Rewitalizacja Dolnego Miasta

07.01.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi,
Klub Wodny „Gdańskie Lwy”,
Wspólnoty Mieszkaniowe: Dolna 4, Łąkowa 5, Łąkowa 6, Łąkowa 10, Łąkowa 12, Łąkowa 16, Łąkowa 27, Łąkowa 29, Łąkowa 31, Łąkowa 32/33, Łąkowa 34, Wróbla 1/10A, Wróbla 1/10BC, Wróbla 11/12.

Jednostki Realizujące Projekt:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia",
Gdańskie Nieruchomości (dawniej Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych),
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (dawniej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku)

Umowa o dofinansowanie:

nr UDA.RPPM.03.02.01-00-010/10-00 z dnia 14 stycznia 2011 r.
Aneks nr 6 UDA.RPPM.03.02.01-00-010/10-06 z dnia 15 października 2015 r.

Całkowita wartość Projektu: 34 569 376,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 34 541 851,53 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 27 524,51 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 24 179 296,04 zł
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: styczeń 2007 – październik 2015
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: maj 2008 - wrzesień 2015

 

 

Dolne Miasto, zamieszkałe jest przez 5 868 osób i zajmujące powierzchnię 61,8 ha, położone jest w odległości 10-15 min. pieszo od ul. Długiej. Jednym z najpoważniejszych problemów dzielnicy był zły stan infrastruktury podziemnej, przestrzeni publicznych, zabudowy czy też nawierzchni ulic. Szczególnie zły był stan kanalizacji deszczowej.

Oprócz infrastruktury problemem dzielnicy była trudna sytuacja społeczno – ekonomiczna. Widoczne są stale pogarszające się wskaźniki dotyczące bezrobocia i poziomu ubóstwa społeczności lokalnej. Sytuacja ta sprzyja powstawaniu patologii społecznych, przede wszystkim przejawiających się uzależnieniami i przemocą w rodzinie, co skutkuje uznaniem Dolnego Miasta za obszar o niskiej atrakcyjności mieszkalnej, turystycznej i inwestycyjnej.

Dlatego też Miasto Gdańsk przygotowało program rewitalizacji dzielnicy, który obejmuje zarówno projekty społeczne jak i inwestycyjne. Programy społeczne prowadzone są przede wszystkim przez wyłonionych w konkursach partnerów i obejmują m. in.:
- Świetlica Ucznia - placówka pozalekcyjna dla uczniów szkół podstawowych, realizowany przez Caritas,
- Okienko przedszkolne – placówka dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- Klub Młodzieży - skierowany do ludzi młodych,
- Poradnia dla Rodziców - przeznaczony dla osób dorosłych, zwłaszcza rodziców z problemami wychowawczymi,
- Klub seniora - miejsce integracji osób starszych,
- Młodzieżowa Drużyna smoczych Łodzi - zajęcia sportowe dla ludzi młodych,
- Dotyk Sztuki - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłaniane co roku w konkursie małych grantów (m. in. zajęcia sportowe Capoeira, cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia z tenisa stołowego i kajakarstwa dla dzieci i młodzieży, spotkania plenerowe dla seniorów Dolnego Miasta).

Ogółem realizowano 46 przedsięwzięć społecznych na łączną kwotę 5 106 639,46 zł.

W ramach projektów inwestycyjnych jako pierwsze zadanie wykonano adaptację i wyposażenie w niezbędne sprzęty, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 w Gdańsku. Przeznaczono je na zaplecze dla prowadzonych już od 2010 r. działań społecznych. Przeniosła się tu m.in. Świetlica Ucznia działająca wcześniej przy ul. Dolnej 4. Urządzono tam salę komputerową oraz pomieszczenia wielofunkcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych i  kulturalnych. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizatorem tych działań jest Partner Projektu Rewitalizacji – Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł 1 711 775,01 zł.

Zdjęcia budynku przy ul. Dobrej 8 w Gdańsku - stan przed i po zakończeniu realizacji

Budynek przy ul. Dobrej 8 przed rewitalizacją
Budynek przy ul. Dobrej 8 przed rewitalizacją
Fot. WUiA
Remont budynku przy ul. Dobrej 8
Remont budynku przy ul. Dobrej 8
Fot. WUiA
Budynek przy ul. Dobrej 8 po rewitalizacji
Budynek przy ul. Dobrej 8 po rewitalizacji
Fot. WUiA
Plac zabaw przy ul. Dobrej 8
Plac zabaw przy ul. Dobrej 8
Fot. WUiA
Świetlica w budynku przy ul. Dobrej 8
Świetlica w budynku przy ul. Dobrej 8
Fot. WUiA
Sala komputerowa w budynku przy ul. Dobrej 8
Sala komputerowa w budynku przy ul. Dobrej 8
Fot. WUiA

Na potrzeby poprawy bazy lokalowej dla działań społecznych został także w części zmodernizowany budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1. Przystosowano budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wyposażenie w windę dla niepełnosprawnych, pochylnię oraz toalety), przeprowadzono remont pomieszczeń sali kinowej, sal edukacyjnych, pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego, wykonano renowację elewacji oraz wejścia głównego od strony ul. Śluza, wykonano nowe posadzki, wydzielono strefy ogniochronnie i wyposażono w niezbędne systemy przeciwpożarowe. Koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł 3 314 473,14 zł.

Zdjęcia Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" - stan przed i po zakończeniu realizacji

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przed modernizacją
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przed modernizacją
Fot. WUiA
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po modernizacji
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po modernizacji
Fot. WUiA


Spośród zadań inwestycyjnych najważniejszym była przebudowa przestrzeni publicznych i infrastruktury podziemnej w obrębie pasów drogowych ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Nastąpiła reorganizacja ruchu połączona z wymianą nawierzchni jezdni i chodników. W obrębie północnego pasa ul. Łąkowej został utworzony ciąg pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi, podczas gdy główny ruch samochodowy został skierowany na część południową ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych zakładów przemysłowych. Zmodernizowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona została kanalizacja deszczowa, powstał aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Przywrócono też środkowy pas zieleni w ul. Łąkowej i ul. Wróblej. Odtworzona została wspaniała aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, w którą wkomponowana została mała architektura. Należy dodać, że w jezdni pn. zachowane zostało torowisko tramwajowe, np. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru. Remont objął 1,69 km ulic.

Ten sam wykonawca zrealizował kolejne zadanie inwestycyjne polegające na częściowych remontach budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. Remonty polegały na założeniu izolacji, wzmocnieniu fundamentów i uporządkowaniu części wejściowych do budynków. Wspólnoty, jako partnerzy projektu wnoszą wkład własny w wysokości 30% kosztów (70% kosztów to środki europejskie) czyli 318 984,70 zł.

Zdjęcia budynków przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - stan przed i po zakończeniu realizacji

Ulica Łąkowa przed przebudową
Ulica Łąkowa przed przebudową
Fot. WUiA
Ulica Łąkowa po przebudowie
Ulica Łąkowa po przebudowie
Fot. WUiA
Ulica Łąkowa przed przebudową
Ulica Łąkowa przed przebudową
Fot. WUiA
Przebudowa ulicy Łąkowej
Przebudowa ulicy Łąkowej
Fot. WUiA
Ulica Łąkowa po przebudowie
Ulica Łąkowa po przebudowie
 
Przebudowa ulicy Łąkowej
Przebudowa ulicy Łąkowej
Fot. WUiA

W sumie całkowity koszt przebudowy dróg i budynków mieszkalnych w ramach tego zadania wyniósł: 23 877 297,42zł.

Ogólny koszt programu Rewitalizacja Dolnego Miasta to 34 569 376,00 zł, z czego: dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP to 24 179 296,04 zł (70,00%), środki Miasta Gdańsk to 9 559 738,08 zł , zaś środki Partnerów to 830 341,88 zł.

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Wartość całkowita projektu: Wydatki kwalifikowalne: Dofinansowanie (70% wyd. kwalifikowalnych):
Gmina Miasta Gdańska 32 026 892,16 zł
31 999 367,65 zł 22 399 557,55 zł
Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1 238 877,21 zł 1 238 877,21 zł 867 214,04 zł
Klub Wodny „Gdańskie Lwy” 179 292,25 zł 179 292,25 zł 125 504,58 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Dolna 4 125 348,98 zł 125 348,98 zł 87 744,28 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 5 123 088,38 zł 123 088,38 zł 86 161,86 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 6 61 667,64 zł 61 667,64 zł 43 167,60 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 10
82 854,24 zł 82 854,24 zł 57 997,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 12
65 591,49 zł 65 591,49 zł 45 914,04 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 16
130 104,06 zł 130 104,06 zł 91 072,84 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 27
101 213,49 zł 101 213,49 zł 70 849,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 29
52 613,49 zł 52 613,49 zł 36 829,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 31
64 493,49 zł 64 493,49 zł 45 145,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 32/33
69 624,06 zł 69 624,06 zł 48 736,84 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 34
58 824,06 zł 58 824,06 zł 41 176,84 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wróbla 1/10A 58 013,49 zł 58 013,49 zł 40 609,44 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Wróbla 1/10BC 77 184,06 zł 77 184,06 zł 54 028,84
Wspólnota Mieszkaniowa Wróbla 11/12 53 693,49 zł 53 693,49 zł 37 585,44 zł
RAZEM: 34 569 376,00 zł 34 541 851,53 zł 24 179 296,04 zł

 

Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" został zgłoszony do unijnego konkursu "REGIOSTARS 2016" i zwyciężył w kategorii 4 CITYSTAR - Zrównoważony rozwój miast.
Więcej informacji na ten temat na stronie Komisji Europejskiej

 


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013