Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

23.03.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Teatr Szekspirowski, to kontynuacja historycznych tradycji Szkoły Fechtunku, w której już w XVII wieku wystawiane były sztuki Szekspira. Jego wspaniała siedziba stała się nowym centrum życia artystycznego miasta.
Nowoczesny wielofunkcyjny budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaprojektowany został według koncepcji włoskiego architekta Renato Rizziego. Jego architektura nawiązuje do otaczającej go zabytkowej średniowieczno-renesansowej zabudowy. Otwierany dach pozwolił wystawiać, podobnie jak przed kilkoma wiekami, sztuki teatralne przy świetle dziennym.

Wizja artystyczna spektaklu pod otwartym dachem nowego teatru

Bryła teatru na tle zabudowań zabytkowego Głównego Miasta

Budynek teatru funkcjonuje przez cały dzień. Przedpołudnia przeznaczone są na różnorodne zajęcia edukacyjne dla uczniów (warsztaty teatralne, artystyczne, wykłady, spotkania z twórcami) i nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty w zakresie pedagogiki teatralnej). Wieczorami prezentowane są spektakle teatralne z kraju i zagranicy, odbywają się koncerty, wystawy i inne imprezy artystyczne. Gdański Teatr Szekspirowski funkcjonuje przez cały rok, prowadząc działalność impresaryjną i wystawiając wybitne spektakle.
Za realizację projektu odpowiedzialna była instytucja kultury, powołana w lutym 2008 roku przez Fundację Theatrum Gedanense, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska - Gdański Teatr Szekspirowski. Budowa teatru rozpoczęła się w 2009 roku. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego połączona została z wyjątkowym i niepowtarzalnym szekspirowskim widowiskiem plenerowym w reżyserii Andrzeja Wajdy, w którym udział wzięli najwybitniejsi polscy artyści i tysiące mieszkańców Gdańska. Budowę teatru zakończono w III kwartale 2014 roku. Uroczyste otwarcie nowej siedziby teatru nastąpiło 19 września 2014 r.

Zdjęcia z placu budowy – I dekada września 2013 r.
Fot. Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – grudzień 2013 r.
Fot. Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – początek marca 2014 r.
Fot. Materiały WPR

Beneficjentem Projektu „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku” był Gdański Teatr Szekspirowski.
Był to Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
Poziom dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych. Koszty wkładu własnego oraz koszty niekwalifikowalne (bez VAT) oraz koszty zakupu wyposażenia sfinansowane zostały po połowie przez Gminę Miasta Gdańska i Województwo Pomorskie poprzez przekazanie Beneficjentowi dotacji celowych.

Umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.11.02.00-00-014/08-00 z dnia 14 września 2009 roku podpisano pomiędzy GTS a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-01 z dnia 16.08.2010 r.,
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-02 z dnia 12.09.2011 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-03 z dnia 28.06.2013 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-04 z dnia 05.07.2013 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-05 z dnia 02.06.2014 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-06 z dnia 31.10.2014 r.

Całkowita wartość Projektu: 98 379 612,28 PLN
Wydatki kwalifikowalne łącznie: 68 122 069,53 PLN, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 51 091 552,14 PLN
wkład własny: 17 030 517,39 PLN

Dotacja celowa Gminy Miasta Gdańska: 13 480 971,26 PLN
Dotacja celowa Gminy Miasta Gdańska na zakup wyposażenia: 463 595,31 PLN
Dotacja celowa Województwa Pomorskiego: 13 470 636,57 PLN
Dotacja celowa Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia: 473 930,- PLN

Lata realizacji: 2009 – 2014.

Końcowe rozliczenie kosztów Projektu z MKiDN i dotacji celowych z Województwem Pomorskim oraz Gminą Miasta Gdańska zakończyło się w połowie 2015 roku. Projekt został rozliczony i zakończony.

Zdjęcia z placu budowy – maj 2014. Fot.: Materiały WPR

 

Zdjęcia z placu budowy – lipiec 2014. Fot.: Materiały WPR

 

Zdjęcia obiektu teatru – wrzesień 2014. Fot.: Materiały WPR

 

Zdjęcia: styczeń 2015. Fot.: Materiały WPR