Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

05.09.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Podpisano Aneksy do umowy o dofinansowanie Projektu:

 • W dniu 30 maja 2019 r. Aneks nr 1 - zwiększając wartość całkowitą projektu oraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 426/44/19 z dnia 9 maja 2019 r. projekt otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2 493 666,00 zł.
 • W dniu 28 stycznia 2021 r. Aneks nr 2 zwiększając wartość maksymalnej kwoty dofinansowania z funduszy UE o kwotę 739 287,00 zł. Zmieniono również okres realizacji projektu data zakończenia realizacji projektu - 30 czerwiec 2023 r.
 • W dniu 1 grudnia 2021 r. Aneks nr 3 zwiększając wartość całkowitą projektu oraz zwiększając wartość dofinansowania z funduszy UE o kwotę 3 666 192,42 zł.
 • W dniu 27 grudnia 2021 r. Aneks nr 4 uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1070/301/21 z dnia 16 listopada 2021 r. projekt otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 1 217 771,61 zł.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu
w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Wspólnoty Mieszkaniowe
Jednostki Realizujące Projekt: Biuro Rozwoju Gdańska - Koordynator projektu
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańskie Nieruchomości
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.08.01.01-22-0003/17-00 z dn. 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 5 

Całkowita wartość Projektu: 57 951 474,48 zł
Koszt kwalifikowalny: 32 395 020,79 zł
Koszt niekwalifikowalny: 25 556 453,69 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 26 565 963,03 zł
Poziom dofinansowania projektu: 82,01% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Okres realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2017 – 31 grudnia 2023


Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, a realizowane przez nich zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru. Zaplanowane działania wynikają ze szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych).

Projekt obejmuje 6 zadań:
1) Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy J. Styp-Rekowskiego 16 (dawna ulica M. Buczka 16), powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi ok. 900 m2. Przebudowa oraz prace adaptacyjne mają na celu dostosowanie budynku do nowych funkcji:
- Domu Sąsiedzkiego, w którym realizowana będzie działalność społeczna mająca na celu zwiększenie aktywności i tożsamości społeczności lokalnej obszaru dzielnicy Chełm,
- Centrum Wsparcia Rodziny, której głównym celem będzie udzielanie bezpłatnej pomocy min. w zakresie: wsparcia psychologicznego, poradnictwa rodzinnego, terapii uzależnień, poprawy funkcjonowania w środowisku.

POSTĘP W REALIZACJI:
W grudniu 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania z zakończeniem w II kw. 2023 r. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Buczka 16 (Program Rewitalizacji)

2) Przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku, i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną obejmie:
- przebudowę infrastruktury drogowej w tym nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi, dostosowanie wejść do budynków,
- przebudowę infrastruktury podziemnej w tym przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci gazowej,
- rewaloryzację zieleni,
- uzupełnienie elementów małej architektury,
- zainstalowanie oświetlenia i monitoringu.

POSTĘP W REALIZACJI:
Podpisano w 2022 roku umowę na realizację zadania. Planowane wykonanie robót budowlanych lata 2022-2024. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W grudniu 2022 roku zakończono realizację zadania w zakresie przebudowy ulicy Górka. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Koniec prac na ul. Górka

3) Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ulicy J. Styp-Rekowskiego (dawna ulica M. Buczka), zagospodarowanie terenu usytuowanego w kwartale ulic Odrzańska i Wronki o powierzchni ok. 0,5 ha, obejmie:
- budowę ciągów pieszych,
- odtworzenie i modernizację zdegradowanej fontanny,
- urządzenie małej architektury i rewaloryzację zieleni,
- budowę oświetlenia i monitoringu.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W kwietniu 2021 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt.

Rewitalizacja Starego Chełmu
Rewitalizacja Starego Chełmu
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG
Rewitalizacja Starego Chełmu
Rewitalizacja Starego Chełmu
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Urządzenie przestrzeni przy ul. Styp-Rekowskiego (Program Rewitalizacji)

4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej, zadanie planowane do realizacji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wyłonioną w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Zadanie ma na celu uporządkowanie terenów zieleni oraz utworzenie nowej przyjaznej dla przyszłych użytkowników przestrzeni publicznej. Polegać będzie na utworzeniu miejsca rekreacji oraz odpoczynku społeczności lokalnej. Teren po realizacji zadania stanowić będzie również atrakcję turystyczną jako punkt widokowy na zabytkową część Miasta Gdańska.

POSTĘP W REALIZACJI:
Aktualnie planuje się w IV kw. 2023 r. wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie i realizację powierzono Inwestorowi zastępczemu Miasta Gdańska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako Jednostce Realizującej Projekt. Realizacja zadania planowana w nowej perspektywie unijnej lata 2020-2027.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ul. Biskupiej (Program Rewitalizacji)

5) Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ok. 60 m2, wielkość ewentualnej powierzchni dodatkowej (powiększenia) wynosi ok. 75 m2. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych oraz wyposażenie lokalu z dostosowaniem do prowadzenia działań społecznych Centrum Wsparcia Seniora oraz na rzecz lokalnych mieszkańców. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie terenu ok 250 m2 przylegającego do budynku wraz z wyposażaniem w elementy małej architektury.

ZADANIE ZREALIZOWANE:
W lipcu 2019 roku zakończono realizację zadania. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

Przebudowa i remont lokalu przy ulicy Biskupiej 4/4
Przebudowa i remont lokalu przy ulicy Biskupiej 4/4
Zdjęcia: Wydział Projektów Inwestycyjnych UMG

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU”

6) Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych:
a) 13 budynków komunalnych: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45.

POSTĘP W REALIZACJI:
W 2022 r. podpisano umowy na realizację robót budowlanych dla budynku: Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45, Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 35, nr 39, nr 40 z zakończeniem realizacji w 2023 roku. Pozostałe budynki  Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25, aktualnie w drodze przetarg trwa wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji wszystkich robót budowlanych 2023 rok. Przygotowanie i realizację budowy powierzono Zakładowi Budżetowemu Miasta Gdańska - Gdańskie Nieruchomości jako Jednostce Realizującej Projekt.

Relacja z przebiegu prac dostępna na stronie Jednostki Realizującej Projekt: „REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU”

b) 37 budynków mieszkalnych Partnerów projektu:
- Wspólnoty Mieszkaniowe: Biskupia nr 4, nr 6, nr 8, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 33, nr 34, Górka nr 11, nr 13A, nr 13B, Na Stoku nr 7 i 8/9, nr 10, nr 11/12, nr 12C, nr 12D, nr 38, nr 40A,B, nr 41, nr 41A, nr 42-42A, nr 45, Rogaczewskiego nr 44, Salwator nr 1/4, nr 9, Zaroślak nr 1, nr 4, nr 8, nr 10.

ZADANIE ZREALIZOWANE:

 1. 2019 ROK - budynek mieszkalny przy ul. Na Stoku 11-12
 2. 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Na Stoku 38
 3. 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Górka 13A
 4. 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Górka 13B
 5. 2020 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Rogaczewskiego 44
 6. 2021 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Na Stoku 12D
 7. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Zaroślak 1
 8. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Zaroślak 4
 9. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Górka 11
 10. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Biskupia 20
 11. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Biskupia 4
 12. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Biskupia 8
 13. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Biskupia 33
 14. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Biskupia 30
 15. 2022 ROK – budynek mieszkalny przy ul. Na Stoku 10

Podział kosztów w projekcie przedstawia się następująco:

  Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Wspólnoty Mieszkaniowe
Wartość całkowita projektu: 48 434 975,48 zł 5 346 810,00 zł 4 169 689,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 24 675 188,79 zł 4 347 000,00 zł 3 372 832,00 zł
Koszt niekwalifikowalny: 23 759 786,69 zł 999 810,00 zł 796 857,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 20 070 775,80 zł 3 628 280,03 zł 2 866 907,20 zł


Wskaźnik produktu:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 104,60 ha
Wskaźnik rezultatu:
1. Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem – wartość docelowa 6 015 osób

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru.
Szczegółowe cele to:
• zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca ich prowadzenia, powstanie Dom Sąsiedzki oraz miejsce wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych,
• podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy J. Styp-Rekowskiego (dawna ulica M. Buczka 16),
• dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz matek z wózkami,
• zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia – poprzez przeprowadzenie działań społecznych w ramach Instrumentu Elastyczności,
• poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – wielorodzinnych poprzez remont elewacji, izolacji klatek schodowych oraz podwórek,
• poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory, stworzenie miejsc na zajęcia plenerowe, na odpoczynek i miejsce spotkań mieszkańców.

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym obszar Biskupiej Górki i Starego Chełmu objęty projektem wzmocni wykorzystanie swojego potencjału wynikającego z lokalizacji, tj. położenia w historycznej części dzielnicy, blisko zabytkowego centrum miasta. Obszar odzyska swoje walory estetyczne, a jednocześnie zachowa swoje dziedzictwo historyczne, zwiększy się poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działania rewitalizacyjne spowodują, iż obszar ten odzyska swoją atrakcyjność jako ogólnie dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gdańska oraz odwiedzających miasto turystów. Tereny zielone, odnowione zabytkowe kamienice, przebudowane i rozbudowane ulice, zachęcać będą do spacerów, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów.

Więcej informacji o przygotowaniu opracowań planistycznych obszarów objętych rewitalizacją, na stronie: Biuro Rozwoju Gdańska – Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, które Uchwałą Nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, zostało wyznaczone jako Jednostka Zarządzająca Gminnym Programem Rewitalizacji.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020