Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 29 maja 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (reprezentowanym przez  Pana Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego, a Gminą Miasta Gdańska (reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Dulkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Gmina Żukowo
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

Nr RPPM.09.01.01-22-0008/17 z dnia 29.05.2017 r.
Aneks nr 4 z dnia 1.06.2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 38 583 650,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 32 704 076,14 zł
Koszt niekwalifikowalny: 5 879 573,86 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 16 159 250,63 zł
Poziom dofinansowania projektu: 49,41% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 1.01.2014 r. do 31.12.2022 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9. Mobilność
Działanie: 9.01 Transport miejski
Poddziałanie: 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.06.2015 - 31.12.2022

Zakres projektu
Miejscem realizacji projektu jest bezpośrednie otoczenie dwóch przystanków kolejowych: Rębiechowo i Gdańsk – Osowa, przez które przebiegają linie kolejowe obsługiwane przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Przystanki te leżą w bliskim sąsiedztwie granicy Gdańska i gminy Żukowo.

W związku z utrzymującym się dużym zainteresowaniem korzystaniem z komunikacji kolejowej  zwiększono częstotliwość kursowania pociągów na tych trasach. Niestety utrudnieniem pozostaje nadal dotarcie do przystanków PKM, zwłaszcza tam, gdzie nie ma wystarczająco rozwiniętej sieci autobusowych linii dowozowych ani parkingów Park&Ride (Parkuj i jedź) i Bike&Ride (Zaparkuj rower i jedź).

Dzięki budowie dróg dojazdowych i parkingów przy węzłach Osowa i Rębiechowo powstanie sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych. Możliwe będzie pozostawienie samochodu i kontynuowanie podróży koleją w inne rejony miasta.

W ramach węzła „Rębiechowo” zaplanowano:
- parking przesiadkowy na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnienie, oświetlenie, stojaki dla rowerów, wykonanie monitoringu (zakres Gminy Miasta Gdańska) - zadanie zrealizowane,
- drogi dojazdowe: rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego (zakres Gminy Żukowo).

Parking jest zlokalizowany bezpośrednio w rejonie przystanku PKM "Rębiechowo”. Projektowany układ drogowy bezpośrednio graniczy z Gdańskiem i zlokalizowany jest w Rębiechowie oraz w miejscowości Czaple.

Planowany układ tras rowerowych (wraz z fragmentami przebudowywanych dróg) znajduje się w Rębiechowie, Leźnie, Lniskach, Chwaszczynie, Baninie, Pępowie.
Trasy rowerowe - razem ok: 25 880 m długości:
• Trasa nr 1: Rębiechowo – Lniska – ok. 7 550 m;
• Trasa nr 2: Rębiechowo – granica Banino / Pępowo – ok. 1 810 m;
• Trasa nr 3: Banino – Pępowo – ok. 2 900 m;
• Trasa nr 4: Rębiechowo – granica Miszewo / Małkowo – ok. 6 470 m;
• Trasa nr 5: Rębiechowo - Chwaszczyno - ok. 7 150 m.

Drogi dojazdowe:
- ul. Akacjowa - ok. 750 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu),
- ul. Słoneczna - ok. 2 400 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu),
- ul. Czaple (przedłużenie ul. Bysewskiej) - ok. 800 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu).

W ramach węzła „Gdańsk Osowa” powstanie:
- połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową (zadanie wykonane),
- przebudowany układ pętli autobusowej przy przystanku PKM Osowa,
- parkingi przy przystanku PKM Osowa.

Droga dojazdowa: odcinek od ul. Barniewickiej do ul. Letniskowej (przedłużenie ul. Biwakowej) o długości 174 m i ul. Letniskowa o długości 120 m;

Przebudowa pętli autobusowej:
• pojemność dla 3 linii kończących trasę
• przystanki (kierunkowy układ) dla linii przelotowych (169, 269),
• zaplecze socjalne dla kierowców GAiT, oraz
• zintegrowane we wiatach tablice SIP.

Parking na ok. 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (zadanie wykonane) i rowerów.

Cele projektu:
- wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Gdańska,
- zmniejszenie przeciążenia ruchem kołowym w centrum miasta i w rejonie węzłów integracyjnych,
- zwiększenie integracji podsystemów transportowych Miasta,
- poprawa stanu infrastruktury transportowej i komunikacyjnej
- poprawa stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gdańska,
- zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu,
- zwiększenie poziomu komfortu podróży pasażerów komunikacji zbiorowej,
- zwiększenie poziomu komfortu podróży,
- skrócenie czasu podróży,
- uatrakcyjnienie oferty przewozowej.

Planowane efekty realizacji projektu:
- zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,
- polepszenie połączenia komunikacyjnego poszczególnych dzielnic Gdańska,
- rozpowszechnienie systemu „Kiss & Ride” oraz Bike & Ride,
- poprawa regularności kursowania środków komunikacji zbiorowej,
- poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia,
- poprawienie sprawności funkcjonowania układu transportowo-ulicznego Gdańska,
- poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie poziomu jego degradacji powodowanej przez pojazdy zmotoryzowane.

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Gmina Miasta Gdańska Partner - Gmina Żukowo
Wartość całkowita projektu: 14 287 706,49 zł
24 295 943,51 zł
Koszt kwalifikowalny: 14 235 948,09 zł 18 468 128,05 zł
Koszt niekwalifikowalny: 51 758,40 zł 5 827 815,46 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE 7 237 032,55 zł 8 922 218,08 zł

 

Opis projektu wraz z dokumentacją fotograficzną projektu znajduje się również na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
Budowa Węzła Integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi
Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi

____________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020