Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego

04.11.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo

Budowa Trasy Sucharskiego to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska w perspektywie finansowej 2007-2013.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu:

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego

Beneficjent: Gdańsk – miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.08.02.00-00-062/10-00 z dnia 19 czerwca 2012 r.
Aneks 1 nr POIS.08.02.00-00-062/10-01 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 439 841 637,77 zł
Wydatki kwalifikowalne: 412 846 367,30 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 26 995 270,47 zł

Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE:

350 919 412,20 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.2. Drogi krajowe poza siecia TEN-T
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2011 r. – 2014 r.

 

Gmina pozyskała środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt dedykowany jest idei zwiększenia konkurencyjności Portu Morskiego w Gdańsku poprzez poprawę jego dostępności. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z jego realizacji jest wyprowadzenie pojazdów ciężarowych i tranzytowych z centrum Gdańska. Trasa Sucharskiego ma również duże znaczenie ponadregionalne, jest wpisana
w sieć korytarzy transportowych  Trans - European Network -Transport (TEN-T). 

Informacje dotyczące realizacji inwestycji:

Ze względu na zasięg inwestycji i konieczność ciągłego utrzymania ruchu już w założeniach czyli w Studium Wykonalności podzielono inwestycję na trzy zadania:
- Zadanie I Odcinek od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska;
- Zadanie II Odcinek od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu;
- Zadanie III Odcinek od Węzła Ku Ujściu do Terminala Westerplatte.

Pierwszą przysłowiową łopatę wbito na zadaniu trzecim w kwietniu 2011r. Odcinek  od Węzła Ku  Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte o długości 2,650 km został zrealizowany przez firmę Skanska S.A. i oddany do użytku w czerwcu tego samego roku.

Trasa Sucharskiego - Zadanie III
Trasa Sucharskiego - Zadanie III
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

W ramach tego zadania wykonano m.in.:
- Modernizację istniejącej jednojezdniowej ul. maj. H. Sucharskiego od Węzła Ku Ujściu do ul. kpt. Poinca;
- Wybudowano układ odwodnienia powierzchniowego  jezdni;
- Wybudowano chodniki dla pieszych;
- Przebudowano kolizje.

Trasa Sucharskiego - Zadanie III
Trasa Sucharskiego - Zadanie III
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Roboty budowlane na zadaniu pierwszym rozpoczęły się w czerwcu 2011. Generalnym wykonawcą została firma Budimex S.A.  Niespełna trzy kilometrowy odcinek od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska został oddany do użytku z dniem 30.04.2013 r.

Trasa Sucharskiego - Zadanie I
Trasa Sucharskiego - Zadanie I
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

W ramach tego zadanie wykonano:
- Budowę dwóch pasów jezdni klasy GP;
- Budowę Węzła Błonię;
- Przebudowę Węzła Elbląska;
- Wybudowano 5 wiaduktów;
- Wybudowano tunel dla pieszych;
- Wybudowano drogi dojazdowe oraz ekrany akustyczne.

Trasa Sucharskiego - Zadanie I
Trasa Sucharskiego - Zadanie I
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zadanie drugie również rozpoczęto w czerwcu 2011 r. Generalnym wykonawcą została firma Skanska S.A., która oddała do użytku odcinek od Węzła Wosia Budzysia do Węzła Ku Ujściu w dniu 30.11.2012 r.

Trasa Sucharskiego - Zadanie II
Trasa Sucharskiego - Zadanie II
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zadanie drugie o długości 2,692 km obejmowało:
- Budowę dwóch pasów jezdni drogi klasy GP;
- Budowę dwóch węzłów: Wosia Budzysza i Ku  Ujściu;
- Budowę czterech wiaduktów;
- Budowę dróg serwisowych, dojazdowych, zbiorczych w zakresie zadania;
- Wybudowano zatoki postojowe z wbudowanymi stanowiskami do ważenia;

Trasa Sucharskiego
Trasa Sucharskiego
Fot. WPR

Instytucją Wdrażającą dla VIII Priorytetu POIiŚ jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013