• Start
 • Wiadomości
 • Projekty Wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych Miasta w latach 2005-2015

Projekty Wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych Miasta w latach 2005-2015

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lista projektów zakończonych i realizowanych w Wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych UMG w latach 2005-2015 z dofinansowaniem unijnym i z innych funduszy zagranicznych

Lp. Nazwa projektu i charakterystyka
Instytucja/jednostka i kontakt
Źródło i wartość dofinansowania wraz z budżetem
/Kolor: zielony - unijne, czerwony - inne zagraniczne/
Okres realizacji
1.

Edukacja z widokiem na przyszłość

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Celem projektu jest podwyższenie efektywności kształcenia i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 5 szkołach zawodowych specjalnych w Gdańsku poprzez modyfikację programów rozwojowych szkół w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego i regionalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego. Realizowane w projekcie cele szczegółowe i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych i potencjału zatrudnienia uczniów poprzez:
zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe i społeczne oraz kształcenie aktywności przez pracę, udział w stażach (24 uczniów) i praktykach (16 uczniów) zawodowych, efektywne programy doradztwa edukacyjno - zawodowego, jak również do podniesienia jakości diagnozowania uczniów upośledzonych umysłowo przez standaryzację, wdrożenie i promocję narzędzia diagnostycznego w zakresie diagnozy funkcjonalnej w obszarze zawodowym i społecznym.

Działania: Projekt skierowany jest do 90 uczniów z 5 placówek, prowadzących kształcenie zawodowe specjalne w Gdańsku: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w ZSS 2 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uczniowie dwóch zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w Gdańsku doskonalą swe kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, przedsiębiorczość, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, doradztwo zawodowe, zajęcia z języka angielskiego i angielskiego zawodowego, matematyki, informatyki, zajęcia artystyczne, kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Natomiast uczniowie trzech szkół specjalnych przysposabiających do pracy realizują kształcenie aktywności przez pracę, uczęszczając na następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z rewalidacji manualnej, zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję, rozbudzanie świadomości społecznej i obywatelskiej, język angielski, zajęcia kulinarne, kompetencje matematyczno – informatyczne. Ważnym elementem są wyjścia kulturalne, obejmujące wstęp do różnych instytucji kulturalnych w Trójmieście i okolicach oraz wizyty w instytucjach administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Kształcenie zawodowe to przede wszystkim nauka praktycznych umiejętności, dlatego też projekt przewiduje udział uczniów w 24 płatnych jednomiesięcznych stażach zawodowych oraz 16 praktykach zawodowych w wymiarze 36 godzin na uczestnika w ciągu roku szkolnego. Obie te formy zorganizowane są w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwiększenia ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz podniesienia szans na zatrudnienie.

Projekt przewiduje powołanie 2 zespołów eksperckich, których zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (nowe zawody dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, oddające możliwości ich aktywności zawodowej).

Do poprawy kształcenia zawodowego specjalnego ma przyczynić się również standaryzacja, wdrożenie i promocja narzędzia diagnozowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. U podstaw tego zadania leży potrzeba właściwej diagnozy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie predyspozycji i umiejętności zawodowej i społecznej przez przejście od kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do szkół ze względu na iloraz inteligencji do kwalifikacji na podstawie diagnozy funkcjonalnej, określającej rzeczywisty poziom funkcjonowania uczniów w sferze społecznej, osobistej, zawodowej.

Rezultaty:

 • 5 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe
 • 5 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych
 • 40 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu
 • 60 uczniów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych, którzy wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne
 • 40 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, którzy brali udział w zajęciach rozwijających aktywność przez pracę
 • 2 rekomendacje szkół i pracodawców dla MEN w zakresie szkolnictwa zawodowego specjalnego
 • wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne
 • 12 nauczycieli przeszkolonych w zakresie stosowania narzędzia diagnostycznego w szkołach zawodowych specjalnych
 • 500 egzemplarzy podręcznika do narzędzia diagnostycznego

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
aleksandra.kulik@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
1 477 968 PLN

Wartość dofinansowania:85%

 01/08/2013-
31/07/2015

2.

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w celu zapoznania z różnorodnością form sztuki współczesnej

Działania: Przeprowadzenie warsztatów „Dotyk Sztuki”

Instytucja: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

Kontakt:
mikolaj.robert.jurkowski@laznia.pl
www.laznia.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet:
107 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30%

07/05/2011-
15/07/2015

3.

My Generation at Work - Zwiększanie zatrudnialnością młodych osób, opierając się na umiejętnościach i cechach przedsiębiorczych
My Generation at Work - Improving the employability of young people, with focus on enterprising skills and attitudes.

Kategoria projektu: gospodarczy, szkoleniowy

Cel: tworzenie przestrzeni współpracy organizacji zajmujących się rynkiem pracy młodych mieszkańców; rozwój innowacyjnych działań w edukacji kompetencji; tworzenie miejsc wsparcia biznesu młodych; wsparcie pośredników między młodymi a biznesem; wsparcie pośredników pomiędzy edukacją i zatrudnieniem; rozwój polityki miejskiej w zakresie przedsiębiorczości młodych.

Działania: przygotowanie trójmiejskich i dzielnicowych dni biznesu dla uczniów Gdańskich szkół; uwspólnienie kompetencji i zakresów doradców zawodowych; wsparcie wolontariatu jako aktywność osób bezrobotnych; współpraca z nauczycielami w zakresie tworzenia kreatywnej pedagogiki; tworzenie modelu dobrej współpracy szkoła – biznes.

Instytucja: Wydział Polityki Społecznej UMG

Kontakt:
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/my-generation-at-work/homepage/

magdalena.skiba@gdansk.gda.pl
Wydział Polityki Społecznej

URBACT II/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
36 000 EUR

Budżet dla MOSiR:
28 800 EUR

Wartość dofinansowania: 80%

01/02/2013-
30/04/2015

4.

RESPECT BALTICUM - Sport jako wspólna droga do tolerancji i szacunku
RESPECT BALTICUM - Sport as a common path for tolerance and respect

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wzrost wiedzy o innych narodowościach wpływający na podwyższenie poziomu tolerancji; przełamanie stereotypów o ludziach innych narodowości poprzez bezpośredni kontakt; wzmocnienie współpracy międzynarodowej na obszarze Południowego Bałtyku; zachęcenie młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej.

Działania: Organizacja trzech międzynarodowych turniejów piłkarskich dla młodzieży połączonych z warsztatami na temat tolerancji (po 1 w każdym z krajów partnerskich: Polska, Dania, Litwa); budowa i użytkowanie strony internetowej promującej regularny udział w aktywności fizycznej); organizacja kursokonferencji dla trenerów w zakresie zagadnień Programu UEFA RESPECT.

Instytucja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

Kontakt:
kamil.koniuszewski@mosir.gda.pl

www.mosir.gda.pl

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
330 800 EUR

Budżet dla MOSiR:
148 500 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/01/2013 31/12/2014

Loga
5.

Szeksploracje Kultury
Shakesploring Culture

Kategoria projektu: kulturalny, szkoleniowy

Cel: projekt ma na celu zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców (osób młodych i starszych, Polaków i Norwegów) z kulturowym dziedzictwem Szekspira (jego obecnością w filmie, sztuce, literaturze) oraz wykorzystanie tej tematyki do poznawania swojej własnej historii.

Działania: główne działania projektu to szkolenia (8) dla nauczycieli reprezentujące dwa kierunki tematyczne: artystyczny (posługiwanie się sztuką – film, teatr, drama – w procesie prezentacji dziedzictwa kulturowego) prowadzone przez specjalistów z kraju i zagranicy (szekspirologów, filmoznawców) oraz w zakresie historii regionu – prowadzone przez historyków, historyków sztuki i archeologów. Pokażemy uczestnikom, jak czerpać z własnego dziedzictwa kulturowego i twórczo wykorzystywać własną historię. Rezultaty: Projekt nauczy praktycznej eksploracji dziedzictwa kulturowego, poznania sposobów mówienia o historii i rozumienia teraźniejszości, umożliwi międzypokoleniową i międzykulturową komunikację, wzmocni relacje między Polską a Norwegią, dostarczy nauczycielom narzędzi i metod do bardziej efektywnej pracy z młodzieżą. Działania dodatkowe: 2 międzynarodowe szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów (warsztaty aktorskie i reżyserskie), przegląd spektakli młodzieżowych (bazujących na dziedzictwie kulturowym własnego regionu w czasach Szekspira), 4 konkursy i wystawa prac młodzieżowych, wizyta organizacyjna w Oslo i Bergen (spotkania organizatorów z partnerami), 2 wizyty studyjne polskich uczestników projektu (w Oslo i Bergen: warsztaty, spotkania ze specjalistami, poznanie historii miast i technik prezentacji tejże), ogólnopolska konferencja dotycząca obecności Szekspira w sztuce filmowej, Obóz Szekspirowski (młodzieżowy obóz polsko-norweski; uczestnicy przygotują dwujęzyczny spektakl oparty na informacjach, jakie zdobyli na temat swojego dziedzictwa kulturowego)

Instytucja: Gdański Teatr Szekspirowski

Kontakt:
akademia@teatrszekspirowski.pl
www.teatrszekspirowski.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

Budżet:
181 102,83 EUR

Kwota dofinansowania:
162 544,97EUR

Wartość dofinansowania: 89,75%

01/05/2013-
31/12/2014

6.

CYCLECITIES - Europejskie miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością

Kategoria projektu:Zrównoważony transport

Cel: Poprawa integracji komunikacji rowerowej w schematy zarządzania mobilnością w miastach europejskich poprzez transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk

Działania: Wymiana doświadczeń, identyfikacja i analiza dobrych praktyk oraz opracowywanie strategii i narzędzi służących reorientacji polityki zarządzania mobilnością

Instytucja: Wydział Gospodarki Komunalnej WGK

Kontakt:
malgorzata.ratkowska@gdansk.gda.pl
monika.evini@gdansk.gda.pl
Wydział Programów Rozwojowych

Programu Współpracy Regionalnej INTERREG IVC, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budżet:
1,599,859.48 EUR

Budżet dla Gdańska:
114 476,40 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/2012-
12/2014

7.

Blue Planet

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Wymiana kulturalna artystów polskich i islandzkich, zawiązanie współpracy długoterminowej, poszerzenie dialogu międzykulturowego, stworzenie wspólnego wydarzenia artystycznego: programu promującego kulturę islandzką oraz spektaklu teatralnego.

Działania: W ramach projektu zostanie zrealizowany spektakl na podstawie wielokrotnie nagradzanej książki „The Story of the Blue Planet” Andri Snær Magnasona (m.in. Islandic Literary Prize, Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka, West Nordic Children’s Book Prize) w reżyserii Erlinga Jóhannessona z muzyką zespołu Múm i udziałem zespołu artystycznego Teatru Miniatura. Premiera spektaklu jest zaplanowana na 17 maja 2014 roku. Elementem projektu będą również kilkudniowe spotkania z kulturą islandzką. Powstałe przedstawienie zostanie zaprezentowane kilkakrotnie w Islandii i wejdzie na stałe do repertuaru Miniatury.

Instytucja: Miejski Teatr Miniatura

Kontakt:
magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl
www.teatrminiatura.pl/blue-planet/

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Budżet projektu:
648 775 PLN

Wartość dofinansowania: 88,75%

02/04/2013-
30/11/2014

x
8.

Dobre rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w dziedzinie finansów publicznych
Good governance and cooperation – response to common challenges in public finance

Kategoria Projektu: gospodarczy

Cel: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami publicznymi oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w celu usprawnienia procesów zarządzania finansami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego

Działania: wdrożenie procedur i prototypowych narzędzi IT w oprogramowaniu do zarządzania finansami gminy, zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, stworzenie elektronicznej bazy danych literatury finansowej, seminaria, warsztaty, szkolenia, konferencje, opracowania, raporty, analizy, publikacje.

Instytucja: Wydział Programów Rozwojowych UMG

Kontakt:
www.li-pl-ru.eu 
www.gdansk.pl 
wpr@gdansk.gda.pl 
Wydział Programów Rozwojowych

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Gdańska i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 

 

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
326 000 EUR

Wartość dofinansowania: 90%

22/11/2012-
22/11/2014

9.

Central MeetBike - Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych

Kategoria projektu: zrównoważonej mobilności

Cel: Rozwój ruchu rowerowego

Działania: Realizacja założeń Karty Brukselskiej

Instytucja: Wydział Gospodarki Komunalnej UMG

Kontakt:
grzegorz.krajewski@gdansk.gda.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej

Program Europa Środkowa

Budżet projektu:
3 002 572 EUR

Budżet dla Gdańska:
249 514 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/03/2011-
28/02/2014

10.

ART LINE

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Nawiązanie stałej współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnych przedsięwzięć artystycznych między instytucjami z krajów partnerów, zainicjowanie stworzenia wspólnej, ogólnodostępnej platformy sztuki cyfrowej.

Działania: Szereg wspólnych, międzynarodowych wystaw, seminariów i akcji w przestrzeni publicznej i wirtualnej.

Instytucja: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

Kontakt:
artline-southbaltic.eu
www.laznia.pl
a.wolodzko@laznia.pl

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet:
190 686,00 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

27/12/2010-
31/12/2013

11.

MAST - Edukacja morska i trening żeglarski dla młodzieży/ Maritime Education and Sail Training for Young People

Kategoria projektu: edukacyjny, gospodarczy

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności tradycyjnego żeglarstwa dla młodzieży z różnych środowisk i krajów Regionu Południowego Bałtyku.

Działania: Organizacja międzynarodowych edukacyjnych rejsów żeglarskich dla młodzieży na tradycyjnych żaglowcach; organizacja rejsów szkoleniowych dla młodych instruktorów; odbudowa tradycyjnych żaglowców.

Instytucja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

Kontakt:
anna.turnik@mosir.gda.pl
www.mosir.gda.pl
www.mast-project.eu

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
1 231456 EUR

Budżet dla MOSiR:
336 350 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/11/2010 30/10/2013

12.

„Furance Symphony” w wykonaniu Teatru Titanick w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Prezentacja niemieckiej sztuki teatru ulicznego

Działania: Spektakl plenerowy

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
sekretariat@gak.gda.pl
www.feta.pl

www.plama.art.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Budżet projektu:
76 942 PLN

Wartość dofinansowania: 10,4%

09/07/2013-
12/07/2013
13.

Kreatywne Miasta/ Creative Cities - Rozwój i wspieranie potencjału przemysłu kreatywnego w Miastach Europy Środkowej

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Wykorzystanie potencjału klastrów branż kreatywnych na rzecz rozwoju konkurencyjności i atrakcyjności miast biorących udział w projekcie.

Działania: Wypracowanie zasad tworzenia i rozwijania klastrów kreatywnych (łączących sektor MMSP, uczelnie wyższe, administrację publiczną i instytucje badawcze), szerokie promowanie ich możliwości i potencjału, a także lokowanie ich z zdegradowanych częściach miast jako starter i katalizator rewitalizacji tych terenów.

Instytucja: Wydział Polityki Gospodarczej UMG

Kontakt:
www.creativecitiesproject.eu

creativecities@gdansk.gda.pl
agnieszka.cichy@gdansk.gda.pl
Wydział Polityki Gospodarczej

Program Europa Środkowa/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
2 555 268,00 EUR

Budżet dla Gdańska:
101 667,17 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

24/06/2010-
31/05/2013
14.

Gdańska Platforma Edukacyjna

Kategoria projektu: edukacyjny, informatyczny

Cel: budowa kompleksowego systemu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie oświatą w Gminie Miasta Gdańska.

Działania: zakup sprzętu i oprogramowania dla 186 placówek z terenu Gminy, w tym m.in.: zestawy multimedialne (tablica interaktywna, projektor o krótkiej ogniskowej, uchwyt mocujący, instalacja sygnałowa, 3 notebooki), bezpieczny styk z Internetem, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi, portal oświatowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy oraz zarządzania informacją o uczniu (e-dziennik, sekretariat),elektroniczne usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej.

Instytucja:Wydział Edukacji, Biuro Informatyki UMG

Kontakt:
www.edu.gdansk.pl
jerzy.jasinski@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Dz.2.2.2

Budżet:
16 234 604,00 PLN

Kwota dofinansowania:
9 123 152,77 PLN

Wartość dofinansowania: 56%

19/10/2010-
31/03/2013
15.

MIMOSA CIVITAS Plus - Wprowadzanie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju

Kategoria projektu: zrównoważonej mobilności

Cel: Rozwój zrównoważonego transportu, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowanie transportu alternatywnego.

Działania: Kampanie informacyjne, promujące transport tramwajowy, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, monitoring w tramwajach i autobusach, zbadanie możliwości zastosowania biopaliw, poprawa infrastruktury i popularyzacja ścieżek rowerowych.

Instytucja: Wydział Gospodarki Komunalnej UMG

Kontakt:
www.civitas-mimosa.eu/gdansk

malgorzata.ratkowska@gdansk.gda.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej

7 Program Ramowy Komisji Europejskiej

Budżet projektu:
24 481 788,00 EUR

Budżet dla Gdańska:
1 919 413,24 EUR

Wartość dofinansowania: 68%

15/10/2008-
14/02/2013

16.

PURE – Wzrost efektywności usuwania fosforu ze ścieków pochodzących z obszarów zurbanizowanych miast Bałtyckich
PURE – Project on Urban Reduction of Eutrophication

Kategoria projektu: ekologiczny

Cel: Podjęcie konkretnych działań i realizacja inwestycji, które doprowadzą do zredukowania emisji fosforu do Morza Bałtyckiego.

Działania: Stworzenie bazy danych w celu rozpowszechniania wiedzy i dobrych praktyk, współdziałanie przy stworzeniu wspólnej strategii i ujednolicenie polityki ekologicznej oraz implementacja skoordynowanych działań na rzecz rozwoju, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Instytucja: Wydział Środowiska UMG

Kontakt:
www.purebalticsea.eu

anna.steckiewicz@gdansk.gda.pl
Wydział Środowiska

Program Współpracy Transgranicznej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

Budżet projektu:
3 168 620 EUR

Budżet dla Gdańska:
61 820,00 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

17/09/2009-
16/12/2012
17.

LED – Zwiększenie oszczędności energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Dostarczenie zweryfikowanych argumentów na rzecz powszechnego zastosowania energooszczędnego oświetlenia LED-owego w miastach i na drogach; promocja technologii LED, tworzenie know-how i podniesienie świadomości na temat potrzeby oszczędzania energii; działania pilotażowe i tworzenie dobrych praktyk w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznych w miastach i regionach; badania nad tworzeniem efektywnych metod zmniejszenia emisji CO2 spowodowanej przez oświetlenie przestrzeni publicznych; stworzenie międzynarodowej sieci współpracy na rzecz zastosowania oświetlenia za pomocą LED w przestrzeni publicznej.

Działania: Przeprowadzenie działań pilotażowych – oświetlenie przestrzeni publicznej związanej z kulturą; organizacja działań edukacyjnych, seminariów, warsztatów tematycznych; dystrybucja materiałów promocyjnych na temat zalet zastosowania oświetlenia LED – owego w przestrzeni publicznej.

Instytucja: Wydział Programów Rozwojowych UMG

Kontakt:
www.ledlightproject.eu
joanna.zbierska@gdansk.gda.pl
Wydział Programów Rozwojowych

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu:
2 396 450,00 EUR

Budżet dla Gdańska:
112 200 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/05/2009-
31/09/2012

18.

Four Corners: Research & Development

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Nawiązanie długotrwałego, międzynarodowego partnerstwa umożliwiającego wielopłaszczyznową współpracę między państwami partnerów.

Działania: Przeprowadzenie czterech ekspedycji artystycznych składających się z blisko 30 artystów w czterech krańcach Europy.

Instytucja: Gdańsk 2016

Kontakt:
www.cornersofeurope.org

sebastian.tyrakowski@gdansk2016.eu

Program Kultura 2007-13

Budżet:
400 000 EUR

Wartość dofinansowania: 45%

 

02/05/2011-
30/09/2012

19.

Od folkloru do przyjaźni

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Integracja młodzieży, realizacja spektaklu

Działania: Warsztaty, zwiedzanie Trójmiasta

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
iwona.jamiolkowska@gak.gda.pl

www.gak.gda.pl
www.zpt.gak.gda.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Budżet projektu:
28 284 PLN

Wartość dofinansowania: 53%

14/06/2012-
21/06/2012
20.

Mamo, Ty też możesz!

Kategoria projektu: społeczny

Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna matek z terenu Gdańska samotnie wychowujących małe dzieci w okresie od stycznia 2011 do stycznia 2012

Działania: Poradnictwo specjalistyczne – wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zorganizowanie Klubu Malucha, Kurs języka angielskiego i kurs zawodowy.

Instytucja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt: zespolprojektow@mops.gda.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
561 174,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100%

03/01/2011-
30/01/2012

21.

Systematycznie do celu - Edycja 2011 rok

Kategoria projektu: społeczny

Cel: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej beneficjentów ostatecznych zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Działania: Objęcie wsparciem beneficjentów ostatecznych na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kontraktami społecznymi oraz Programem Aktywności Lokalnej.

Instytucja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt: systematyczniedocelu@mops.gda.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Dz. 7.1.1/ Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
5 318 600,00 PLN

Wartość dofinansowania: 15%

01/01/2011-
31/12/2011

22.

PIMMS TRANSFER – Upowszechnianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w regionach europejskich

Kategoria projektu: zrównoważonej mobilności

Cel: Stymulacja zmiany w kierunku bardziej zrównoważonych form transportu poprzez wdrażanie wysokiej jakości technik oraz taktyk zarządzania mobilnością w regionach UE; zwiększenie udziału chodzenia, jeżdżenia rowerem, wspólnych dojazdów samochodem, oraz wspólnych dojazdów do pracy, elastycznego czasu pracy, szkoleń; rozszerzanie, pogłębianie i promowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu mobilnością; poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu.

Działania: Opracowanie praktycznej bazy danych na temat Zarządzania Mobilnością w celu ułatwienia przekazywania wiedzy; przygotowanie materiału promującego Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu na DVD oraz przewodnika „dobrych praktyk”; partnerskie wizyty studyjne dla urzędników, polityków i dla nauczycieli; zajęcia z ekspertami na temat kluczowych zagadnień Zarządzania Mobilnością, otwarte dla wszystkich; regionalne, tematyczne i szkolne konferencje; warsztaty w 7 Miastach „uczących się”, program „Współzawodnictwo szkół” – rywalizacja dzieci w ograniczeniu użycia samochodów w drodze do szkoły

Instytucja: Wydział Programów Rozwojowych UMG

Kontakt:
www.pimms-transfer-eu.org
malgorzta.ratkowska@gdansk.gda.pl
Wydział Programów Rozwojowych

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Komisji Europejskiej

Budżet projektu:
3 600 000,00 EUR

Budżet dla Gdańska:
115 000 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

19/09/2008-
31/12/2011
23.

Zmiksujmy kreatywność i innowacyjność w kształceniu dorosłych
Let’s mix up creativity and innovation In adult education

Kategoria Projektu: edukacyjny, kulturalny

Cele: promowanie innowacyjnych praktyk w kształceniu dorosłych; motywowanie ludzi do nauki wykorzystując atrakcyjne sposoby edukacji; wymiana kreatywnych pomysłów w różnych obszarach wiedzy; rozwój kreatywnych i innowacyjnych umiejętności ze szczególnym ukierunkowaniem na przekazywanie ich w kształceniu dorosłych; poprawa i wzrost działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

Działania: Polska zaprezentuje przykłady dobrej praktyki w nauczaniu historii i nauki wykorzystując naukowo-multimedialne oraz interaktywne wystawy Centrum Hewelianum. Litwa przeprowadzi grę symulacyjną, na którą składają się różne umiejętności, szanse i strategie w celu symulowania aspektów rzeczywistości, takich jak rozprzestrzenianie się społecznych i technologicznych innowacji w różnych wspólnotach. Hiszpania przygotuje krótkie przedstawienie w języku angielskim oparte na lokalnej przypowieści ludowej. Austria przedstawi podczas spotkania partnerów projektu festiwal na otwartej przestrzeni zamkowej dotyczący kreatywności w uczeniu się dorosłych i zaaranżuje wycieczkę do muzeum zamkowego oraz wystawy sztuki z poszanowaniem świadomości kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego. Włochy zademonstrują jak wykorzystać e-learning w kształceniu dorosłych (przykłady dobrych praktyk, sytuacje, w których e-learning udowodnił, że jest efektywny), oraz jak certyfikować kompetencje zdobyte poprze kształcenie formalne oraz nieformalne.

Instytucja: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

Kontakt:
ap@hewelianum.pl
www.candia.webs.com
www.hewelianum.pl/index.php/centrum_hewelianum,zmiksujmy_kreatywnosc

Uczenie się przez całe życie. Projekty Partnerskie Grundtviga

Budżet: 18 000 EUR

Wartość
dofinansowania:
100 %

01/08/2009- 31/07/2011

24.

Projekty partnerskie Comenius Regio “Mix wielokulturowy – wczoraj i dziś”

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wzbogacenie oferty edukacji międzykulturowej, wspieranie mobilności zawodowej nauczycieli, popularyzacja wiedzy o różnorodności kulturowej, doskonalenie umiejętności językowych, społecznych i adaptacyjnych, kształtowanie umiejętności prezentacji z zastosowaniem nowoczesnych technik.

Działania: Kreowanie i podtrzymywanie współpracy z partnerami poprzez organizację wizyt partnerskich-obozu integracyjnego młodzieży, organizację wycieczek, wytyczenie map edukacyjnych po regionie, prowadzenie warsztatów, spotkań, prelekcji, tworzenie publikacji.

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
www.regio.cba.pl
bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Uczenie się przez całe życie. Projekty Partnerskie Grundtviga

Budżet:
50 110 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/08/2009-
31/07/2011

25.

„Odyssee” Teatru Titanick na XV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Kategoria: kulturalny

Cel: Prezentacja niemieckiej sztuki teatru ulicznego oraz popularyzacja teatru niemieckiego

Działania: Spektakl plenerowy

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.feta.pl;
sekretariat@gak.gda.pl

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Budżet:
93 028 PLN

Wartość dofinansowania: 53%

14/07/2011-
17/07/2011

Loga
26.

Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i Norwegii zajmujących się klasyczną europejską literaturą dramatu, wykorzystując techniki teatralne w procesie edukacji, tzw. Metodę „Theatre In Education”

Działania: cykl szkoleń z zakresu pedagogiki teatralnej prowadzonych przez polskich i norweskich specjalistów dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół średnich województwa pomorskiego, międzynarodowe seminarium ekspertów, wizyta studyjna w Oslo w celu pogłębienia wiedzy i wymiany dobrych praktyk.

Instytucja: Gdański Teatr Szekspirowski

Kontakt:
www.teatrszekspirowski.pl
akademia@teartszekspirowski.pl

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Budżet:
169 815,00 PLN

Wartość dofinansowania: 80%

01/10/2010-
30/06/2011

27.

Udział w targach branży Business Process Outsourcing i Shared Service Center w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz organizacja konferencji dla tej branży najlepszą metodą pozyskiwania inwestycji w tej branży dla Pomorza

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Przyczynienie się do wzrostu inwestycji typu BPO i SSC w Trójmieście do 3-4 rocznie.

Działania: Rozwój systemu poprawiającego przedsiębiorcom dostęp do informacji gospodarczych o regionie, promocja regionu na targach, udział w konferencjach, konferencja dla branży w Gdańsku

Instytucja: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta UMG
Miasto Gdańsk – partner

Kontakt:
www.investgda.pl
przemyslaw.rot@gdanks.gda.pl
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta UMG

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Budżet:
612 126,00 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

01/05/2010-
30/04/2011
28.

Pomorze Expo 2010

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Promocja potencjału gospodarczego Pomorza w Chinach

Działania: Stworzenie witryny projektu, druk materiałów promocyjnych po chińsku, organizacja seminariów branżowych, organizacja wydarzeń kulturalnych.

Instytucja: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta UMG
Miasto Gdańsk – partner

Kontakt:
www.expopomorskie2010.com
przemyslaw.rot@gdanks.gda.pl
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta UMG

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Budżet:
1 146 320,00 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

01/01/2010-
31/10/2010
29.

Transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania portami morskimi w celu wypracowania optymalnego modelu dla Trójmiasta

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Wypracowanie wspólnej koncepcji decentralizacji zarządzania portami morskimi, które mają podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej.

Działania: Przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Le Havre, przygotowanie opracowania dotyczącego optymalnego modelu zaradzania dużymi portami, zorganizowanie w Gdańsku seminarium promującego działania na rzecz optymalizacji zarządzania portami w Trójmieście.

Instytucja: Związek Miast i Gmin Morskich

Kontakt:
zmigm@zmigm.org.pl

Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Budżet:
29 714,00 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/02/2010-
30/09/2010

30.

Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza i Warmii-Mazur w korelacji doświadczeń holenderskich

Kategoria projektu: gospodarczy

Cel: Wspieranie rozwoju ekoturystyki w regionie Pomorza, Warmii-Mazur w temacie wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz utworzenie i wdrożenie algorytmów wpływów z turystyki na poziomie gminy.

Działania: Organizacja konferencji i wizyt studyjnych do Holandii, stworzenie stałego systemu wymiany informacji pomiędzy partnerami projektu, publikacja modelu zawiązywania współpracy tran granicznej, transfer wiedzy i wykorzystanie rozwiązań funkcjonujących na terenie Holandii.

Instytucja: Związek Miast i Gmin Morskich

Kontakt:
zmigm@zmigm.org.pl

Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Budżet:
27 010,49 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

15/02/2010-
15/08/2010

31.

BAU - Brigade of Human Harmonization. Dialogue Across

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Zwiększyć zaangażowanie młodzieży w projekty kulturalne, pogłębianie wiedzy na temat degradacji środowiska.

Działania: Stworzenie platformy dla wymiany dobrych praktyk, warsztaty.

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Program „Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej; akcja 4.3

Budżet:
11 901,00 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/05/2010-
10/08/2010

32.

SeaSide - Tworzenie wybitnych turystycznych ośrodków kultury w rejonie Południowego Bałtyku

Kategoria projektu: turystyczny

Cel: Promocja i rozwój turystyki morskiej w tym „BALTIC SAIL”

Działania: Prezentacje, rejsy, konferencje, pokazy i wystawy

Instytucja: Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 UMG
Miasto Gdańsk – partner

Kontakt:
www.baltic-seaside.com
andrzej.radomski@gdansk.gda.pl
Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 UMG

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet:
1 964 784,67 EUR

Budżet dla Gdańska:
141 948,18 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

01/07/2008-
30/06/2011
33.

Inspiracje

Kategoria: kulturalny

Cel: Wymiana młodzieży oraz przybliżenie kultur partnerów

Działania: Warsztaty

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl

sekretariat@gak.gda.pl

Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Budżet:
20 538,65 PLN

Wartość dofinansowania: 94%

02/08/2009-
08/08/2009
34.

Theater Anu na XIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Kategoria: kulturalny

Cel: Prezentacja niemieckiej sztuki teatru ulicznego oraz popularyzacja teatru niemieckiego

Działania: Spektakl plenerowy

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.feta.pl
;
sekretariat@gak.gda.pl

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Budżet:
84 344 PLN

Wartość dofinansowania: 35%

16/07/2009-
19/07/2009
35.

BBD - Bye, bye dolly. Żegnaj laleczko

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Poznanie innych kultur, wzmocnienie aktywności obywatelskiej, przeciwdziałanie wykluczeniu

Działania: Działania artystyczne, integrowanie poprzez sztukę, angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Program „Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej; akcja 1.1

Budżet:
8561,44 EUR

Wartość dofinansowania: 95%

01/02/2009-
09/05/2009

36.

Tradycja na krańcach Europy

Kategoria: kulturalny

Cel: Integracja społeczna, włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

Działania: Nowy program taneczny, zbliżenie kultur

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl

sekretariat@gak.gda.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1.

Budżet:
11 003,96 EUR

Wartość dofinansowania: 70%

01/09/2008-
15/10/2008

37.

Ikonografia ulicy 2

Kategoria: kulturalny

Cel: Zbliżenie kulturowe młodzieży, dialog międzykulturowy oraz propagowanie recyklingu (rzeźby z odpadów)

Działania: Warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl

sekretariat@gak.gda.pl

Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Budżet:
18 723,95 PLN

Wartość dofinansowania: 90%

01/07/2008-
26/09/2008

38.

Spektakl Teatru Antagon w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Kategoria: kulturalny

Cel: Prezentacja niemieckiej sztuki teatru ulicznego oraz popularyzacja teatru niemieckiego

Działania: Spektakl plenerowy

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.feta.pl;
sekretariat@gak.gda.pl

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Budżet:
93 188,75 PLN

Wartość dofinansowania: 32%

16/07/2008-
20/07/2008

39.

GA – Garbarge Art. Sztuka recyklingu

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów.

Działania: Gry integracyjne, warsztaty.

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Program „Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej; akcja 1.1

Budżet:
4 395 EUR

Wartość dofinansowania: 78%

10/10/2007-
15/01/2008

40.

CROSSBALT – Rewitalizacja zabytków i promocja trangranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Wymiana doświadczeń oraz rozwój współpracy pomiędzy partnerami w zakresie rewitalizacji zabytków i promocji turystyki, tworzeniu strategicznych dokumentów oraz warunków do rozwoju szlaków turystyki kulturowej.

Działania: Opracowanie dokumentacji pozwalającej na rewitalizację zabytkowych zespołów budynków, m.in. Bramy Wyżynnej w Gdańsku oraz historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego, opracowanie koncepcji szlaków turystyki kulturowej w regionie pomorskim.

Instytucja: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Kontakt:
kancelaria@mhmg.pl

Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet:
80 000 EUR

Wartość dofinansowania: 75%

01/04/2006-
31/12/2007

41.

PSIR - Pomorska Sieć Informacji Regionalnej

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Stworzenie nowego, innowacyjnego systemu informacji regionalnej dla mieszkańców województwa pomorskiego oraz turystów, zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu i innych technologii informacyjnych.

Działania: Zbudowanie portalu kulturalnego – wirtualnej sieci bibliotek publicznych z bazą danych zawierającą zasoby biblioteczne, katalog on-line, utworzenie 41 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) oraz dostępu do sieci urządzeniom mobilnym (9 Hot-Spot) w 10 bibliotekach publicznych województwa pomorskiego.

Instytucja: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Kontakt:
www.psir.wbpg.org.pl
wbpg@wbpg.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny/ Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

Dz.1.5.Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego

Budżet:
540 455, 11 PLN

Wartość dofinansowania: 65%

30/07/2006-
29/12/2007
42.

SBS – Obok siebie
SBS – Side by side

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Próba stworzenia sieci instytucji, przełamywanie barier.

Działania: debata na temat uczestnictwa młodzieży w przedsięwzięciach przez nich organizowanych, prezentacje.

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Program „Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej; akcja 4.3

Budżet:
8 075 EUR

Wartość dofinansowania: 85%

05/09/2007-
15/12/2007

43.

Kulturowo –turystyczny szlak twierdz nadbałtyckich
Baltic Culture and Turism Route Fortresses

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Promocja nadbałtyckich twierdz.

Działania: Wystawa, prezentacje, adaptacja ścieżek do ruchu turystycznego

Instytucja: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Kontakt:
www.gku-se.de
kancelaria@mhmg.pl

Program Region Morza Bałtyckiego Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B

Budżet projektu:
2 402 000 EUR

Budżet dla Gdańska:
90 000 EUR

Wartość dofinansowania: 75%

01/05/2005-
02/11/2007

44.

Street Iconography

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, walka z rasizmem i ksenofobią.

Działania: Gry integracyjne, prezentacja prac uczestników, warsztaty.

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Program „Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej; akcja 3.3.1

Budżet:
15 107,33 EUR

Wartość dofinansowania: 93%

15/06/2007-
15/10/2007

45.

Tradycja na krańcach Europy

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz integracja środowiska tanecznego

Działania: Warsztaty taneczne

Instytucja: Gdański Archipelag Kultury

Kontakt:
www.gak.gda.pl
sekretariat@gak.gda.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1.

Budżet:
3 082,18 EUR

Wartość dofinansowania: 94%

15/06/2007-
17/07/2007

46.

Rozwijanie umiejętności technologicznych i komunikacyjnych inwestycją w rozwój zasobów ludzkich w województwie pomorskim

Kategoria projektu: kulturalny

Cel: Rozwój umiejętności technologicznych i komunikacyjnych u osób pracujących

Działania: Szkolenia dla 200 osób – bibliotekarzy i pracowników instytucji kultury oraz szkół województwa pomorskiego z zakresu biblioterapii, komunikacji interpersonalnej i technologii komputerowych.

Instytucja: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Kontakt:
wbpg@wbpg.org.pl

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego/ Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
443 271,27 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

 

01/07/2005-
31/10/2006
47.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w Gdańsku w roku szkolnym 2008-2009 Nr Z/2.22.II/2.2/17/01//09

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku
Liczba beneficjentów ostatecznych: 292

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
584 000,00 PLN

Kwota z EFS:
397 412,00 PLN

Wartość dofinansowania: 68%

 

01/04/2009-
30/04/2009
48.

Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w roku akademickim 2006-2007 Nr Z/2.22.II/2.2/42/01/06

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Gdańska poprzez pomoc stypendialną.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla studentów mieszkających w Gdańsku, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 69

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
140 928 PLN

Kwota z EFS:
105 050,55 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

 

01/10/2006-
30/09/2007
49.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w Gdańsku w roku szkolnym 2006-2007 Nr Z/2.22.II/2.2/16/01/06

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 571

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
751 824 PLN

Kwota z EFS:
465 754,96 PLN

Wartość dofinansowania: 68%

 

01/09/2006-
31/08/2007
50.

Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w roku akademickim 2005-2006 Nr Z/2.22.II/2.2/39/05

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Gdańska poprzez pomoc stypendialną.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla studentów mieszkających w Gdańsku, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 68

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
139 203 PLN

Kwota z EFS:
104 402,25 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

 

17/05/2005-
31/07/2006
51.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w Gdańsku w roku szkolnym 2005-2006 Nr Z/2.22.II/2.2/40/05

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 755

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
956 250,00 PLN

Kwota z EFS:
650 728,12 PLN

Wartość dofinansowania: 68%

 

17/05/2005-
15/09/2006
52.

Pomoc stypendialna na wyrównanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku Nr Z/2.22.II/2.2/12/04

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Gdańska poprzez pomoc stypendialną.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla studentów mieszkających w Gdańsku, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 67

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
124 102,00 PLN

Kwota z EFS:
93 076,50 PLN

Wartość dofinansowania: 75%

 

15/10/2004-
31/07/2005
53.

Pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nr Z/2.22.II/2.2/105/04

Kategoria projektu: edukacyjny

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.

Działania: Program stypendialny, przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku i Sopocie.
Liczba beneficjentów ostatecznych: 710

Instytucja: Wydział Edukacji UMG

Kontakt:
iwona.kossakowska@gdansk.gda.pl
Wydział Edukacji

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet:
341 581,06 PLN

Kwota z EFS:
232 377,60 PLN

Wartość dofinansowania: 68%

 

29/11/2004-
31/07/2005