PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo to

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (reprezentowanym przez Pana Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora CUPT), a Gminą Miasta Gdańska (reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Dulkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A”. Aneks nr 1 do UoD podpisano 04.06.2020 r. Aneks nr 2 do UoD podpisano 25.07.2022 r.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.06.01.00-00-0018/16-00 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 25 lipca 2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 643 832 353,42 zł
Koszt kwalifikowalny: 389 008 606,54 zł
Koszt niekwalifikowalny: 254 823 746,88 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 324 900 584,68 zł
Poziom dofinansowania: 83,52% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2016 r. do 30.09.2023 r.
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Działanie:

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 listopad 2017 - 30 czerwiec 2023

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej(GPKM), mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska.

Dotychczas zrealizowano:

GPKM I - w 1996 rozpoczęto prace związane z I etapem GPKM (diagnoza stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w 5 lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). I etap GPKM zrealizowano przy wsparciu EBOR w latach 2002-2003. Dzięki temu zmodernizowano ponad 29 km torowisk i linii trakcji elektrycznej oraz przebudowano kilka ważnych skrzyżowań z liniami tramwajowymi. Na ten cel wydatkowano 22,5 mln zł. W tym okresie udało się również, kosztem 35,6 mln zł, zakupić na potrzeby komunikacji miejskiej 33 autobusy standardem i niezawodnością przewyższające dotychczas eksploatowany tabor oraz zmodernizowano 7 wagonów tramwajowych.

W ramach II etapu GPKM wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum miasta z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku ok. 19,9 km torowisk oraz urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej, zakupiono 28 sztuk autobusów oraz 3 szt. nowoczesnych tramwajów do obsługi węzła autobusowo – tramwajowego w dzielnicy Chełm. Nowe autobusy, zakupione w ramach projektu, zostały skierowane na linie dowozowe z osiedli położonych w dzielnicy Gdańsk Południe do pętli linii tramwajowej na Chełmie.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III był realizowany w ramach 3 projektów:

- GPKM etap III A - obejmował budowę nowej linii tramwajowej Chełm - Nowa Łódzka, przebudowę istniejących torów i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego oraz przebudowę zajezdni. Dzięki realizacji projektu powstała nowa sieć połączeń tramwajowych. Wzrósł też komfort podróżowania tramwajami, zachęcający do korzystania z tego środka komunikacji. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013,

- GPKM etap III B - obejmował budowę nowej linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo, przebiegającej od Pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego do przystanku PKM Brętowo i w ul. Bulońskiej, zakup taboru - 5 szt,, remont infrastruktury tramwajowej w ciagu ul Jana z Kolna oraz przebudowę Zajezdni Tramwajowej Wrzeszcz. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013,

- GPKM etap III C - obejmował budowę dojazdów do Pomorskiej Kolei Metropilitalnej oraz przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Każdy etap GPKM jest niezależny finansowo i funkcjonalnie. Zakres danego etapu jest ustalany adekwatnie do potrzeb transportowych występujących w momencie przygotowywania inwestycji oraz możliwości budżetowych miasta.

Projekt Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A realizowany jest na terenie Miasta Gdańska. Nowe linie tramwajowe są budowane w południowych dzielnicach: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Zmodernizowana linia tramwajowa stanowi dojazd do plaży w dzielnicy Stogi. Wiaty i tablice SIP będą montowane na wytypowanych przystankach na terenie całego miasta (w tym nowobudowanych).


Projekt obejmuje 6 zadań:

1) Budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej:
- budowa dwutorowej linii tramwajowej z infrastrukturą i przystankami od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ciągiem ul. Nowa Jabłoniowa – Nowa Warszawska z uwzględnieniem połączenia jej z planowaną linią tramwajową w ciągu ul. Nowej Politechnicznej oraz drogą rowerową w ul. Bulońskiej –2,7 km,
- budowa węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego przy ul. Nowej Jabłoniowej z uwzględnieniem perspektywicznej rozbudowy sieci tramwajowej w kierunku Al. Havla oraz tak zwanej Nowej Świętokrzyskiej wraz z parkingiem o (>0,5 ha), budynkiem obsługi i stacją prostownikową,
- budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej w klasie ulicy zbiorczej o przekroju jednej jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szer. 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i dwukierunkową drogą rowerową,
- budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej, uzbrojenia, urządzeń ochrony środowiska, małej architektury.

Na węźle integracyjnym powstaną bezpłatne P&R, B&R (167 miejsc parkingowych samochodowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe rowerowe) i budynek socjalny z ogólnodostępną płatną toaletą.

2) Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, obejmującą:
- przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża” (ok. 3,5 km linii dwutorowej),
- przebudowę  pętli – tramwajowo-autobusowej „Pasanil” (ok. 350m) i tramwajowej „Plaża Stogi” (ok. 450 m), z budową torów odstawczych i przystanków tramwajowych,
- przebudowę istniejącego układu drogowego (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi i budowę 1 płatnej toalety i 2 budynków socjalnych (na pętlach),
 - budowę bezpłatnego parkingu przesiadkowego dla samochodów osobowych (5 miejsc) i rowerów (20 miejsc) - przy pętli Pasanil.

3) Budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 – Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku (1,5 km), obejmującą budowę trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla, równolegle do ul. Warszawskiej wraz z przebudową istniejącego torowiska na włączeniu w Al. Vaclava Havla. Wzdłuż trasy przewiduje się budowę przystanków (w ciągu ul. Havla, na wysokości ul. Łódzkiej, ul. Piotrkowskiej i ul. Unruga), małą architekturę.

4) Zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego (19 szt.),
5) Nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.),
6) Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska (84 szt.)

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdańska poprzez budowę i modernizację linii tramwajowych oraz zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru tramwajowego, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności, bezpieczeństwa. Szczegółowe cele to:

 • poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego,
 • zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego w odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego,
 • zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko/klimat,
 • zwiększenie komfortu podróży,
 • zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej lub stałej),
 • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego,
 • zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 • zwiększenie dostępności transportowej Gdańska.

Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i kraju poprzez poprawy warunków i jakości życia mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej oraz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza dzięki zwiększeniu atrakcyjności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.
Efektem będzie zmodernizowana i nowa infrastruktura transportu publicznego oraz nowoczesny, energooszczędny i ekologiczny tabor, który podniesie jakość transportu zbiorowego w Gdańsku.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej: 19 szt.
 2. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 066 os.
 3. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 7,5 km.
 4. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 5. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 6. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 172  
 7. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” - 2 szt.
 8. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” -  42 szt.
 9. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”- 11 szt.

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska Partner - Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 470 033 353,42 zł 173 799 000,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 247 708 606,54 zł 141 300 000,00 zł
Koszt niekwalifikowalny: 222 324 746,88 zł 32 499 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 206 886 607,95 zł 118 013 976,73 zł

 

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych:
Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl
Formularz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: www.miir.gov.pl
Adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Opis projektu wraz z dokumentacją fotograficzną projektu znajduje się również na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
Nowa Bulońska - linia tramwajowa
Linia tramwajowa Stogi
Linia tramwajowa Nowa Warszawska
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska 
Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020