, ale także najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Maszyna do drążenia tunelu została wykonana w miejscowości Schwanau w Niemczech. Stamtąd, w częściach, drogą morską i lądową TBM przetransportowano do Gdańska. Tarcza wiercąca maszyny, której nadano imię pomorskiej księżniczki Damroki, ma średnicę 12,5 m, długość 91 m, masę całkowitą 2200 t. Obudowa tunelu wykonana jest z elementów prefabrykowanych.

Tunel składa się z dwóch korytarzy, z których każdy ma po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Nitki tunelu są połączone ze sobą za pomocą siedmiu mini tuneli będących drogami ewakuacyjnymi. W najniższym miejscu tunel przebiega prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły.

Wyloty z tunelu zlokalizowane są na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny" (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i "Dworzec Wiślany" (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły.

Wiercenie pierwszej, południowej nitki tunelu pod Martwą Wisłą (T2) rozpoczęto 29 maja 2013 r., a zakończono oficjalnie 30 listopada 2013 r. Drążenie rozpoczęło się po wschodniej stronie Martwej Wisły i po kilku miesiącach Damroka dotarła do zachodniego przyczółka tunelu.

2 marca 2014 r. rozpoczęto prace związane z drążeniem drugiej, północnej nitki tunelu (T1), a oficjalne zakończenie robót nastąpiło 9 czerwca 2014 r.

W roku 2015 wykonano prace związane z konstrukcją przejść poprzecznych (ewakuacyjnych), prowadzono roboty dotyczące konstrukcji jezdni wewnątrz obu rur tunelu, budowy kap chodnikowych i ścian odbojowych, prace przy budynkach technicznych oraz prace związane z wyposażaniem obiektu. W roku 2016 zakończono ostatecznie prace związane z wyposażeniem tunelu i Centrum Sterowania Ruchem oraz zagospodarowano teren wokół tunelu.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji umowy z Wykonawcą. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie  w dniu 18 kwietnia  2016 r. 23 kwietnia 2016 r. w ramach Dnia Otwartego tunelu pod Martwą Wisłą po raz pierwszy mieszkańcy i zainteresowani, tj. rowerzyści, biegacze i piesi mogli przejść pod lustrem Martwej Wisły.

W dniu 24 kwietnia 2016 roku tunel pod Martwą Wisłą został udostępniony do użytkowania kierowcom.

W tym samym roku tunel pod Martwą Wisłą otrzymał imię zmarłego metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego (decyzję podjęli radni Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2016 r.). Uroczystość z okazji nadania tunelowi imienia arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego odbyła się w piątek 16 września 2016 r. przed wjazdem do tunelu.

Tunel jest integralną częścią układu drogowego, który tworzy autostrada A1, Obwodnica Południowa Gdańska i Trasa Sucharskiego. Dzięki niemu wjeżdżający do Gdańska od strony Warszawy mogą ominąć zatłoczone Śródmieście.

Zdjęcia Tunelu od strony Węzła Ku Ujściu (fot. 1,2) oraz Węzła Marynarki Polskiej (fot. 3) – listopad 2014 r.

Fot: Wytwórnia Filmów KALINA Mateusz Jemioł, Tomasz Zasada

Zdjęcia Tunelu pod Martwą Wisłą – wrzesień 2015 r.

Tunel południowy – budowa ostatniego odcinka jezdni (widok w kierunku Węzła Ku Ujściu) Tunel północny - najniższy punkt ok. 35 m poniżej lustra Martwej Wisły (widok w kierunku Węzła Ku Ujściu) Pierwsze przejście poprzeczne pomiędzy tunelami (widok od strony tunelu północnego)
Tunel południowy – poziom jezdni i kanał techniczny Wjazd do tunelu od Trasy Sucharskiego Betoniarka w tunelu północnym
Fot: Dariusz Bernard

Korzyści z realizacji Projektu pn. „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego”:

 • zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • usprawnienie powiązania komunikacyjnego Obwodnicy Trójmiejskiej z Wrzeszczem, Oliwą, Zaspą, Przymorzem, Brzeźnem i Nowym Portem,
 • usprawnienie powiązania komunikacyjnego z Portem Lotniczym Gdańsk położonym w dzielnicy Rębiechowo,
 • usprawnienie powiązań komunikacyjnych osiedli Niedźwiednik i Morena oraz istniejących i planowanych osiedli mieszkaniowych na tzw. "górnym" tarasie z podstawowym układem drogowym Gdańska,
 • usprawnienie turystyczne ruchu komunikacyjnego na Pojezierze Kaszubskie,
 • stworzenie nowego połączenia drogowego przez Martwą Wisłę mającego niezwykle istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Gdańska

Instytucją Wdrażającą dla VII Priorytetu POIiŚ jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych:
http://www.cupt.gov.pl

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:  www.pois.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013