Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

23.03.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Fot. Piotr Połoczański

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności odbyło się w dniach 30 i 31 sierpnia 2014 r. Europejskie Centrum Solidarności otworzyło swoje podwoje 30 sierpnia 2014 r., podczas tzw. „Dnia Obywatelskiego”. W uroczystości wzięli udział między innymi Lech Wałęsa - legendarny przywódca Solidarności, Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz, Basil Kerski - dyrektor ECS, dawni opozycjoniści, działacze Solidarności oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Trójmiasta. Wokół budynku trwał całodzienny festyn z licznymi atrakcjami dla dzieci i starszych. 31 sierpnia 2014 w nowej siedzibie ECS odbyły się uroczystości jubileuszowe w 34 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, z udziałem miedzy innymi Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i pierwszego demokratycznie wybranego Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Fot. Grzegorz Mehring, Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Usytuowany na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej budynek Europejskiego Centrum Solidarności na trwałe zmienił już pejzaż Gdańska i powoli staje się jego kolejnym architektonicznym symbolem. Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności jest nie tylko ciekawym obiektem współczesnej architektury, ale przede wszystkim będzie tętniącym życiem centrum kulturalnym i naukowym oraz miejscem spotkań. Bryła siedziby ECS, zaprojektowana przez Pracownię Architektoniczną FORT, nawiązuje swoją sylwetką do statku, wpisując się w zarówno w krajobraz terenów postoczniowych, jak i w klimat miejsca i czasów, które ma upamiętniać. Wewnątrz budynku ECS znajduje się wystawa stała poświęcona historii ruchu „Solidarności", sale wystaw czasowych, archiwum, ośrodek badawczo-naukowy, biblioteka, czytelnia i mediateka, aula wielofunkcyjna, ośrodek edukacyjno-szkoleniowy oraz pracownie warsztatów twórczych dla młodzieży. Tzw. „ogród zimowy” ociepla surowe wnętrza i sprzyja atmosferze relaksu i odpoczynku. W budynku o powierzchni użytkowej ponad 19,3 tys. metrów kwadratowych znalazły również miejsce punkty gastronomiczne i sklep muzealny.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: Umowa nr POIS.11.02.00-00-049/09-00 z dnia 14 lipca 2010 r.
Aneks nr 8 POIS.11.02.00-00-049/09-08 z dnia 08.04.2016 r.
Całkowita wartość Projektu: 225 809 935,46 zł
Wydatki kwalifikowalne: 166 634 970,50 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 59 174 964,96 zł (w tym VAT)
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 107 532 549,59 zł
Poziom dofinansowania: do 64,53% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: 01.01.2007 - 30.06.2015
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju)
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2010 r. - 2014 r.

Razem nakłady zadania inwestycyjnego 227 295 453,47 zł, w tym:

  • - środki UE 107 532 549,59 zł
  • - wkład własny 119 762 903,88 zł.

Rozliczanie Umowy o dofinansowanie Projektu:
Od 1 stycznia 2014r. Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu XI Priorytetu POIiŚ jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończono proces składania Wniosków Beneficjenta o Płatność, w celu rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończony finansowo.

Wydział prowadzący: Wydział Programów Rozwojowych UMG.
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Użytkownik budynku: instytucja kultury Europejskie Centrum Solidarności (na podstawie umowy użyczenia z dnia 29.08.2014 wraz z aneksami).

Więcej informacji o Projekcie na portalu społecznościowym facebook.

Ważne wydarzenia z okresu realizacji Projektu:
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności odbyła się w dniu 14 maja 2011 r. na Placu Solidarności, przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
Wzięli w niej udział m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, KK NSZZ Solidarność, władz kościelnych, ECS, a także władze Miasta Gdańska, GIK Sp. z o.o. oraz Generalnego Wykonawcy Polimex-Mostostal S.A.

Autor zdjęć: Wiktor Szypiłow, GIK Sp. z o.o.

 

W dniu 04.04.2012, w najwyższym punkcie budowy Europejskiego Centrum Solidarności została zawieszona wiecha. Na zaproszenie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w uroczystości na terenie budowy ECS wzięli udział m.in. Prezydent Lech Wałęsa, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski, profesor Władysław Bartoszewski z małżonką, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, były metropolita gdański Tadeusz Gocłowski, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarność Piotr Duda, przedstawiciele instytucji kultury ECS, GIK Sp. z o.o. oraz Generalnego Wykonawcy.

Zdjęcia: materiały prasowe GIK Sp. z o.o.

Dzień Otwarty Budowy Europejskiego Centrum Solidarności został zorganizowany w dniu 29.09.2012. Organizatorzy zapewnili zwiedzającym wiele atrakcji, między innymi: warsztaty dla dzieci, projekcje filmów, stoiska informacyjne z materiałami reklamowymi, zwiedzanie budowy, konkurs fotograficzny z nagrodami.

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik
materiały prasowe GIK Sp. z o.o.

18 maja 2013 r. organizatorzy zaprosili mieszkańców Trójmiasta na kolejny Dzień Otwarty Budowy Europejskiego Centrum Solidarności. W ramach imprezy odbyły się wykłady otwarte, debata publiczna, a także seanse filmowe, zabawy, warsztaty, gra miejska dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych atrakcji. Była również okazja do zwiedzenia budowy siedziby ECS oraz odwiedzenia terenów postoczniowych wózkiem akumulatorowym.

Zdjęcia z Dnia Otwartego

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Główne umowy zawarte w ramach realizacji Projektu:

    • dokumentacja techniczna - PPW FORT Sp. z o.o.,
    • wykonanie robót budowlano-montażowych - Polimex-Mostostal S.A.,
    • pełnienie nadzoru autorskiego - PPW FORT Sp. z o.o..
    • pełnienie nadzoru inwestorskiego - GIK Sp. z o.o.,
    • zarządzanie Projektem - GIK Sp. z o.o.,
    • pozostałe umowy w Projekcie dotyczą m.in. weryfikacji dokumentacji, ekspertyz, działań informacyjno-promocyjnych, wyposażenia.

Etapy budowy siedziby Europejskiego Centrum Solidarności:
- plac budowy przekazano Generalnemu Wykonawcy w dniu 06.10.2010 r.,
- zakończenie stanu „zero” - 10.2011 r.,
- rozpoczęcie wykonywania instalacji - 2012 r.,
- wyposażenie - 2014 r.,
- wystawa stała - 2014 r.,
- uroczyste otwarcie nowej siedziby ECS – odbyło się w dniach 30-31.08.2014 r.

 

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres październik - grudzień 2011 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (marzec 2012 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres maj - czerwiec 2012 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres lipiec – sierpień 2012 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres październik – grudzień 2012 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres styczeń - marzec 2013 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres kwiecień - czerwiec 2013 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

 

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres lipiec - wrzesień 2013 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

 

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres październik – grudzień 2013 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

 

Zdjęcia z placu budowy Europejskiego Centrum Solidarności (okres styczeń 2014 r.)

zdjęcia : PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Makieta budynku Europejskiego Centrum Solidarności


Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -
www.pois.gov.pl

Informacja na temat instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013