Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

x

31 sierpnia 2015 r., na dzień przed uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ruszyła nowa linia tramwajowa z Siedlec na Piecki Migowo do przystanku PKM "Brętowo", wraz z odnogą wzdłuż ul. Bulońskiej. W dniu 6 września 2015 r. na pętli Siedlce zorganizowano Festyn Komunikacyjny z okazji zakończenia inwestycji.

 

Festyn Komunikacyjny. Zdjęcia: Dagmara Kleczewska


Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej już od roku 2003, kiedy to ruszyły prace związane z I etapem przedsięwzięcia (diagnostyka stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w 5 lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). W ramach II etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum Miasta z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku ok. 20 km torowisk oraz urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej. 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III A objął swoim zakresem wydłużenie linii tramwajowej z dzielnicy Chełm do nowej pętli tramwajowej na skrzyżowaniu al. Havla i ul. Świętokrzyskiej w dzielnicy Gdańsk Południe, modernizację 12 odcinków istniejących torowisk, o łącznej długości 12,06 km, budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych zasilających trakcję tramwajową, przebudowę zajezdni tramwajowej Wrzeszcz oraz zakup taboru tramwajowego – 35 nowoczesnych składów tramwajowych firmy PESA. W ramach projektu został również wybudowany na pętli Świętokrzyska parking samochodowy „park & ride” na ok. 200 pojazdów oraz parking rowerowy „bike & ride” na ok. 270 pojazdów.

W dniu 09.06.2014 r. w Gdańsku została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-030/13-00 Projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III B” POIS.07.03.00-00-030/13 w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.07.03.00-00-030/13-00 z dnia 09 czerwca 2014 r.
Aneks nr 3 POIS.07.03.00-00-030/13-03 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Całkowita wartość Projektu: Końcowy Harmonogram Realizacji Projektu z dnia 25.01.2016 r.

222 365 926,47 zł

Wydatki kwalifikowalne: 189 337 218,19 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 33 028 708,28 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 151 469 774,54 zł
Poziom dofinansowania: do 80% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków 03.01.2011 - 31.12.2015
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VII Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.2011 r. - 12.2015 r.


Efekty realizacji projektu:

Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem, służącym poprawie dostępności i jakości transportu publicznego w Gdańsku. Najważniejszym elementem projektu była budowa nowej linii tramwajowej Siedlce – przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo z odgałęzieniem w ul. Bulońską.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów komunikacji publicznej funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku.
Budowa linii tramwajowej umożliwi zapewnienie szybkiego transportu szynowego dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta.

Zakres Projektu:

Początek nowej linii znajduje się w miejscu istniejącej pętli Siedlce. W tym miejscu powstał węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy z miejscami postojowymi dla taksówek i parkingami dla rowerów i samochodów.
Nowa dwutorowa linia tramwajowa przecina skrzyżowanie ulic Kartuskiej i Łostowickiej, a następnie biegnie wzdłuż ulic Nowolipie, Franciszka Rakoczego i Potokowej do węzła integracyjnego tramwajowo-kolejowego przy nowo powstałym przystanku kolejowym Brętowo. Długość odcinka: 3 691,5 m torów podwójnych.
Przystanek integracyjny autobusowo – tramwajowy powstał także na wysokości ul. Warneńskiej.
Odnoga nowej linii tramwajowej skręca z ul. F. Rakoczego w ul. Bulońską. Tory zostały poprowadzone wzdłuż ul. Bulońskiej, gdzie na jej końcu (przed skrzyżowaniem z ul. Myśliwską) zaprojektowano rozjazd krzyżowy. Długość odcinka: 569,6 m torów podwójnych.
W ramach zadań 1.1. oraz 1.2., w związku z budową linii tramwajowej dostosowano układ drogowy poprzez niezbędną przebudowę istniejących ulic wraz z odpowiednią przebudową skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych, a także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów oraz naprawę nawierzchni wzdłóż całej linii tramwajowej. Powyższe działania wynikały przede wszystkim z wymogów adaptacji istniejącej infrastruktury do stanu po wybudowaniu linii tramwajowej, w tym korekty zagospodarowania terenu i usunięcie kolizji naziemnych i podziemnych. Budowa linii tramwajowej spowodowała konieczność zmian przebiegu ścieżek rowerowych (głównie w rejonie skrzyżowań drogowo-tramwajowych), a w konsekwencji również korektę usytuowania chodników (przebudowa). Wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie węzła integracyjnego „Siedlce” miało na celu umożliwienie pozostawienia samochodów i dalszą jazdę do centrum miasta tramwajem. Miejsca postojowe dla rowerów pozwoliły zwiększyć zakres komunikacji łączonej (rower – tramwaj).
W ramach GPKM etap III B, w 2011 roku przeprowadzono remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna na długości 2,018 km (Zadanie 2).
Ponadto, w ramach GPKM etap III B zakupiono 5 sztuk tramwajów dwukierunkowych do obsługi nowej linii tramwajowej (Zadanie 3), które dostosowane są do kursowania po terenie o wysokim nachyleniu. 30 grudnia 2015 roku podpisano Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, rozszerzający zakres rzeczowy Projektu o Zadanie 4 -  przebudowa Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz - etap II. W ramach tego zadania wykonano: wydłużenie torów nr 17,18,19 zgodnie z założeniami projektu docelowego, wykonanie torów połączonych „małym ringiem”, wykonanie toru komunikacyjnego tzw. „dużego ringu”, wykonanie torów połączonych „dużym ringiem” oraz wykonanie połączeń do „dużego ringu od torów nr 11,12 oraz toru nr 13. Łączniewybudowano 0,774 km toru pojedynczego.

W trakcie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B przeprowadzono szereg spotkań i konsultacji ze środowiskami osób niepełnosprawnych. W celu ujednolicenia rozwiązań projektowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym po przystankach tramwajowych na terenie miasta Gdańska, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 755/2015 wprowadzono wytyczne w zakresie projektowania przystanków tramwajowych na terenie miasta. Spowodowały one m.in. obowiązek zastosowania na peronach płytek prowadzących dla osób niepełnosprawnych oraz żółtej kolorystyki ostrzegającej, lepiej widocznej dla osób niewidzących.

W ramach łączenia różnych środków transportu, w Projekcie GPKM III B zrealizowano:
- wspólny pas autobusowo – tramwajowy,
- wspólny peron tramwajowo – kolejowy,
- węzeł integracyjny, umożliwiający przesiadanie się w systemie „door to door” z tramwaju do autobusu.

Koszty Projektu:

1. Beneficjent Projektu Gmina Miasta Gdańska 158 828 853,64 PLN:
a/ budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):
Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM: 112 267 317,61 PLN,
Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej: 22 413 609,74 PLN,
b/ remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (realizacja 04.2011-08.2011):
8 843 700,00 PLN,
c/ naprawa nawierzchni ulic powiązanych z budową linii tramwajowej Siedlce - PKM
w ramach GPKM - etap III B: 5 424 300,00 PLN,
d/ pozostałe koszty: opracowanie planów i projektów, zakup gruntów, koszty zarządzania, nadzór budowlany, promocja, roboty budowlane dodatkowe.

2. Partner Projektu Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.  63 537 072,83 PLN:
a/ zakup 5 sztuk dwukierunkowego taboru tramwajowego: 53 883 898,80 PLN,
b/ przebudowa Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz - etap II: 9 653 174,03 PLN.

  Gmina Miasta Gdańska Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Całkowita wartość projektu: 158 828 853,64 zł
63 537 072,83 zł
Wydatki kwalifikowalne: 137 721 399,78 zł 51 615 818,41 zł
Dofinansowanie (80% wyd. kwal.): 110 177 119,82 zł 41 292 654,72 zł

Rozliczanie Umowy o dofinansowanie Projektu:
Zakończono proces składania Wniosków Beneficjenta o Płatność, w celu rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymania środków unijnych z Funduszu Spójności. Projekt rozliczony finansowo.

Wydział prowadzący: Wydział Programów Rozwojowych UMG.
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl.

Przystanki nowej linii tramwajowej:

Odcinek Siedlce-PKM:

  1. Węzeł integracyjny Siedlce
  2. Piekarnicza
  3. Belgradzka
  4. Warneńska
  5. Kolumba
  6. Brętowo

Odcinek Rakoczego-Myśliwska:

  1. Budapesztańska
  2. Migowo

Wizualizacje GIK Sp. z o.o. - Pętla Siedlce 

 

Wizualizacje GIK Sp. z o.o. - Przystanek Warneńska

 

 

Zdjęcia z budowy: grudzień 2013 - mat. własne WPR UMG

 

pętla Siedlce Kartuska Nowolipie
Przystanek Warneńska Rakoczego - Bulońska Bulońska
Bulońska (2) ścieżka rowerowa Brętowo tabor
Zdjęcia z budowy: sierpień 2015 - mat. własne WPR UMG


Opis projektu wraz z dokumentacją fotograficzną projektu znajduje się również na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013