Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

29.12.2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie
Jednostki Realizujące Projekt:

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Umowa o dofinansowanie:

nr UDA.RPPM.03.02.01-00-0008/10-00 z dnia 12 listopada 2010 r.
Aneks nr 4 UDA.RPPM.03.02.01-00-011/10-04 z dnia 1 września 2015 r.

Całkowita wartość Projektu: 44 378 635,20 zł
Wydatki kwalifikowalne: 26 716 108,25 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 17 662 526,95 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 18 701 275,75 zł
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: styczeń 2007 – październik 2015
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: październik 2008 - wrzesień 2015

 

Projekt „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku” obejmował:

1. Remont kapitalny 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej, w tym:

- remont elementów konstrukcyjnych poszczególnych budynków: fundamentów, ścian nośnych, stropów, więźby dachowej;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont lub wymianę pokrycia dachowego,

- wykonacie izolacji termicznej ścian, podłóg i dachów,

- wymianę instalacji technicznych w budynkach, w tym likwidację pieców i wyposażenie budynków w ogrzewanie gazowe.

2. Remont przestrzeni półpublicznej - wnętrz kwartałów będących własnością miasta Gdańska – w obrębie ul. Starowiejskiej, Sielskiej , Ks. A. Michty, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej. Zakres prac obejmował:

- likwidację zabudowy tymczasowej i gospodarczej oraz dwóch budynków mieszkalnych;

- wyznaczenie miejsc zbiórki i segregacji odpadów;

- urządzenie małej architektury i zieleni;

- budowę: ciągów pieszo-jezdnych, ogródka dziecięcego ogrodzonego wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, instalacji domofonowych, oświetlenia parkowego, 164 miejsc parkingowych, wjazdu samochodowego, kanalizacji wraz z urządzeniami technicznymi;

- montaż wiaty rowerowej i stojaków na rowery.

Autor zdjęć: WUiA

 

3. Przebudowę i modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelni Małego Domu Otwartego (MDO) i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29, w tym:

- budowę nowych ścianek działowych;

- budowę nowych przewodów wentylacyjnych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymianę instalacji wewnętrznej;

- wykonanie tynków wewnętrznych wraz ich malowaniem;

wykonanie podłóg i podsadzek;

- zakup wyposażenia.

4. Adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy – „Dom Otwarty”. Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmował:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej;

- wymianę stropów wraz wykonaniem podłóg i posadzek;

- wymianę klatki schodowej na żelbetową;

- likwidację barier architektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych;

- wykonanie nowych przewodów kominowych;

- adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do działań społecznych;

- obniżenie poziomu posadzki w piwnicy;

- wykonanie tynków wewnętrznych;

- remont konserwatorski zabytkowej ceglanej elewacji;

- zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku.

Autor zdjęć: WUiA

 

5. Przebudowę, budowę i modernizację odcinków ulic wraz z infrastrukturą podziemną. Zakres prac przewidywał:

- przebudowę ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Ks. Antoniego Michny, Sucha, Rybitwy;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- remont instalacji wodociągowej;

- wymianę oświetlenie ulicznego;

- budowę nowych nawierzchni i chodników;

- budowę przedogródków;

- pielęgnację istniejącej zieleni.

Autor zdjęć: WUiA

 

Projekt zakładał również przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz ograniczenie patologii i zagrożeń społecznych. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. „Od ulicy do EURO 2012!” działanie realizowane w latach 2012-2015 przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie obejmowało przeprowadzenie następujących 10 zadań tematycznych:

- poradnictwo psychologiczne;

- konsultacje z doradcą zawodowym;

- konsultacje z pracownikiem socjalnym

- konsultacje z doradcą finansowym;

- konsultacje z doradcą prawnym;

- zajęcia piłkarskie;

- zajęcia taneczne – m.in. Hip-Hop, Break Dance, Taniec Towarzyski;

- działania animacyjne - średnio jeden event miesięcznie;

- asystowanie rodzinom.

2. Let’s Art. działanie realizowane przez CSW „Łaźnia” w latach 2012-2015. W ramach działania zrealizowano 1 zadanie tematyczne obejmujące cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych: m.in. warsztaty tańca współczesnego/warsztaty aktorsko-taneczne, dźwiękowe, malarstwa i rysunku/kostiuimowo-scenograficzne/literacko-rysunkowo-decoupagowe oraz warsztaty fotograficzne.

3. „NUDO – warsztaty lingwistycznotaneczne” działanie zrealizowane przez MOPR w Gdańsku w latach 2011-2013. W ramach działania zrealizowano 4 następujące zadania:

- zajęcia z języka obcego;

- warsztaty tańca;

- warsztaty teatralne;

- warsztaty nauki chodzenia na szczudłach.

4. Klub Aktywnych Kobiet – działanie realizowane w roku 2010 przez Urząd Miejski w Gdańsku, w latach 2011-2013 przez MOPR. W ramach działania zrealizowano 6 następujących zadań w latach 2010-2011:

- zajęcia gimnastyki dla Pań;

- szkolenia florystyczne;

- profilaktyka zdrowotna;

- trening antystresowy;

- warsztaty biżuterii, zdobnictwa i wystroju wnętrz, w tym wykład Spółdzielni Socjalnej "50+" zorganizowany w 2011 r.;

- usługi fryzjersko-kosmetyczne, w tym wykład i zajęcia praktyczne z dermatologiem zorganizowane w 2011 r.;

Natomiast w latach 2012-2013 zorganizowano następujące warsztaty:

- malowanie i wystrój wnętrz;

- profilaktyka zdrowotna;

- warsztaty kulinarne;

- zdobnictwo metodą decoupage;

- zajęcia gimnastyki dla Pań;

- usługi fryzjersko-kosmetyczne, w tym „3 FLOS” zajęcia wyrobu kosmetyków.

5. Szkolenie językowe w latach 2012- 2015 Urząd Miejski w Gdańsku przeprowadził 1 zadanie – naukę języka angielskiego dla mieszkańców dzielnicy.

 

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

 

  Gmina Miasta Gdańska Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie
Wartość całkowita projektu:
42 854 880,21 zł
1 523 754,99 zł
Wydatki kwalifikowalne:
25 192 353,26 zł 1 523 754,99 zł
Dofinansowanie (70% wyd. kwalifikowalnych):
17 634 647,26 zł 1 066 628,49 zł

 

Kontakt:

Anna Konopka

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Rewitalizacji

Tel. (058) 323 64 32

E-mail anna.konopka@gdansk.gda.pl


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013