• Start
  • Wiadomości
  • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

23.03.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo

Projekt partnerski pn.: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa o dofinansowanie podpisana 25 maja 2011 r.

Realizacja projektu zrewolucjonizowała poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej. Sercem systemu jest połączony z centrami sterowania centralny komputer, który zarządza sygnalizacją świetlną i reguluje ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

Systemem został objęty tzw. główny ciąg drogowy od granicy Gdyni z Rumią do Świętego Wojciecha w Gdańsku. W samym Gdańsku komputer steruje ruchem na ul. Podmiejskiej, Podwalu Przedmiejskim, Armii Krajowej, 3 Maja, Hucisku, Jana z Kolna, Marynarki Polskiej, Słowackiego, Hallera, Klinicznej, Kościuszki i Starym Rynku Oliwskim.

TRISTAR może generować tzw. "inteligentną zieloną falę", czyli tak regulować dopuszczalną prędkość pojazdów, aby zapewnić ich płynny przejazd.

System kontroluje również parkingi (tablice świetlne kierują nas tam, gdzie znajdziemy wolne miejsce) oraz informuje, na specjalnych wyświetlaczach przystankowych, o ewentualnym opóźnieniu autobusu czy tramwaju.

Wprowadzenie systemu pozwoliło na zarządzanie ruchem miejskim z użyciem najnowszych technologii i zwiększenie przepustowości dróg w Gdańsku, Sopocie i Gdyni o ok 20-30 proc. W analizie ruchu drogowego biorą udział: specjalnie zaprojektowana sygnalizacja świetlna, czujniki w jezdni, komputery w pojazdach komunikacji miejskiej, urządzenia nadawczo-odbiorcze, kamery, fotoradary i fotorejestratory oraz tablice o zmiennej treści. Całość koordynuje zespół pracujący w centrum zarządzania ruchem drogowym.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partnerzy: Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Sopotu
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25 maja 2011 r.
Aneks nr 4 POIS.08.03.00-00-004/10-04 z dnia 6 listopada 2015 r.

Umowa Partnerska z dnia 30.08.2010 r.
Aneks nr 4 do Umowy Partnerskiej z dnia 05.04.2016 r.

Całkowita wartość Projektu: 158 923 430,87 zł w tym Gdańsk: 84 183 567,56 zł
Wydatki kwalifikowalne: 158 195 512,36 zł w tym Gdańsk: 83 653 846,95 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 727 918,51 zł w tym Gdańsk: 529 720,61 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 134 466 185,36 zł w tym Gdańsk: 71 105 769,84 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Planowany okres realizacji rzeczowej projektu: 08.01.2007 r. - 31.12.2015 r.

Cel projektu:

Celem projektu było skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawy warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego.

Cele jakościowe zastosowania Systemu TRISTAR wdrażanego w Trójmieście to:

  1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej;
  3. zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic;
  4. monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego;
  5. bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu;
  6. sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym;
  7. usprawnienie przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu transportu kierowcom i podróżnym.

Zakres projektu:

Budowa systemu zarządzania i sterowania ruchem opartego o rozbudowę infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także budowę dwóch współpracujących ze sobą Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem - jednego w Gdyni, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdyni oraz drugiego w Gdańsku, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdańska i Sopotu.

W obrębie Systemu TRISTAR zastosowano podsystemy funkcjonalne w zakresie sterowania ruchem z priorytetami dla pojazdów transportu zbiorowego i wykrywaniem incydentów, pomiarów ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem (rejestracja przejazdu na czerwonym świetle, rejestracja przekroczeń prędkości, identyfikacja pojazdów), zarządzania transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, współpraca z systemem sterowania ruchem), planowania ruchu.

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku.

Siedziba Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku znajduje się w przebudowanym i zmodernizowanym budynku przy ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku- Wrzeszczu. Roboty budowlane związane z przebudową wykonała firma Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. W dniu 26 marca 2012 zgłoszono budynek do odbioru i po przeprowadzeniu czynności odbiorowych w dniu 18 kwietnia 2012 r. budynek został przekazany do użytkowania Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku (obecnie Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni)

W ramach przebudowy obiektu przygotowano pomieszczenia związane bezpośrednio
z obsługą i działaniem systemu TRISTAR wraz z Centralą Ruchu ZTM- wykorzystującą TRISTAR w zakresie nadzoru transportu zbiorowego a także pomieszczenia dla Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, których modernizacja sfinansowana została w całości ze środków własnych Gminy. Umieszczenie poszczególnych służb w bezpośrednim kontakcie umożliwi bezzwłoczne podejmowanie decyzji w zakresie organizacji i sterowania ruchem.Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych.

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac znajduje się w części „Galeria”.

Budowa Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
Wykonawca Systemu - firma Qumak S.A.
Nadzór inwestorski - Grontmij Polska Sp. z o.o.
Okres realizacji robót wykonawcy systemu: 20.02.2012 r. / 30.11.2014 r.

Koszt całkowity Projektu to: 158 923 430,87 zł, w tym 158 240 965,07 zł stanowią wydatki kwalifikowalne, tj. podlegające dofinansowaniu na poziomie 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (134 504 820,30 zł).

Podział wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania:

  Gdańsk Gdynia Sopot
Wydatki kwalifikowalne:
83 683 832,21 zł
67 376 535,43 zł 7 180 597,43 zł
Dofinansowanie: 71 131 257,38 zł 57 270 055,11 zł 6 103 507,81 zł

Do Systemu włączonych zostało 165 trójmiejskich skrzyżowań (Gdańsk: 78, Sopot: 14, Gdynia: 73) tworząc sprawnie funkcjonującą sieć.

TRISTAR w liczbach:
- zużyto 500 km kabli;
- długość nowo położonej kanalizacji teletechnicznej to prawie 137 km;
- długość światłowodów to 147,8 km;
- zamontowano 2226 sygnalizatorów ulicznych, świetlnych i dźwiękowych;
- 745 pojazdów transportu zbiorowego wyposażono w komputery pokładowe z GPS i radiowe nadajniki priorytetów;
- 79 kamer nadzoru wizyjnego;
- 13 stacji meteorologicznych;
- 15 tablic informacji parkingowej i 32 znaki informacji parkingowej;
- 23 rejestratory przekroczenia prędkości;
- 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle;
- 22 terminale informacji pasażerskiej;
- 18 tablic i 8 znaków zmiennej treści;
- 73 tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej;
- 679 masztów;
- 242 konstrukcje wysięgnikowe.

Oficjalna inauguracja działania Systemu TRISTAR odbyła się 19 listopada 2015 r.
Uruchomiono również system informacji medialnej, który za pośrednictwem portali internetowych ułatwi poruszanie się po Trójmieście.

www.tristar.gdynia.pl, www.tristar.gdansk.pl, www.tristar.sopot.pl

Fotorelacja z prac prowadzonych na terenie Miasta Gdańska znajduje się w części „Galeria”.

Galeria:

CENTRUM ZARZADZANIA I STEROWANIA RUCHEM W GDAŃSKU.

Rozpoczęcie prac... październik 2011 roku.

Widok budynku z zewnątrz przed...
i po rozpoczęciu prac budowlnaych.


Wnętrze w czasie trwającej
przebudowy.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

 

Postęp prac... styczeń 2012 roku.

Prace wewnątrz-
pomieszczenia biurowe
i sala operatorska.

Prace z zewnątrz...
wykończenie elewacji
budynku.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

Obiekt oddany do użytkowania… kwiecień - maj 2012 roku.

Powyżej -odnowiona elewacja budynku.

Z prawej - sala operatorska.

Poniżej - pomieszczenia biurowe.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku

 

 

Adaptacja pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku w ramach Etapu I.

Fot. Wydział Programów Rozwojowych

Urząd Miejski w Gdańsku

Fot. Qumak S.A.- Wykonawca systemu.
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM TRISTAR

 

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Fot. Qumak S.A. - Wykonawca systemu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013